oslo_leilighet_horison

Skatteetaten: Ny opplysningsplikt for formidlere av utleie av fast eiendom

Av: Skatteetaten

Fra og med januar 2020 er alle virksomheter som formidler utleie av bolig pålagt å rapportere inn data til Skatteetaten. Men hvem er det som omfattes av rapporteringsplikten – og hva skal rapporteres inn?

Hvem skal levere opplysninger?

Enkelt forklart gjelder opplysningsplikten for alle som driver med formidling av utleie og som tar del i betalingen av utleie. Opplysningsplikten gjelder både norske og utenlandske aktører som operer i Norge, og er uavhengig av om det skjer gjennom en digital formidlingstjeneste eller gjennom andre kanaler.

Opplysningsplikten gjelder ikke for deg som kun tar betalt for annonseringen, slik som tradisjonelle rubrikkannonsører.

Opplysningspliktige virksomheter må ta del i betalingen

Vilkåret om at selskapet som formidler utleien må ta del i betalingen betyr at selskapet tar betalt for formidlingen fra utleier til kunde. Hvordan betalingen til formidlingsselskapet skjer er uten betydning og betalingen kan derfor enten trekkes direkte fra kunden eller som en andel av oppgjøret til utleieren.

Opplysningsplikten gjelder selv om det ikke er formidlingsselskapet som formidler den faktiske betalingen. Det er ofte selvstendige aktører som håndterer betalingen, selv om det utad fremstår som én samlet tjeneste. Det er tilstrekkelig at det er en forretningsmessig kobling mellom formidlingstjenesten og betalingstjenesten, slik at betalingstjenesten utad fremstår som en del av formidlingstjenesten.

Opplysningsplikten gjelder også for virksomheter som på vegne av utleier inngår kontrakt om utleie av fast eiendom. En formidler opptrer som selvstendig mellommann uten å være part i selve utleieforholdet. Opplysningsplikten gjelder imidlertid også i de tilfeller hvor en virksomhet er kontraktspart med den som eier eller disponerer utleieobjektet, for så å leie til neste leietaker.

Unntak fra opplysningsplikten

Opplysningsplikten gjelder ikke for deg som utelukkende formidler utleie av rom, hytte eller leilighet i hoteller, pensjonater og lignende næringsvirksomhet.

Men, dersom det også formidles utleie fra private utleiere i tilknytning til hoteller, pensjonater og lignende næringsvirksomhet, er formidleren opplysningspliktig for alle slike utleieforhold, uavhengig av utleierens forhold.

Opplysningsplikten gjelder heller ikke ved utleie av eiendommer eid av stat, fylkeskommune eller kommune. I disse tilfellene vil leieinntektene inngå i virksomheten som ordinære driftsinntekter og være omfattet av alminnelige dokumentasjonskrav eller være skattefrie.

Hva skal rapporteres inn?

  • Navn og organisasjonsnummer på rapporteringspliktig virksomhet
  • Fødselsnummer, d-nummer eller organisasjonsnummer, samt navn, adresse og kontonummer til utleier
  • Utleiebeløp per utleieforhold (fratrukket gebyr som leietaker betaler til formidler)
  • Eventuelt gebyr som leietaker betaler til formidler per utleieforhold
  • Provisjon som utleier har betalt til formidleren per utleieforhold eller per avregningsperiode
  • Antall utleiedøgn per utleieforhold (dato fra og til)
  • Eiendommens veiadresse eller matrikkeladressen

Du kan lese mer om opplysningsplikt, hvem som omfattes, hva som skal rapporteres inn og hvordan det skal rapporteres inn på Skatteetaten.no

Eventuelle spørsmål rundt dette kan rettes sendes inn her.

Del artikkel