Boligpriser febuar

– Sterkere boligmarked i desember enn forventet

Fersk boligprisstatistikk viser at boligprisene i Norge sank i gjennomsnitt med 0,9 prosent i desember 2022.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent, viser tallene fra Finn.no, Eiendom Norge og Eiendomsverdi.

Carl O. Geving – Foto- Jonas Karlsen

Boligprisutviklingen var noe sterkere i desember enn forventet, mens salgsvolumet var som forventet lavere enn i pandemiårene. Samlet var boligomsetningen i 2022 på samme nivå som i 2019, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Noen boligselgere har utsatt salget til etter nyttår og en del boligkjøpere har avventet boligpriskorreksjonen som startet i september. Med videreføring av utlånsforskriften uten innstramminger, og justering av stressterskelen til fordel for låntakere, er det lagt til rette for god markedsaktivitet i 2023, sier Geving.

Tallene viser videre at boligprisene i Norge steg med 1,5 prosent i 2022, og at gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 002 099 kroner ved utgangen av desember.

I desember ble det solgt 3.034 boliger i Norge, noe som er 25,2 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021. I 2022 ble det solgt 91.417 boliger i Norge. Det er 10,2 prosent færre enn i 2021.

– Priskorreksjon ebber ut

Framover er det forventet en relativt sterk befolkningsvekst som vil øke boligetterspørselen, spesielt i de store byene. Sannsynligvis stiger prisene noe fra desember til januar før de korrigerer videre ned i et par måneder. Ved utløpet av første kvartal 2023 kan prisnivået nærme seg samme nivå som for to år siden, deretter tror vi at priskorreksjonen ebber ut etter hvert som inflasjonen faller og renten topper ut, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Vi vil anbefale forbrukerne å forholde seg til boligmarkedet som normalt. De aller fleste kjøper og selger i samme marked. Det er vanskelig å time et marked, men når usikkerheten er stor kan det være mulig å gjøre gode kjøp. Konkurransen er mindre når mange sitter på gjerdet, og selgere vil lettere nedjustere sin prisforventning for å få solgt. Så snart priskorreksjonen utligner renteeffekten, og høyere lønninger styrker kjøpekraften, vil boligprisene stabilisere seg og etter hvert stige igjen. Denne utviklingen kan komme raskere enn mange tror, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Det tok i gjennomsnitt 47 dager å selge en bolig i desember opp fra 34 dager i november. Raskest salgstid har Oslo med 32 dager. Lengst salgstid hadde Hamar m/Stange med 77 dager.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i desember hadde Ålesund m/omegn og Bodø m/Fauske hvor prisene steg med 1,6 prosent.

Den sterkeste utviklingen i 2022 hadde Kristiansand med en oppgang på 5 prosent , mens Follo hadde den svakeste utviklingen med en nedgang på 1,7 prosent etterfulgt av Asker og Bærum med – 1,5 prosent og Romerike med – 1,1 prosent.

Våre analyser gir liten grunn til den store bekymringen for bruktmarkedet. Det er imidlertid større grunn til bekymring for boligbyggingen som er hemmet av høyere byggekostnader og høyere finansieringskostnader. Få nye boligprosjekter legges ut for salg, og vi må regne med at det vil oppstå et tilbudsunderskudd når befolkningsveksten egentlig krever flere nye boliger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

I Oslo forsterkes dette problemet av et akkumulert underskudd i boligreguleringen som går flere år tilbake. Alt annet likt kan disse utviklingstrekkene føre til store prissvingninger, spesielt i pressområder hvor priskorreksjon kan bli etterfulgt av prisoppgang, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Det knytter seg en viss spenning til effekten av at kravet om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i 0slo er opphevet med virkning fra januar 2023. Dette kravet kom inn i boliglånsforskriften fra januar 2017 med formål om å begrense investeringene i sekundærbolig, til fordel for førstegangskjøpere. I dag er andelen sekundærboliger på et historisk lavnivå i Oslo. Endringen fra 2023 gjør det enklere å finansiere kjøp av sekundærbolig, og kan stimulere flere til å investere i sekundærbolig i et marked preget av mindre konkurranse og lavere priser. På litt sikt kan dette gi samme effekt som før 2017, at kjøpere av sekundærbolig driver opp prisene for andre kjøpere, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Del artikkel