rp_Carl-Olav-Geving_1024x448-1024x448.jpg

En veltrimmet organisasjon

Av: Carl O. Geving – Administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 4 2020)

Torsdag 10. september gjennomførte Norges Eiendomsmeglerforbund sitt første digitale landsmøte siden forbundet ble stiftet 12. desember 1932.

I organisasjonens 88. år er formen svært god. Under ledelse av ordstyrer Øivind Andreas Tandberg stemte 93 delegater fra 10 lokalforeninger fram flere viktige endringer i forbundets struktur. Aldri har så mange saker blitt behandlet så effektivt som under dette landsmøtet.

Landsmøtet vedtok betydelig forenklinger i dagens driftsform. Det ble besluttet å innlemme NEFs servicekontor i NEFs hovedorganisasjon. Dette får ingen direkte økonomiske virkninger for medlemmene, for foretak som betaler medlemskap eller NEF, men innebærer en avbyråkratisering av driften som kommer alle til gode.

Les hele Eiendomsmegleren nr. 4 her.

Heretter vil medlemmene betale en årlig kontingent basert på en felles faktura som dekker hele medlemskapet, inkludert tilknytning til lokalforening. Heretter vil det bli vedtatt et felles budsjett og avlevert ett samlet årsregnskap for hele organisasjonen, og det vil bli avholdt ett landsmøte annethvert år mot tidligere to landsmøter, to styrer, to budsjetter, to regnskaper, to årsrapporter, to medlemsavgifter og to fakturaer. Et mindre komplisert system betyr færre muligheter for feil og misforståelser og en betydelig effektivisering. En enhetlig kontingent som dekker hele medlemsskapet, legger til rette for en mer helhetlig markedsføring av medlemskapet i NEF.

Forenklingene har gitt rom for et noe større økonomisk bidrag til den enkelte lokalforening. Ved utmålingen av andelen av kontingenten som går til lokalforeningene har NEF-styret lagt vekt på at det forventes at lokalforeningene holder et høyt aktivitetsnivå. Det er svært viktig for oppslutningen om NEF og ivaretakelsen av eiendomsmeglerens felles yrkesinteresser, at lokalforeningene inviterer medlemmene til faglige og sosiale møteplasser hvor man kan dyrke et faglig og sosialt felleskap på tvers av konkurrerende virksomheter.

Og best av alt: Landsmøtet har vedtatt at NEFs 10 lokalforeninger skal bruke NEF som akronym foran lokalforeningenes navn. På den måten får hele organisasjonsapparatet en fellesnevner som skaper gjenkjennelse og enhet på tvers av landets regioner.

Landsmøtevedtakene er viktige bidrag til den moderniseringen som har pågått i den siste landsmøteperioden. Avtroppende styreleder Kurt Fridtjof Buck etterlater seg en gjennomslagskraftig og veltrimmet organisasjon.

Dermed er det duket for to år med et nytt styre under ledelse av Randi Hollingen. Hun er en svært erfaren eiendomsmegler og et svært engasjert NEF-medlem etter ti år som lokalforeningsleder i Møre og Romsdal Eiendomsmeglerforening og seks år som styremedlem i NEF, de siste to år som nestleder.  

Vi er et samlet NEF, klar for å ivareta medlemmenes interesser nå og i framtiden.

Avslutningsvis litt om NEFs økonomi før og etter koronautbruddet. NEF-kontingenten dekker rundt en tredjedel av driften av virksomheten, resten av driften dekkes av aktiviteter som administrasjonen gjennomfører. Ved inngangen til 2020 gjorde vi store organisatoriske endringer i NEFs virksomhet for å tilpasse kostnadene bedre til inntektssituasjonen. Administrasjonen er redusert med 1,9 årsverk og har flyttet til nye og rimeligere co-working lokaler i Oslo sentrum. Driften er effektivisert og digitalisert for å spare kostnader og kunne yte bedre tjenester til medlemmene.

NEFs drift ble rammet relativt hardt av koronautbruddet i mars. Inntekter fra kurs, konferanser og tjenester har falt kraftig i 2020 som følge av restriksjoner og nødvendig smittevern. I denne situasjonen har NEF permittert ansatte i en periode og kuttet kraftig i driftskostnader for å sikre forbundets økonomiske interesser. I skrivende stund har NEF god kontroll på forbundets økonomi. De inntektsbringende aktivitetene har tatt seg opp igjen. Koronasituasjonen er fortsatt uavklart, men det budsjetteres med et årsresultat noe bedre enn vedtatt i 2018. Utsiktene for de kommende årene er positive.

Del artikkel