• Fagartikkel
NEF-Illu-Generell-NEF

Forbrukertilsynet anbefaler bruk av kompetansetitler i markedsføringen!

Etter eiendomsmeglingsloven § 6-2 første ledd er det bare personer med eiendomsmeglingsbrev, advokatbevilling eller tillatelse etter lovens § 4-3 som kan være ansvarlig megler. I tillegg kan personer uten eiendomsmeglerbrev etter søknad til Finanstilsynet gis tillatelse til å være ansvarlig megler (tidligere kalt overgangsmegler).

Utgangspunktet er at det er ansvarlig megler selv som skal utføre de vesentligste elementene i meglingen. Loven åpner imidlertid for at 1) oppdrag utføres av en eiendomsmeglerfullmektig under tilsyn av ansvarlig megler for oppdraget, og 2) at oppgjør kan utføres av medhjelper som har bestått eksamen i oppgjør. I tillegg kan ansvarlig megler benytte seg av medhjelpere til mindre vesentlige oppgaver og oppgaver av rutinemessig eller teknisk karakter. Dette følger av lovens § 6-2. Nærmere regler om arbeids- og ansvarsfordelingen mellom ansvarlig megler og eventuelle medhjelpere er regulert i forskrift til eiendomsmegling § 6-1.

Hvem som kan benytte titlene eiendomsmegler og eiendomsmeglerfullmektig er regulert i lovens § 4-5. Det er med andre ord bare personer som oppfyller kravene som kan titulerer seg med de nevnte titlene.

Eiendomsmeglingsloven oppstiller ikke krav til bruk av kompetansetittel, altså eiendomsmegler, eiendomsmeglerfullmektig eller medhjelper, ved utøvelse av oppgaver som ledd i eiendomsmeglingsvirksomhet eller annen markedsføring. Forbrukertilsynet har imidlertid i brev av 13. juni 2024 uttalt følgende:

«For forbrukerne vil kompetansetittelen gi et tydelig signal på at tjenesten utføres faglig forsvarlig og i tråd med regelverket eiendomsmeglere er underlagt.

Dersom kompetansetittel ikke oppgis, så er vår vurdering at en gjennomsnittlig forbruker vil legge til grunn at vedkommende er eiendomsmegler. Vår anbefaling er derfor at det opplyses om de ansattes kompetansetitler i markedsføringen, slik som i blant annet boligannonser, salgsoppgaver og på eiendomsmeglerforetakenes nettsider. Videre må kompetansetitlene som oppgis være reelle, hvis ikke vil markedsføringen lett være villedende. Dette vil for eksempel være tilfelle om kompetansetittelen til en ansatt oppgis å være eiendomsmegler når vedkommende faktisk ikke er det.»

På bakgrunn av uttalelsen ber vi om at alle tar i bruke de reelle kompetansetitlene i markedsføringen. For ordens skyld understreker vi at anbefalingen ikke er til hinder for at man også benytter tilleggstitler som eksempelvis daglig leder, fagansvarlig eller partner.

Bruk av MNEF

På NEFs årsmøtet i Stavanger i mai i år ble § 8 i Lover for Norges Eiendomsmeglerforbund vedtatt endret. Det følger av nytt tredje ledd at; «Medlemmer plikter å fremheve medlemskapet i Norges Eiendomsmeglerforbund (MNEF) i sammenhenger hvor det finnes naturlig.»

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å bruke MNEF sammen med sin kompetansetittel i all markedsføring.

Del artikkel: