bygge-stilas

Forbrukervennlig forslag om endringer i Bustadoppføringslova

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker ikke å reduserer verken i garantitidens lengde eller garantiens størrelse ved til oppføring av nye boliger.

I statsråd 1. desember fremmet Justis- og beredskapsdepartementet forslag om endring i Bustadoppføringslova (Prop. 27 L (2017-2018)). Departementet har, i tråd med NEFs høringssvar, valgt å ikke redusere verken i garantitidens lengde eller garantiens størrelse.

Tidspunkt for garantistillelse

I lovforslaget foreslås det enkelte endringer når det gjelder tidspunktet for garantistillelse ved eventuelle forbehold fra forbrukerens side og forbrukerens sanksjoner for det tilfellet at entreprenøren oversitter fristen for å stille garanti.

Videre foreslås det en ny bestemmelse i avhendingslova om plikt for næringsdrivende til i visse tilfeller å stille garanti i tråd med bustadoppføringslova § 12 ved salg av nyoppført bolig til forbruker.

Når det gjelder endringen i avhendingslova er også dette forslaget helt i tråd med det NEF anførte.

Du kan lese lovforslaget her

NEFs høringssvar kan du lese her.

 

Del artikkel