randi_hollingen_kr.sand_kvadrat

– 90 år og like aktuell

I styreleder Randi Hollingens tale til Landsmøtet i Kristiansand, oppsummerte hun styrets arbeid de siste to årene og veien videre for forbundet.

Kjære landsmøte,

Vi har vel alle lært oss de siste 2 årene at vi ikke skal ta hverdagen vår for gitt.

Jeg er stolt over hvordan hver og en av dere har stått i det gjennom pandemien og skapt trygghet og forutsigbarhet i det eiendomsmarkedet vi lever av og jobber i. Et marked som er svært viktig for hele den norske økonomien og som berører folk flest. Vi har sørget for å holde hjulene i gang i et boligmarked som først stoppet opp da pandemien var et faktum, for siden å snu seg til rekordomsetninger når sjokket la seg. Vi har jobbet under spesielle forhold, opplevd permitteringer, hatt hjemmekontor, privatvisninger, vært utstyrt med munnbind og antibac, holdt digitale kontraktsmøter og brukt mye tid og ressurser på å ivareta helse og sikkerhet for oss selv og kundene våre. Møteplassene våre har vært digitale, og vi har alle kjent på et stort savn etter å treffe hverandre fysisk, slik vi tidligere har tatt som en selvfølge.

Derfor tror jeg at vi alle kjenner på en takknemlighet at vi er sammen igjen her i dag, på vårt første fysiske landsmøte på 4 år. Vi er til sammen 88 delegater her i dag, som er valgt for å representere eiendomsmeglerne i Norge og er gitt tilliten til å ivareta eiendomsmeglernes og hele vår bransjes interesse. Landsmøtet skal i dag bestemme hva som skal være retningsgivende for det neste styret sitt arbeid, og også avgjøre hvem som skal styre forbundet de neste 2 årene.

90 år og like aktuell

Det er i år 90 år siden Norges Eiendomsmeglerforbund så dagens lys. Det startet med 40 eiendomsmeglere som samlet seg om ideen om et eget forbund, og den 12. desember 1932 stiftet de Norges Eiendomsmeglerforbund. Dette gjorde de med et mål om å ivareta den viktige mellommannsrollen og for å verne om vilkårene for hele vår profesjonsutøvelse. Oppdraget har siden den gang vært å ivareta eiendomsmeglingen som næring, sørge for høy faglig kompetanse og arbeide for at yrkets positive omdømme. NEF har gjennom årenes løp lagt store ressurser i å belyse eiendomsmeglerens viktige samfunnsrolle med ansvar for å sikre en effektiv og trygg bolighandel.

Etter 90 år er vi fortsatt like aktuelle. Som profesjonsforbund representerer vi norske eiendomsmeglere på tvers av de ulike eiendomsmeglingsforetakene og forretningsmessige interesser. Uavhengighet er forbundets DNA. Dersom rammevilkårene våre er truet, kan vi jobbe for medlemmene og bransjen uten å være begrenset av leverandøravtaler eller andre økonomiske bindinger. Forbrukernes beste og eiendomsmeglerens uavhengige stilling må aldri trues av kommersielle hensyn.

Eiendomsmeglingsloven- NOU

I oktober 2019 satte regjeringen ned Eiendomsmeglingsutvalget, som skulle evaluere eiendomsmeglingsloven og foreslå en fremtidsrettet regulering. Arbeidet ble intensivert høsten 2020, og innspill til lovutvalget var den første store oppgaven det sittende styret satte i gang med.

Gjennom Eiendomsmeglingsutvalget og i etterfølgende høring, har NEF fremmet betydningen av eiendomsmeglerens rolle som uavhengig mellommann og rådgiver for begge parter. Vi har jobbet effektivt med å fremme synspunktene våre gjennom advokat og høyskolelektor Terje Bergem, som har vært NEF sin talsperson i Eiendomsmeglingsutvalget. Hans innspill og synspunkter har vært godt forankret i styret, i ulike interne prosjektgrupper, og ikke minst også vært godt forankret i landets lokalforeninger, gjennom informasjonsarbeid og digitale møter.

Dagens Eiendomsmeglingslov har tjent både oss og forbrukerne godt. Den har fremmet krav til kvalitet og faglighet, noe som har vært med på å gi bransjen vår et langt bedre omdømme gjennom det siste tiåret.

Lovutvalget har derfor foreslått en videreføring av sentrale lovbestemmelser, samt noen lovendringer som vil styrke eiendomsmeglerens rolle som forbrukerens uavhengige rådgiver i bolighandelen. Eiendomsmeglingsutvalget har i alt levert en svært grundig og god evaluering av norsk eiendomsmegling. Det fremkommer tydelig i NOU’en som ble overlevert finansministeren i fjor, hvor viktig eiendomsmegling er for samfunnet. Først og fremst fordi eiendomsmeglingen sikrer trygg og effektiv omsetning av eiendommer, men også fordi næringen i seg selv er viktig for økonomien med cirka 6000 sysselsatte og en årlig omsetning på over 11 milliarder kroner.

Gjennom Eiendomsmeglingsutvalget har NEF jobbet for å styrke fagansvarliges rolle i eiendomsmeglingen. Resultatet er at utvalget har fremhevet fagansvarligs viktige rolle i kvalitetsarbeidet, og foreslått at det innføres økte kvalifikasjonskrav for å kunne ha rollen som fagansvarlig.

