Lover for Norges Eiendomsmeglerforbund

 (sist endret i landsmøte 24. mai 2018)

 • 1. Navn

Forbundets navn er Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Forbundets sete skal være i Oslo.

 • 2. Formål

Forbundets formål er å organisere:

 • Personer med eiendomsmeglerbrev og/eller bestått godkjent eiendomsmeglereksamen
 • Personer som etter forskrift om overgangsregler § 5 er gitt tillatelse til å være ansvarlig megler
 • Jurister med tillatelse til å være fagansvarlig og ansvarlig megler etter lov om eiendomsmegling § 4-3, jurister som arbeider som eiendomsmeglerfullmektig samt jurister som arbeider i et eiendomsmeglerforetak/eiendomsmeglerkjede, uten å arbeide direkte med megling
 • Advokater som har rett til å drive med eiendomsmegling samt advokater som arbeider i et eiendomsmeglerforetak/eiendomsmeglerkjede, uten å arbeide direkte med megling
 • Rettshjelpere som oppfyller vilkår for eiendomsmegling

Forbundet skal ivareta deres etiske og faglige interesser, samt økonomiske rammebetingelser. Forbundet skal søke å fremme samhold og gode kollegiale forhold mellom medlemmene.

 • 3. Medlemmer

Som medlemmer kan opptas personer nevnt under § 2.

Medlemsgrupper:
I        Medlemmer som er fagansvarlige og/eller daglige ledere i et meglerforetak, eller meglerforetaks avdelingskontor, samt medinnehavere i meglerforetak.

Medlemmer som er eier/medeier eller ansatt i firma/kjede som driver i eiendomsmeglingsbransjen.

II  a)  Medlemmer som er ansatt i foretak der fagansvarlig og/eller daglig leder fyller vilkårene under I.

 1. b) Medlemmer som er ansatt i foretak hvor fagansvarlig og/eller daglig leder ikke er medlem av NEF.
 2. c) Andre yrkesaktive medlemmer.

III      Medlemmer som på grunn av alder, sykdom eller andre grunner ikke er yrkesaktive.

IV      Æresmedlemmer:

Personer som i henhold til styrevedtak i Norges Eiendomsmeglerforbund har fått denne utmerkelse, jf. § 14 tredje ledd.

 • 4. Studenter

 Studenter ved godkjent utdanningsinstitusjon for eiendomsmeglere kan søke studentmedlemskap.

Årlig kontingent fastsettes av landsmøtet og gjelder for perioden 1.9. til 31.8.

Studentmedlemskapet må fornyes skriftlig hvert år.

Søknad om studentmedlemskap sendes NEFs sekretariat.

 • 5. Søknad om medlemskap

Søknad om medlemskap sendes NEFs sekretariat for godkjenning.

Der det kan være tvil om søkers evne eller vilje til å opptre i samsvar med forbundets lover og etiske regler skal søknaden fremlegges for styret i NEF for godkjennelse.

Avslått søknad om medlemskap kan klages inn for styret.

Medlemskap fornyes automatisk om ikke utmeldelse har skjedd innen årets utgang.

Medlemsfortegnelse skal alltid foreligge i NEFs sekretariat.

 • 6. Kontingent

Årlig kontingent fastsettes av landsmøtet og gjelder for de derpå følgende to kalenderår.

Dersom et medlem ikke har betalt kontingent innen 3 måneder etter forfall, opphører vedkommendes medlemskap i Forbundet. Forbundet har likevel krav på full kontingent.

Ved betaling av kontingent etter forfall påløper det vanlig morarente.

Styret kan dispensere fra denne bestemmelsen når spesielle forhold tilsier det.

 • 7. Opphør av medlemskap

Utmelding skjer skriftlig til NEFs sekretariat/Forbundsstyret innen årets utgang. Man er medlemsforpliktet til utgangen av det kalenderår i hvilket utmeldingen finner sted. Manglende betaling er ikke å anse som utmelding.

Styret kan ekskludere eller suspendere et medlem når man finner at dette medlem skader Forbundet. Eksklusjon kan innankes for landsmøtet.  Et ekskludert medlem kan søke om nytt medlemskap etter 5 år. Medlemmet har intet krav på noen del av Forbundets mulige formue når medlemskapet opphører.

Dersom vilkårene for medlemskap ikke lenger er til stede, opphører medlemskapet.

Landsmøtet kan avgjøre eksklusjon av lokalforeninger. For slike beslutninger kreves minst 2/3 flertall.

 • 8. Etisk Nemnd / Sanksjoner
 1. Etisk Nemnd

Norges Eiendomsmeglerforbunds Etiske Nemnd skal bestå av 3 medlemmer i NEF som velges av NEFs landsmøte for 2 år av gangen.

Nemnda kan behandle skriftlig klage mottatt fra styret, lokalforening eller medlemmer forøvrig. I tillegg kan nemnda, uten klage, ta opp til vurdering konkrete saker vedrørende medlemmer som nemnda er blitt gjort kjent med og som nemnda etter en nærmere vurdering anser for å kunne skade bransjens omdømme.

I tilfeller der Finanstilsynet tilbakekaller et medlems eiendomsmeglerbrev, en advokat som er medlem i NEF mister retten til å drive eiendomsmegling eller Finanstilsynet tilbakekaller annet medlems meglertillatelse, skal saken automatisk vurderes av Etisk Nemnd uten at noen har klaget den inn. Styret gis fortløpende informasjon om hvilke slike saker Etisk Nemnd har tatt til behandling etter opplysninger fra Finanstilsynet.

I saker der Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester (RfE) konkluderer med at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk kan Etisk Nemnd automatisk vurdere saken uten klage.

Nemnda har følgende myndighet ved et medlems eller en lokalforenings brudd på lover, vedtekter, etiske regler og annet regelverk som er vedtatt av NEF (og NEF Servicekontor), og ved manglende oppfølging av vedtak og påbud:

 • Meddele skriftlig begrunnet advarsel/irettesettelse og/eller
 • Utskrive gebyrer maksimert til 20 ganger Rettsgebyret
 • Innstille overfor Styret i suspensjons- og eksklusjonssaker
 • I alvorlige tilfeller av overtredelser, også innstille overfor Styret at det rapporteres til Finanstilsynet eller går til politianmeldelse.

Innklaget medlem skal ha rimelig frist til å uttale seg, og har rett til å få opplyst hvem klageren er. Nemnda kan avvise en klage når den finner at klageren ikke har klageadgang, eller når nemnda finner at klagen er klart grunnløs.

Dersom nemndas leder og NEFs sekretariat er enige om at klageren ikke er klageberettiget, klagen er uegnet for skriftlig saksbehandling eller at klagen er klart grunnløs, kan klagen avvises. Avvisningen kan av klager bringes inn for nemnda som avgjør spørsmål om avvisning med endelig virkning.

Sanksjoner gitt av nemnda skal følges. Nemnda kan etter begjæring fra innklagede beslutte å gjenoppta en sak dersom det sannsynliggjøres at den omstendighet som begjæringen grunnes på ikke tidligere var kjent. Begjæring om gjenopptakelse må fremsettes innen 3 måneder etter at omstendigheten for gjenopptakelse ble kjent for innklagede.

Etisk Nemnd fastsetter selv saksbehandlingsregler for nemnda. Disse skal godkjennes av styret i NEF.

NEFs sekretariat er sekretær for nemnda. Saksbehandlingen er skriftlig. Vedtak treffes med alminnelig flertall.

 1. b) Styret

Styret kan på bakgrunn av innstilling fra nemnda innrapportere, politianmelde, ekskludere eller suspendere et medlem når man finner at dette medlem skader Forbundet eller bransjen. Eksklusjon krever ¾ flertall.

 • 9. Lokalforeninger

Alle medlemmene, bortsett fra æresmedlemmer, må være tilsluttet lokale foreninger. Styret kan pålegge foreninger opprettet og avgjøre lokaliseringen av disse. Vedtekter for lokalforeningene må til enhver tid godkjennes av styret i NEF eller landsmøtet.

De lokale foreninger avgjør utelukkende saker av lokal art.

Alle henvendelser til Departementer og Stortinget skal skje gjennom Forbundet.

Lokalforeninger må i saker som kan tenkes å få konsekvenser utover lokaldistriktene, eller er av prinsipiell karakter, innhente styrets godkjennelse før beslutninger er gyldige. Det samme gjelder vedtak om eksklusjon eller suspensjon av medlem. Styrets vedtak kan innankes for landsmøtet etter reglene i § 8 b) eller § 7 annet ledd.

Dersom et medlem bringer en sak inn for styret som er behandlet av en lokalforening, kan styret forlange at lokalforeningen gir styret protokollutskrift av saken.

 • 10. NEF Ung

 NEF Ung er en underorganisasjon av NEF for unge eiendomsmeglerfullmektiger og meglere/jurister med tillatelse til å være ansvarlig megler og fagansvarlig. Øvre aldersgrense for medlemskap i NEF Ung er 30 år. Vedtekter for NEF Ung må til enhver tid godkjennes av styret i NEF eller landsmøtet.

 11. Landsmøtet

Landsmøtet er Forbundets øverste organ. Landsmøte avholdes hvert annet år innen utgangen av juni måned.

Ekstraordinært landsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller det forlanges av 1/4 av Forbundets medlemmer.

I innkallingen som sendes ut med minst 14 dagers varsel, gis opplysninger om hva som skal behandles.

På ordinært landsmøte behandles følgende saker:

 • Beretning fra styret for de to siste år.
 • Revidert regnskap for de to siste år.

3)  Revidert budsjett for inneværende år.

4)  Fastsettelse av kontingent for de neste to år.

5)  Fastsettelse av budsjett for de neste to år.

6)  Innkomne forslag eller saker fremlagt av styret.

7)  Valg.

Det skal dessuten fremlegges beretninger fra:

 1. a)
 2. b) Nordisk Eiendomsmegler Union (NEU).
 3. c) Årsberetning/rapport fra tilknyttede organisasjoner.

Forslag som kan kreves behandlet på ordinært landsmøte, må være styret i hende senest 1. mars i møteåret.

På ekstraordinært landsmøte behandles kun saker som er anført i innkallingen. Alle avgjørelser er vanlige flertallsavgjørelser unntatt når annerledes er nevnt i lovene.

 • 12. Representasjon på landsmøte

Avstemninger skjer gjennom valgte representanter fra lokalforeningene etter følgende skala:

Hver lokalforening skal ha 2 representanter. I tillegg fordeles ca. 75 delegater på lokal­foreningene i samsvar med deres andel medlemmer i kategori I, II, III (jf. NEFs lover § 3) som er medlem i Forbundet 1. februar det året landsmøtet avholdes, samt norske æresmedlemmer.

Hver representant for lokalforeningene har 1 stemme. Styrets medlemmer har også 1 stemme hver.

Når lokalforeningene velger representanter til landsmøtet, skal det samtidig velges vararepresentanter i nummerert rekkefølge.

Alle medlemmer har møterett. Kun valgte representanter og styremedlemmer har tale- og stemmerett. Det er ikke adgang til å benytte fullmakter ved stemmegivning.

Studenter ved eiendomsmeglerstudiet som er studentmedlemmer i NEF kan velge inntil 2 representanter fra hver høyskole som observatører under landsmøtet. Observatørene har talerett, men ikke stemmerett.

Lokalforeningene må sende navn på delegerte til sekretariatet senest 14 dager før avholdelse av landsmøtet.

 • 13. Tillitsmenn og valg

Styret består av 6 medlemmer, som velges av landsmøtet for 2 år av gangen.

Valgene foregår skriftlig, dersom noen krever det.

Særskilt valg foregår på:

 1. a) Styreleder
 2. b) Nestleder
 3. c) 4 styremedlemmer
 4. d) 2 varamedlemmer til styret

Landsmøtet velger 2 revisorer med 1 varamedlem, samt valgkomité bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Styret i NEF innstiller kandidater til valgkomitéen. Av styrets 6 medlemmer kan inntil 2 velges fra kategori II c I tillegg kan 1 representant i styrets varamedlemsrekke og 1 representant i valgkomitéen velges blant medlemmer under kategorien II c).

Landsmøtet velger for 2 år av gangen leder og 2 medlemmer samt 3 varamedlemmer blant NEFs medlemmer til Norges Eiendomsmeglerforbunds Etiske Nemnd, hvorav ett medlem og ett varamedlem må være i aktiv megling og ansatt i et eiendomsmeglingsforetak uten eierforhold til dette. Varamedlemmene rangeres i rekkefølge 1 til 3.

Ved stemmelikhet ved valg under landsmøtet trekkes lodd. Ved stemmelikhet forøvrig har styrelederen dobbeltstemme.

Medlemmer (jf. § 3) under kategori III og utenlandske æresmedlemmer kan ikke velges til noen av ovennevnte tillitsverv.

 • 14. Styret

Styret har følgende oppgaver:

 1. Påse at lovene overholdes og at beslutningene på landsmøtet blir gjennomført, samt ivareta Forbundets interesser.
 2. Påse at regnskapet blir forsvarlig ført. Regnskapet avsluttes den 31. desember.
 3. Sammenkalle landsmøter og medlemsmøter.
 4. Utarbeide forslag til budsjetter for de to påfølgende år etter landsmøtet og revidert budsjett for landsmøteåret.
 5. Utarbeide forslag til forbundets mål for neste periode.

 

 1. Representere Forbundet utad.
 2. Være medlemmene til hjelp med opplysninger om kutymer og liknende, samt avgi uttalelser i tvistigheter.
 3. Ansette administrerende direktør eller lønnet sekretær og bestemme lønnen.
 4. Oppnevne underordnede faste styrer, samt komiteer og utvalg.

Styreleder leder alle møter og forhandlinger. På styremøtene føres protokoll som underskrives av samtlige møtende. Styreleder i NEF Ung har møte- og talerett i styremøtene.

Styret sammentrer når styrelederen eller minst 2 styremedlemmer finner det nødvendig.

Styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer er til stede.

Alle saker avgjøres med vanlig flertall, ved eventuell stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

 

 • 15. Hedersbevisninger

Styret avgjør tildeling av Forbundets hederstegn, samt utnevning av æresmedlemmer.

Hederstegnet kan utdeles til medlemmer, eller andre personer styret bestemmer seg for, som har gjort en fortjenestefull innsats for eiendomsmeglerbransjen.

Til æresmedlemmer kan utnevnes medlemmer eller utenlandske personer med rett til å drive eiendomsmegling, som har gjort en særskilt innsats over lang tid til beste for norsk eiendomsmeglingsbransje.

 • 16. Daglig ledelse

Forbundets ledelse foreståes av styrelederen og administrerende direktør, som sammen forplikter Forbundet.

Spørsmål av større betydning eller av prinsipiell art bør avgjøres av et samlet styre.

 • 17. Forbundets midler

Forbundets midler skal være trygt plassert i bank eller annen finansinstitusjon og disponeres av administrerende direktør etter fullmakt fra styret.

 • 18. Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært landsmøte og da med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 • 19. Oppløsning

Beslutning om oppløsning av Forbundet kan bare treffes av det ordinære landsmøtet. Til gyldig beslutning kreves 3/4 av de avgitte stemmer og at minst 3/4 av fulltallig representasjon i hht. § 12 deltar i avstemmingen. Hvis ikke det nødvendige stemmeantall avgis, blir beslutningen gyldig ved å gjentas på nytt landsmøte, ordinært eller ekstraordinært, når beslutningen også der blir vedtatt med 3/4 av de avgitte stemmer. Det landsmøtet som bestemmer Forbundets oppløsning, skal også bestemme anvendelsen av dets mulige midler.

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

 • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no