• Fagartikkel
NEF-Illu-Aktuelt-Pressemeldinger

Finanstilsynets arbeid i 2023 og prioriteringer i 2024

Finanstilsynets har sendt ut informasjon om viktige saker i 2023 og deres prioriteringer for 2024

Viktige saker i 2023

Gjennom tilsyn med foretak og markeder skal Finanstilsynet bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Finanstilsynet har nylig sendt ut en rapporter der Finanstilsynets arbeid i 2023 på de ulike tilsynsområdene oppsummeres.

Rapporten om eiendomsmegling

I rapporten som gjelder tilsyn med eiendomsmegling fremgår det at det ble gjennomført 16 tilsyn i 2023, og at sentrale kontrollområder for disse var forvaltning og kontroll med klientmidler, etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, samt risikostyring og internkontroll. Finanstilsynets arbeid er risikobasert. Både tips og forespørsler om mulige lovbrudd, foretakenes rapporteringer og erfaringer fra tidligere tilsyn danner derfor grunnlag for utvelgelse av hvilke virksomheter som følges opp med tilsyn.

Tilsynene ledet til at ett foretak fikk sin tillatelse tilbakekalt

Det ble også gjennomført en undersøkelse om risikovurderingen og rutiner for klientmiddelbehandling i eiendomsmeglingsforetakene, med særlig vekt på å forebygge klientmiddeltap. Denne undersøkelsen omfattet alle foretak som behandlet klientmidler, enten i egne oppdrag eller som kontraktsmedhjelper for andre. Dette utgjorde 173 foretak totalt.

I etterkant av undersøkelsen har Finanstilsynet utarbeidet Rundskriv 2/ 2023 Tiltak knytte til klientkontoar. Rundskrivet gir uttrykk for Finanstilsynets syn på hva som er minstekravene til forsvarlig behandling av klientmidler.

Antallet foretak og filialer som driver eiendomsmeglingsvirksomhet er relativt stabilt. Summen av foretak og kontorfilialer utgjorde 1095 ved utgangen av 2023, mens det tilsvarende antallet i 2022 var 1102.

Det ble gitt tillatelse for å drive eiendomsmegling til 29 foretak i 2023.

Finanstilsynet skriver i rapporten at det i disse sakene, samt ved endringer i styrer og ledelse for foretakene, ble gjort en rekke vurderinger av om styremedlemmer og ledere var egnet til rollen. Personenes kvalifikasjoner, yrkeserfaring og tidligere adferd ble vurdert.

Antallet personlige tillatelser som eiendomsmegler utgjorde 196 i 2023.

Finanstilsynets prioriteringer for 2024

Finanstilsynet uttrykker at de vurderer løpende hvilke risikoer som krever tilsynsmessig oppmerksomhet.

Ettersom Finanstilsynet skal bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder er det naturlig at store foretak med problemer som kan true finansiell stabilitet eller påvirke hvordan markedet fungerer, følges tettere enn mindre foretak.

Finanstilsynet kan likevel ikke la være å følge opp små foretak, både av hensyn til lovfestede tilsynsforpliktelser og fordi problemer i små foretak kan påvirke forbrukere, investorer og tilliten til det finansielle systemet. Tilsynet vil også i 2024 være risikobasert.

I Finanstilsynets redegjørelse for dets prioriteringer i 2024, publisert den 20. februar 2024, kan det sammenfattes tre hovedfokusområder.

For det første nevnes viktigheten av at virksomheter i finanssektoren er solide. Det kreves soliditet for at foretakene skal stå imot økonomiske svingninger.

Det andre fokusområdet som angis er at det må være god styring og kontroll i foretakene.

Det tredje store fokusområdet er forbrukervern.

I en kort video publisert av Finanstilsynet forteller finanstilsynsdirektør Per Mathis Kongsrud om prioriteringene, og ytterligere detaljer kan leses her

Del artikkel: