• Annonse
Et oversvømt veikryss i Stockholm etter mye regn

Tilrettelegging av DOK-data for eiendomssalg

Av: Sven Arve Saga hos Ambita | Dette innholdet ble først publisert i Eiendomsmegleren – utgave 1 2024.

Økt etterspørsel etter informasjon om grunnforhold ved salg av eiendommer.

Etter det tragiske leirskredet i Gjerdrum i romjulen 2020 ble det i media stilt spørsmål om hvorfor ikke kommunen har levert informasjon om grunnforhold i meglerpakken til eiendommene som lå i det utsatte området. Eiendomsmeglerloven hadde da og har heller ikke i dag noe krav om at eiendomsmeglere skal innhente slik informasjon. Bare unntaksvis leverte kommuner denne type informasjon i meglerpakken i 2020. Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) inneholder mye informasjon om naturfarer og andre relevante tema for eiendomssalg. Som sentral aktør i bransjen var det naturlig for Ambita Infoland å se på hvordan relevante data fra DOK kunne gjøres enklere tilgjengelig for våre kunder.

Ambita Infoland er en e-handelsløsning som tilbyr eiendomsdata og kart til mange ulike segmenter, og med eiendomsmeglere som den klart største kundegruppen. Vi har et tett og godt samarbeid med Geodata AS på kart og GIS og i august 2021 la vi deres standard DOK-rapport tilgjengelig i Infoland under navnet «Områdeanalyse, DOK-data». Produktet er en analyse av valgt eiendom mot alle tilgjengelige DOK-datasett.

Med utgangspunkt i den komplette DOK-analysen hentet vi innsikt fra kundene for å finne ut hvilke av de 148 datasettene i Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK) som skulle være med i et mer spisset produkt rettet mot eiendomshandel og hvordan de burde presenteres. Etter en del intervjuer endte vi opp med et produkt «Områdeanalyse, utvalg» med temaene flomfare og stormflo, radon, skredfaresoner (stein og snø), kvikkleire, forurenset grunn, støysoner og kulturminner. Resultatet presenteres i en enkel tabell på forsiden som viser hvilke temaer som treffer eiendommen. Videre presenteres et kart for hvert enkelt av de temaene som treffer eiendommen. Denne analysen produseres også av Geodata.

Sven Arve Saga i Ambita

«Områdeanalyse, utvalg» har vært tilgjengelig i Infoland i ca. halvannet år og vi har sett en jevn økning i etterspørselen. Det er imidlertid ingen grunn til å legge skjul på at deler av eiendomsbransjen har vært noe ambivalent til en slik analyse. Tema og presentasjoner som gir mening for fagfolk kan være vanskelig å forstå og formidle til menigmann. Det har heller ikke vært noen tradisjon å løfte frem utfordringer knyttet til eiendommen i salgsprosessen. Vi ser nå at dette endrer seg. Fra en foreløpig toppnotering i juni i år så vi en ny topp i antall analyser levert i august med en vekst på 50% fra juni. Det er nærliggende å tro at de dramatiske konsekvensene av ekstremværet Hans er en viktig årsak til at meglerne i enda større grad enn tidligere ønsker å få frem all relevant informasjon om eiendommen. Analysen bestilles også av byggesakskyndige, arkitekter, eiendomsutviklere og advokater.  

Som vi presiserer i rapporten er det viktig å være klar over at fravær av treff på et datasett ikke nødvendigvis betyr at eiendommen er fritatt for risiko. Det kan være at området ikke er kartlagt eller at det ikke er gjort observasjoner i det aktuelle området.