• Høringer
NEF-Illu-Aktuelt-Pressemeldinger

04-2024- Lov om Finanstilsynet (Finanstilsynsloven)

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) viser til Prop. 75 L (2023-2024) Lov om Finanstilsynet (finanstilsynsloven).

I vårt høringssvar av 2. juni 2023 ga NEF uttrykk for støtte til noen av utvalgets konkrete forslag, se Høring – NOU 2023: 6 Finanstilsynet i en ny tid – ny lov om Finanstilsynet – regjeringen.no

NEF er tilfreds med at departementet slutter seg til utvalgets forslag om å videreføre et integrert tilsyn med finansiell sektor, hvor regler om tilsyn forblir samlet i én lov. Det samme gjelder at man slutter seg til utvalgets forslag om å videreføre Finanstilsynets tilsynsoppgaver, herunder tilsyn med eiendomsmeglingsforetak. Vi mener også at det er fornuftig at det legges opp til å videreføre Finanstilsynets oppgaver som krisehåndteringsmyndighet, samt å videreføre gjeldende ansvarsfordeling for makroovervåkningen mellom departementet, Norges Bank og Finanstilsynet.

Det er etter vårt syn positivt at man går inn for opprettelse av en uavhengig klagenemnd «Finanstilsynsklagenemnda» siden det vil underbygge den uavhengige stillingen til Finanstilsynet og kunne bidra til en mer effektiv og ensartet klagebehandling.

Finanstilsynets arbeid med forbrukervern er en lovpålagt oppgave og en viktig del av tilsynets virksomhet. Forbrukervern står sentralt i lovreguleringen av finansmarkedet og i tilsynet med tilbyderne av finansielle tjenester. NEF mener at forbrukervern bør nevnes uttrykkelig som et virkemiddel for å oppnå hovedformålene om finansiell stabilitet og velfungerende markeder.

Et uttalt virkemiddel om forbrukervern er etter vårt syn ikke i strid med hensynet til at formålsbestemmelsen bør utformes slik at den «står seg over tid». Uavhengig av skiftende prioriteringer vil forbrukerhensynet være sentralt for tilsynets arbeid. Dette bør derfor gjenspeiles i loven.

NEF mener det er uheldig at utvalgets forslag til ny § 1-1 hvor forbrukervern nevnes eksplisitt ikke er fulgt opp. Vi oppfordrer komiteen til å se hen til utvalgets ordlyd i sin behandling.

Del artikkel