Meglerprovisjon

Meglerprovisjon er honorar til megleren for å gjennomføre salg av en eiendom.

Avtales som regel som en prosent av salgssummen eller som et fast beløp, men kan også avtales som timehonorar etter medgått tid. Det er fri avtalerett slik at størrelsen på meglerprovisjonen varierer.

Meglerprovisjonen betales av selger.

Noen firmaer ønsker betaling av provisjon etter at avtalen om salg er inngått, men før overlevering. Dette er greit etter eiendomsmeglingsloven.