• Fagartikkel
hus-nef

Innhenting av grunnboksutskrifter for fradelt eiendom før og etter 18. april 2017

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har mottatt flere henvendelser fra medlemmer som hevder at grunnboksutskriften for fradelte eiendommer har blitt langt mer omfattende etter overgangen til elektronisk tinglysing.

Det hevdes at det tidligere kun var heftelser som var rubrisert som pengeheftelser som ble ført inn på den nye parsellens grunnboksblad, mens utskriften nå medtar alle heftelser fra eiendommen den er utskilt fra, og det kan i noen tilfeller resultere i utskrifter på alt fra 20 til 100 sider.

NEF har nylig vært i brukermøte hos Kartverket og stilte spørsmål om hvordan dette er.

Hvordan utskriftene er utformet og hvilke registreringer de inneholder beror på den faglige vurderingen til de ulike registrene som i dag leverer eiendomsinformasjon. Fra grunnboken, som er Kartverkets register vil dette være slik:

Eiendommer fradelt før 18. april 2017

For en eiendom som er fradelt før 18. april 2017 vil grunnboksutskriften vise heftelser fra hovedbølet som er rubrisert som pengeheftelser (heftelser og servitutter som antas å ha betydning for salg), i tillegg vil den vise til at det kan være servitutter på hovedbølet som også kan ha betydning for den fradelte eiendommen. Brukeren må ta stilling til om pengeheftelsene eller servituttene etter sitt innhold faktisk har betydning for eiendommen. Dette gjelder også servitutter på hovedbølet.

Eiendommer fradelt etter 18. april 2017

For eiendommer som fradeles etter 18. april 2017 vil grunnboksutskriften fra Kartverket ha med seg alle heftelser fra eiendommen den er utskilt fra. Årsaken til dette er blant annet at Kartverket ikke lenger rubriserer «pengeheftelser» og «servitutter». «Rubrisering» innebar at tinglysingen tok stilling til om den aktuelle rettighet var så tyngende at den ville kunne ha betydning for eiendommens verdi selv om den fremsto som en servitutt. Det er brukeren som må ta stilling til hvilken betydning pengeheftelsene eller servituttene etter sitt innhold faktisk har for eiendommen.

For fradelinger som er gjort etter 18. april 2017 vil informasjon fra den siste fradelingen være med over. Dersom også denne eiendommen tidligere er fradelt, vil det fremdeles kunne være heftelser på eiendommene bakover som kan ha betydning for den fradelte eiendommen. Det kan altså være grunn til å sjekke bakover i rekken av de eiendommer denne er fradelt fra.

I de tilfeller eiendommen er fradelt før 18. april 2017 er det ingen endring og megler bør sjekke alle eiendommene den er fradelt fra.

Endringene i hva som vises i utskriftene innebærer ikke noen endringer i hva som hefter på eiendommene eller hva som bør sjekkes. Heftelsene vil bare være mer synlig enn tidligere. Det som er beskrevet ovenfor er slik det blir levert fra Kartverket. En grunnboksutskrift som leveres av en annen aktør, f eks. NORKART eller AMBITA, kan ha et annet innhold eller se annerledes ut.

Del artikkel: