• Fagartikkel
Bygård med aksjeleilighet

Endinger og nye bestemmelser i eierseksjonsloven – korttidsutleie, ervervsbegrensning og eierskiftegebyr 

Regjeringen la i desember 2018 fram forslag til en ny regel i eierseksjonsloven som setter et tak for hvor mye boligeiere kan drive korttidsutleie i eierseksjonssameier. Hensikten med bestemmelsen er å klargjøre vi regelverket, og regjeringen har som formål at bestemmelsen vil bidra til bedre bomiljøer og forhindre unødvendige konflikter. I den nye bestemmelsen fremgår at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt.

Samtidig ble det foreslått å endre ervervsbegrensningen i eierseksjonsloven § 23 (forbud mot å kjøpe flere enn to boliger i ett og samme sameie).

Bestemmelsen har vist seg å være enkel å omgå ved «indirekte kjøp», for eksempel ved å etablere ett eller flere selskaper som står for kjøpene, og slik omgåelse har det vært ønskelig å forhindre.

Bestemmelsen er nå utvidet til å omfatte slike indirekte kjøp, og vil etter lovendring lyde:

«Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon hvis ervervet fører til at man blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet.

Første ledd gjelder tilsvarende hvis et erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller andeler i et selskap fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har slik tilknytning til hverandre:

a) eierne er nærstående som nevnt i aksjeloven § 1-5 første ledd

b) eierne er selskaper i samme konsern. Aksjeloven § 1-3 gjelder tilsvarende, likevel slik at det regnes som konsern også hvis morselskapet har en annen foretaksform enn aksjeselskap

c) eierne er selskaper som en fysisk person alene eller sammen med nærstående har bestemmende innflytelse over. Aksjeloven §§ 1-5 og 1-3 gjelder tilsvarende.

Annet ledd bokstav a er ikke til hinder for at en nærstående erverver en boligseksjon som den nærstående selv eller dennes nærstående skal bruke som egen bolig.»

Dersom man erverver en boligseksjon i strid med forbudet, vil styret kunne pålegge erververen å selge seksjonen. I tillegg er det inntatt en ny bestemmelse om at seksjoner som er ervervet i strid med forbudet ikke skal ha stemmerett eller medtas i beregningsgrunnlaget ved flertallsavgjørelser.

Det er også vedtat en ny bestemmelse om eierskiftegebyr. Det er nå lovbestemt at gebyr bare kan kreves av den som selger en boligsekjson og at gebyrret makismalt kan utgjøre 4 ganger rettsgebyret.

Endringene trer i kraft fra 1. januar 2020.

Les mer her.

Del artikkel: