• Pressemelding
NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Boligskatt – primærboligen må prioriteres foran sekundærboligen

Norge har en velfungerende boligmodell. Denne er utviklet over lang tid og er basert på politisk konsensus om at folk flest skal eie sin egen bolig. Norges Eiendomsmeglerforbunds mener den norske boligmodellen må ivaretas og videreutvikles. Vi har i dag avgitt høringsuttalelse til Scheel-utvalgets utredning (vedlegg). Vi påpeker at den norske boligmodellen er avhengig av et godt og forutsigbart skattesystem som stimulerer selveierskap, og beskytter primærboligen mot økt beskatning.

– Vi mener at primærboligen først og fremst er et hjem, og ikke et skatteobjekt på linje med for eksempel børsnoterte aksjer og bankinnskudd. Hjemmet dekker grunnleggende behov, og er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Derfor blir det galt å likestilte primærboligen med rene investeringsobjekter. Den norske boligmodellen har over tid vært svært vellykket, betinget av en skattestruktur som stimulerer eierskap gjennom moderat boligbeskatning og rentefradrag ved boliggjeld, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Scheel-utvalget legger vekt på større likebehandling av investeringer, inntekter og forbruk, og foreslår å redusere «favoriseringen» av bolig i inntekts- og formuesbeskatningen.

– Vi mener at økt beskatning av primærbolig vil gjøre det mindre attraktivt å kjøpe egen bolig. Det vil legge sten til byrden for de som allerede har betalt dyrt for å komme seg inn i boligmarkedet, og det vil være et incentiv til å leie i stedet for å eie bolig. Dersom flere faller utenfor boligmarkedet vil det skape større sosiale forskjeller, med negative samfunnsøkonomiske konsekvenser, sier Carl O. Geving.

– Vi mener at det vil være en samfunnsøkonomisk bedre prioritering å styrke primærboligens posisjon, ved å skjerpe beskatningen for sekundærbolig som investeringsobjekt. Det vil være et bidrag til å bremse prisutviklingen i pressområder hvor det i dag er en høy andel sekundærboliger, og dermed senke terskelen for å kjøpe primærbolig, sier Carl O. Geving.

Scheel-utvalgets prinsipper for boligbeskatning vil rokke ved den norske boligmodellen, og heve terskelen for å kjøpe primærbolig.

– Vi mener at Scheel-utvalgets prinsipper vil lede til en større andel utleieboliger, som i mange tilfeller er «fattigdomsfeller» med negative konsekvenser for individ og samfunn. Utleiemarkedet bidrar til å presse boligprisene opp, og hever terskelen for de som ønsker å ta skrittet fra leiebolig til egen bolig. Vi mener at skattestrukturen må legge til rette for en effektiv omsetning av primærboliger, og skatt skal hovedsakelig betales etter inntektsevne, sier Carl O. Geving.

For ytterligere kommentarer kontakt:

Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454
Svein Strømnes, kommunikasjonssjef NEF: 93094191

Del artikkel