• Fagartikkel
NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Informasjon om lovvalg og kontraktsbetingelser i salgsoppgaven

I salgsoppgaven må det fremkomme tydelig informasjon om hvilken lov som kommer  til anvendelse på kontraktsforholdet, og hvilke kontraktsbetingelser som for øvrig gjelder.

På grunn av endringene i avhendingsloven som trer i kraft 01.01.22, hvor det blant annet ikke lenger er anledning til å ta generelle tilstandsforbehold ved salg til forbrukere, er det viktig at salgsoppgavene nå inneholder informasjon som tar høyde for at eiendommen kan bli solgt både før og etter 01.01.22. Videre må det tas høyde for at man ikke vet om eiendommen vil bli solgt til en som anses som forbrukerkjøper, eller til en som ikke er det.

Vi har derfor utarbeidet et forslag til tekst som tar høyde for dette.

For avtaler som inngås (budaksept) før 01.01.22, vil generelle forbehold, «som den er»-klausuler,  være gyldige også overfor forbrukerkjøpere. Selv om slik avtalebetingelse er helt vanlig, og en innarbeidet praksis, er den like fullt et avvik fra avhendingslovens «normalordning» som det må tas forbehold om.

Siden det er nye regler som innføres, har vi forsøkt å forklare disse gjennom teksten. Siden det er kontraktsbetingelsene for handelen, så har vi lagt vekt på at ordvalg og henvisninger skal være gjenkjennelige i den senere kontrakten.

Forslag til tekst til salgsoppgaven i forbindelse med endringer i avhendingsloven:

Info om lovvalg og kontraktsbetingelser i salgsoppgave

Del artikkel: