20220512 Kristiansand, 

Norges Eiendomsmeglerforbund sitt  Landsmøte i Kristiansand 12 mai 2022


Foto: Kjell Inge Søreide, 

09:55-10:10 - musikkinnslag ved Bjøro Hildebrandt. Deretter ønsker lokalforeningslederen velkommen og introduserer varaordfører Erik Rostoft, Kristiansand kommune som skal holde en tale før det kommer litt mer musikk.
10:15-12:15 - landsmøte pågår - men det er vanskelig for meg å sette konkrete tidspunkter for når de ulike tingene skal skje.
12:15-13:15 - lunsjpause og alle beveger seg nedover til lunsj i første etg.
13:15-ca. 14:00 - landsmøte fortsetter
Fra ca. 14:00 - få tatt bilder av det nyvalgte styret og portrettbilde av hvert fall styreleder Randi. Kanskje det er mulig å ta bilde foran de store vinduene på venstre siden i stup, med vannet i bakgrunnen? Hvis du tenker det ikke blir bra så tar vi din anbefaling på hva som blir fint. Viktig med nøytral bakgrunn/bakgrunn som ikke er alt for "busy" men også kjedelig med bare en hvit vegg.

• Viktige ting å få bilde av på landsmøtet: talene fra Randi, lokalforeningslederen, varaordføreren, Steve Brown, samt musikkinnslaget. Også bilder fra selve valget og når valget blir avgjort for de ulike kandidatene.
• "Nice to have": bilder fra litt mingling generelt. Tas i så fall utenom tidsrommet hvor det er program oppe på Stup eller før programmet starter der oppe.
• Også fint med litt bilder av forsamlingen, både ifm. lansmøtet og bankettmiddagen senere på kvelden.

Innlegg: God meglerskikk og justis i egne rekker

Av: Randi Hollingen, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund – Innlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2024

Det er ikke bare myndighetene som følger kritisk med på hva eiendomsmeglerne gjør. Allerede fra første stund har Norges Eiendomsmeglerforbund drevet selvjustis. En viktig grunn til at forbundet ble stiftet i 1932 var å klargjøre kjøreregler for hvordan virksomheten skulle drives. At gründerne lykkes med å få Stortinget til å vedta en egen lov om eiendomsmegling i 1938, var ikke nok. Selv gikk de lenger. De stilte strengere krav til seg selv og sine kolleger. Den som ikke godtok kravene, ble stengt ute fra det gode selskap.

I oktober 1945 ble lover for Norges Eiendomsmeglerforbund skrevet. Både lovene og de etiske reglene er revidert flere ganger senere. Alle medlemmer i NEF har forpliktet seg til å følge forbundets lover og etiske regler. Reglene ligger tilgjengelig for alle på nef.no.

I 1985 opprettet NEF sin egen klagenemnd hvor misfornøyde kjøpere og selgere kunne sende sin klage på eiendomsmegleren, som senere er avløst av en partssammensatt klagenemnd med hjemmel i eiendomsmeglingsloven og godkjenning av barne- og familiedepartementet.

De etiske reglene skal sikre god yrkesetikk og god meglerskikk i utførelsen av eiendomsmeglingsoppdrag. Reglene fremmer profesjonalitet, integritet og ansvarlighet blant eiendomsmeglere. Det er viktig for medlemmene av NEF at alle følger de etiske reglene de har forpliktet seg til. Hyppige og alvorlige brudd på reglene svekker tilliten til eiendomsmeglere og kan skade bransjens omdømme.

En eiendomsmeglers suksess kan ikke måles kun i transaksjonsvolum, men også i integritet, ærlighet og respekt for både kjøpere og selgere. Mellommannsrollen vi har påtatt oss, gir oss et ansvar for å ha omsorg for begge parter i handelen.

NEFs etiske regler blir tid til annen brukt som rettskilde i saker for domstolene.

NEFs etiske regler åpner slik:

«Medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund skal i sin virksomhet opptre korrekt, hederlig og i samsvar med god meglerskikk. God meglerskikk er å utføre megleroppdrag i overens­stemmelse med den oppfatning av etiske og faglige prinsipper som til enhver tid er alminnelig anerkjente og praktisert av dyktige og ansvarsbevisste utøvere av yrket. Medlemmene plikter å overholde de til enhver tid gjeldende lover og regler for eiendomsmegleryrket.»

Som eiendomsmeglere må vi måle jobben vår mot etiske regler gjennom alle ledd i oppdragsutførelsen vår.

Eiendomsmegling er en tillitsbasert bransje, og ærlighet er hjørnesteinen i enhver transaksjon. Vi har en forpliktelse til å være ærlige og nøyaktige i all kommunikasjon med både kjøpere og selgere. Dette inkluderer å sørge for å gi korrekt informasjon om eiendommens tilstand, historie og eventuelle mangler.

Konfidensialitet er også av ytterste viktighet. Som eiendomsmeglere har vi tilgang til sensitiv informasjon om både selgere og kjøpere, inkludert økonomiske forhold og personlige preferanser. Det er derfor avgjørende at denne informasjonen behandles med streng konfidensialitet og kun deles med relevante parter i transaksjonen.

Som eiendomsmeglere må vi opptre med uavhengighet og unngå enhver form for partiskhet som kan påvirke våre råd eller handlinger. Dette innebærer å avstå fra å favorisere en part over en annen og å sikre at alle parter behandles rettferdig og likt gjennom hele prosessen.

Profesjonalitet og kompetanse er to nøkkelbegreper innen eiendomsmeglingsetikken. Vi må opptre på en måte som fremmer tillit og respekt blant alle involverte parter. Dette inkluderer å holde seg oppdatert på relevant lovgivning og praksis, samt å opptre med høy standard for yrkesetikk i alle interaksjoner.

Eiendomsmeglingsloven stiller høye krav til eiendomsmegleres integritet. Vi har et ansvar og en omsorgsplikt overfor både kundene våre og samfunnet som helhet. Dette innebærer å handle i kundenes beste interesse. NEF krever at våre medlemmer opptrer korrekt og hederlig i samsvar lovens krav og NEFs etiske regler, og ikke opptrer slik at det kan stilles spørsmål ved eiendomsmeglerens faglige integritet og uavhengighet. Det vil være fullstendig uakseptabelt og et klart brudd med god meglerskikk dersom en eiendomsmegler setter egne interesser foran kjøperens eller selgerens interesser.

Gjennom å følge lovens krav og de etiske reglene, bidrar vi til god meglerskikk og fremmer yrkesgruppens anseelse i samfunnet. Ethvert brudd på disse reglene kan ikke bare skade en eiendomsmeglers omdømme, men også ha alvorlige juridiske konsekvenser. Derfor er det avgjørende at alle våre medlemmer tar sine etiske forpliktelser på alvor og arbeider aktivt for å opprettholde de høyeste standarder for profesjonalitet og integritet i sitt arbeid.

Del artikkel