Vedtekter for Norges Eiendomsmeglerforbund Servicekontor

(sist endret i landsmøte 24. mai 2018) 

 • 1. Formål

Servicekontorets formål er å gi medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund informasjon av interesse for å fremme medlemmenes faglige kvalifikasjoner, foreta undersøkelser og utredning av spørsmål av felles interesse for medlemmene, samt løse andre oppgaver av faglig og forretningsmessig art, herunder felles reklametiltak.

 • 2. Medlemmer

Medlemmene i Norges Eiendomsmeglerforbund er medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbunds Servicekontor.

Medlemmer av Forbundet under kategori III (jfr NEF’s lover § 3) står fritt med hensyn til medlemskap i Servicekontoret. Ønsker de å stå tilsluttet Servicekontoret har de samme rettigheter og forpliktelser som medlemmer av kategori II b (jfr NEF’s lover § 3). Samarbeidende meglere, eller meglere med kontorfellesskap, må alle være medlemmer av Servicekontoret.

 • 3. Serviceavgift

Servicekontorets utgifter dekkes av en avgift som utlignes på medlemmene. Utligningen fastsettes av landsmøtet.

Dersom et medlem ikke har betalt serviceavgiften innen 3 måneder etter forfall, opphører vedkommendes medlemskap i Forbundet. Forbundet har likevel krav på full serviceavgift.

Ved betaling av serviceavgift etter forfall påløper vanlig morarente.

Forbundsstyret kan dispensere fra denne bestemmelsen når spesielle forhold tilsier det.

 • 4. Landsmøte

Landsmøtet er Servicekontorets øverste organ. Landsmøtet avholdes hvert annet år innen utgangen av juni måned.

Ekstraordinært landsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller det forlanges av 1/4 av Servicekontorets medlemmer. I innkallingen som sendes ut med minst 14 dagers varsel, gis opplysninger om hva som skal behandles.

På ordinært landsmøte behandles følgende saker:

 1. Beretning fra styret for de to siste år.
 2. Revidert regnskap for de to siste år.
 3. Revidert budsjett for inneværende år.
 4. Fastsettelse av serviceavgift for de to neste år.
 5. Fastsettelse av budsjett for de to neste år.
 6. Anmeldte forslag eller saker fremlagt av styret.
 7. Forslag som kan kreves behandlet på ordinært landsmøte, må være styret i hende senest 1. mars i møteåret.

På ekstraordinært landsmøte behandles kun saker som er anført i innkallingen. Alle avgjørelser er vanlig flertallsavgjørelser, unntatt når annerledes er nevnt i lovene.

 • 5. Styret

Servicekontorets styre velges av landsmøtet og skal bestå av:

– Styreleder

– Nestleder

– 1 styremedlem

– 3 varamedlemmer.

Alle velges for 2 år av gangen.

Revisor velges dersom nyvalg er nevnt i innkallingen.

Valgkomité med 3 medlemmer, samt varamedlem til valgkomitéen velges for 2 år. Styret i NEF Servicekontor innstiller kandidater til valgkomiteen.

Ved stemmelikhet ved valg trekkes lodd.

Ved stemmelikhet forøvrig har styrelederen dobbelt stemme.

Medlemmene (jfr. § 3 i NEF’s lover) under kategori III og utenlandske æresmedlemmer kan ikke velges til noen av ovennevnte tillitsverv.

Av styrets 3 medlemmer kan 1 representant velges fra kategori II c). I tillegg kan1 representant i styrets varamedlemsrekke og 1 representant i valgkomiteen velges blant medlemmer under kategori II c).

 • 6. Styret

 Styret har følgende oppgaver:

 1. Påse at vedtektene overholdes og at beslutningene på landsmøtet blir gjennomført, samt ivareta Servicekontorets interesser.

 

 1. Påse at regnskapet blir forsvarlig ført. Regnskapet avsluttes den 31. desember.

 

 1. Sammenkalle landsmøter.

 

 1. Utarbeide forslag til budsjetter for de to påfølgende år etter landsmøtet og revidert budsjett for landsmøteåret.

 

Styret er beslutningsdyktig når styret er fulltallig.

 • 7. Representasjon på landsmøte

Avstemninger skjer gjennom valgte representanter fra lokalforeningene etter følgende skala:

Hver lokalforening skal ha 2 representanter. I tillegg fordeles ca. 75 delegater på lokal­foreningene i samsvar med deres andel medlemmer i kategori I, II, III (jfr. NEFs lover § 3) som er medlem i Forbundet 1. februar det året landsmøtet avholdes, samt norske æresmedlemmer.

Hver representant for lokalforeningene har 1 stemme. Forbundsstyrets medlemmer har også 1 stemme hver.

Når lokalforeningene velger representanter til landsmøtet, skal det samtidig velges vararepresentanter i nummerert rekkefølge.

Alle medlemmer har møterett. Kun valgte representanter og styremedlemmer har tale- og stemmerett. Det er ikke adgang til å benytte fullmakter ved stemmegiving.

Studenter ved eiendomsmeglerstudiet som er studentmedlemmer i NEF kan velge inntil 2 representanter fra hver høyskole som observatører under landsmøtet. Observatørene har talerett, men ikke stemmerett.

Lokalforeningene må sende navn på delegerte til sekretariatet senest 14 dager før avholdelse av landsmøte.

 • 8. Daglig ledelse

Servicekontoret administreres av ansatt administrerende direktør.

 • 9. Regnskap

Regnskapsår er fra 1/1-31/12.

 • 10. Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas av landsmøtet med 2/3 flertall.

 • 11. Oppløsning

Beslutning om oppløsning av Servicekontoret kan bare treffes på ordinært landsmøte. Til gyldig beslutning kreves 3/4 av de avgitte stemmer og at minst 3/4 av fulltallig representasjon i hht. § 7 deltar i avstemningen. Hvis ikke det nødvendige stemmetall avgis, blir beslutningen gyldig ved å gjentas på nytt landsmøte ordinært eller ekstraordinært, når beslutningen også der blir vedtatt med 3/4 av de avgitte stemmer.

Beslutningen om anvendelse av eventuelle midler ved oppløsningen treffes av landsmøtet med alminnelig flertall.

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

 • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no