• Fagartikkel
Leiligheter -unsplash

Ny bestemmelse om eierskiftegebyr ved salg av eierseksjoner

Av: Nina Fodstad Skumsrud, fagsjef NEF   

Den 1. januar 2020 trer en ny bestemmelse om eierskiftegebyr i eierseksjonsloven i kraft. Bestemmelsen avklarer at det er tillatt å kreve slike gebyr også ved salg av eierseksjoner, den setter et maksbeløp for gebyret på 4R og den bestemmer at gebyret bare kan kreves dekket av selger. Bestemmelsen er skrevet med borettslagsloven § 4-6 som mønster, og vil skape likhet og forutberegnelighet for så vel selgere som kjøpere uavhengig av boligens eierform. Vedtak om at det skal innkreves slike gebyr kan innføres ved styrevedtak, og det er ikke nødvendig at det inntas i sameiets vedtekter.

Avtaletidspunkt

Ved salg av eierseksjon er det i dag vanlig at gebyr for eierskifte medtas som en omkostning for kjøper. For avtaler som inngås etter 1. januar 2020 vil dette ikke lenger være lovlig. Det er avtaletidspunktet, og ikke utstedelses-/forfallstidspunktet på fakturaen som avgjør hvorvidt gebyret kan betales kjøper eller selger.

Dersom en eierseksjon legges ut for salg i november med avtalt overtakelse i januar og det er avtalt at kjøper skal betale gebyret, må megler og oppgjørsavdelingen være oppmerksomme og kontrollere at fakturaen – når den kommer fra forretningsfører – er utstedt i korrekt navn. Hvis forretningsfører har utstedt fakturaen i selgers navn pga. den nye bestemmelsen, må megler/oppgjørsavdelingen be om at det utstedes en ny og korrigert faktura, og begrunne det med at avtalen er inngått før 1. januar.

Den nye bestemmelsen lyder:

63 a. Eierskiftegebyr

Sameiet kan kreve at den som avhender en seksjon, betaler et gebyr på opptil fire ganger rettsgebyret for arbeid som må gjøres i forbindelse med eierskiftet og eventuell godkjenning av erververen. Det kan ikke avtales at andre enn den som avhender seksjonen, skal betale gebyret.

Del artikkel: