lite hus - fugl

Arealstandarden på høring

NS3940 Areal- og volumberegninger av bygninger er nå ute til høring. Standard Norges høringsfrist er 30. november. 

I arbeidet med å revidere arealstandarden har Norges Eiendomsmeglerforbund vært representert ved juridisk direktør Silje N. Andresen og tidligere fagsjef Nina F. Skumsrud.

I de nye reglene har man hatt som mål blant annet å:
• harmonisere definisjonen av Bruksareal (BRA) i standarden og bygningsmyndighetenes definisjon
• sørge for sammenfallende tolkning av areal i hele verdikjeden
• fastsette nye boligarealbegreper (se tillegg A for bolig og tillegg B for næring)
• inkludere retningslinjer for måling av arealer i NS 3940, og slik at dette sammenfaller med arealbestemmelsene i NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig
• innarbeide «Takstbransjens retningslinjer for arealmåling» fra 2014 i NS 3940
Endringene vil medføre at areal må oppgis noe annerledes enn tidligere, i tråd med nye og harmoniserte arealbegreper.

Det kan gis kommentarer direkte via Standard Norges nettside etter at man har etablert en bruker og logget seg inn på nettsiden. 

Det er tidligere signalisert at standarden trolig vil gjelde fra nyåret av, selv om dette er noe usikkert. Det vil samtidig måtte gjøres en endring i avhendingsforskriften og forbrukertilsynets veiledning for markedsføring av bolig for at den nye standarden skal kunne legges til grunn i boligomsetningen.

Del artikkel