Sentralbanksjef Øystein Olsen (Foto: Norges Bank/Nils S. Aasheim)

Holder renten uendret

Norges Bank offentliggjorde i dag at de holder styringsrenten uendret på null prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

I Pengepolitisk rapport som Norges Bank også publiserte i dag, er prognosene for boligprisutviklingen langt mer positiv enn tidligere kommunisert.

«Vi anslår at boligprisene øker i underkant av 3 prosent i år, og noe mer til neste år. Det er utsikter til at boligprisene øker mindre enn disponibel inntekt de neste årene, og at husholdningenes gjeldsvekst holder seg relativt stabil gjennom perioden. Sammenlignet med i mai er anslagene for boligprisveksten oppjustert. Det skyldes at boligprisveksten har vært langt sterkere enn ventet, og at arbeidsledigheten ser ut til å avta raskere enn tidligere anslått. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet om utviklingen i boligmarkedet. Dersom arbeidsledigheten blir høyere enn vi legger til grunn og usikker-heten øker, kan boligprisveksten bli lavere enn ventet. På den annen side kan aktiviteten i norsk økonomi ta seg opp raskere enn vi ser for oss. Historisk lave utlånsrenter kan da øke risikoen for at veksten i boligprisene og gjeld skyter fart», heter det i Pengepolitisk rapport.

Renter har trumfet ledighet

Rentenivået har hatt en positiv effekt på boligmarkedet de siste månedene, men det kan på sikt også få konsekvenser som ikke er like positive.

– Dagens rentebeslutning bekrefter det vi allerede vet – norske boliglån kommer til å være tilnærmet gratis i mange år. Det er gode nyheter for husholdningene, og det bidrar til å holde boligmarkedet i gang. Men det byr også på bekymringer. Paradoksalt nok har effekten av rentefallet trumfet effekten av arbeidsledigheten så langt, og den samlede kjøpekraften i boligmarkedet er høyere enn før nedstengningen 12 mars, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Bankene fungerer godt, etterspørselen etter lån er høy og tilgangen på kreditt er helt normal, tross påstander om det motsatte i enkelte medier. Dette ser vi særlig i sjøhyttemarkedet hvor etterspørselen langt overgår tilbudet, men også i markedet for brukte boliger hvor etterspørselen har økt så mye at vi er bekymret for at boligprisene igjen skal stige ukontrollert. Situasjonen minner litt om våren 2016 da styringsrenten ble satt ned til den gangen rekordlave 0,5 prosent, og boligprisene steg voldsomt til tross for lavkonjunktur og en høy arbeidsledighet på 4,7 prosent. Vi tror ikke at en forventet ledighet på rundt 5 prosent i 2020 er nok til å motvirke ny prisvekst, men vi tror at boliglånsforskriften – som ble strammet kraftig inn etter prisbonanza i 2016 – kan bidra til å begrense ny prisvekst i 2020, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Del artikkel