Vi har ønsket å forby hemmelige bud og vi har ønsket å motvirke kupping av salgsprosessen. Mange av medlemmene våre opplever stor frustrasjon hos kunder som har opplevd kupping eller hemmelige bud og blitt fratatt muligheten til å følge det som oppfattes som de alminnelige spillereglene i bolighandelen. Med hemmelige bud blir gjerne eiendomsmegleren gjort til syndebukk, så åpenhet i budgivingen er også i meglers interesse.

Vi har jobbet for å klargjøre grensene for hva som regnes som eiendomsmegling og ikke. Vi må få et tydeligere skille mellom hva som er eiendomsmegling og hva som er uregulerte selvhjelpstjenester uten forbrukervern, slik at selgere og kjøpere blir klar over hvilken risiko man løper når man selger eller kjøper uten profesjonell bistand.

Fritt meglervalg og meglers uavhengighet er selve DNA’et til profesjonsforbundet NEF. Derfor har vi brukt mye tid og ressurser på dette temaet i arbeidet med ny eiendomsmeglingslov. Vi har særlig rettet søkelyset på samhandlingen mellom bank og eiendomsmeglingsforetak, hvor vi har ønsket å sikre at både eiendomsmegler og forbruker skjermes for et utilbørlig press på forbrukeren for å benytte en bestemt bank eller eiendomsmegler. Vi har medlemmer som melder om tilfeller hvor banker misbruker sin markedsposisjon for å lede kunden til sitt eget eiendomsmeglingsforetak, og eksempler på forbrukere som gir uttrykk for at valg av bank avgjør hvilken megler de kan bruke. Etter at media har satt søkelys på temaet i den senere tid, har det kommet frem at noen banker i jakten på kundestrøm har incentivordninger som kan lede til at kundens behov kommer i skyggen av bankens kundejakt.

Jeg vil understreke at NEF ikke generaliserer problemet med kobling mellom bank og eiendomsmegling.

Og NEF bestrider heller ikke bankenes eierskap. For de fleste forbrukere avhenger boligkjøp av tilgang til banklån, og eiendomsmegleren har derfor en naturlig rolle som formidler av informasjon om mulige långivere. Også selger, som normalt skal finansiere ny bolig, vil være en aktuell lånekunde for banken. Eiendomsmegleren har lov til å formidle kontakt med bank, og bankrådgiveren har lov til å formidle kontakt med eiendomsmegler. Både banker og eiendomsmeglere er viktige aktører i et velfungerende boligmarked. Og bankene har med sine ressurser blant annet bidratt til utvikling av gode IT-og internkontrollsystemer til gode for hele bransjen.

Det er bankenes utøvelse av eierskap og rammene for samhandlingen mellom bank og eiendomsmeglingsforetak vi ønsker å belyse. Det må gjøres klarere for alle parter hva som er lov og ikke i denne samhandlingen. Dette er av interesse for oss alle. De av oss som har en tilknytning til bank må slippe å bli offer for uberettiget kritikk. Vi må få trukket opp linjene slik at vi unngår at det også blir stilt spørsmål ved den virksomhet som faktisk er lovlig.  Derfor har vi ønsket å tydeliggjøre reglene om meglers uavhengighet i en egen del av lovteksten, for å sikre bedre etterlevelse og unngå at eiendomsmeglernes integritet trekkes i tvil.

Kjære landsmøte, dette temaet berører kjernen i den nøytrale og uavhengige mellommannsrollen. Som eiendomsmeglernes profesjonsorganisasjon, har Norges Eiendomsmeglerforbund et ansvar for å ta debatten og bidra til å klargjøre grensene for hva som er tillatt og hva som strekker seg utenfor de tillatte rammer. Uavhengig av type eierskap vi jobber under, er vi alle tjent med å stå sammen om å synliggjøre at vi er opptatt av å beskytte både forbrukeren og eiendomsmeglerens integritet og nøytralitet. Lovgiver har nå muligheten til å trekke klarere grenser for bankenes eierutøvelse og samhandling med eiendomsmegling i ny eiendomsmeglingslov.

Ikrafttredelse av revidert Avhendingslov

Ved nyttår trådte endringen av Avhendingsloven i kraft, en annen viktig bransjelov som legger rammer for arbeidet vårt. I høringsprosessen om ny forskrift til avhendingsloven, jobbet Norges Eiendomsmeglerforbund for å tydeliggjøre eiendomsmeglerens ansvar som rådgiver i bolighandelen.

Da endringene ble vedtatt og kunngjort den 11.06.21, ble det iverksatt arbeid med sikte på god implementering av de endrede reglene. Det var gitt kort tid fra forskriftene ble vedtatt i fjor sommer til loven skulle iverksettes ved nyttår, men forbundet la ned en formidabel innsats med kurs og informasjonsarbeid for å lykkes med en god innføring av de nye reglene. Og vi eiendomsmeglere har vært godt motiverte for å innrette oss etter et regelverk som skal sørge for et mer balansert forhold mellom selger og kjøper i bolighandelen.

Så langt har det etter 4,5 måneder med nye regler vært få mangelsklager. Det er gode nyheter. De fleste mangelskrav kommer rett etter overtagelse, så dette indikerer at lovendringen gir positive resultater.

Det er likevel for tidlig å trekke klare konklusjoner om alle effekter av den reviderte avhendingsloven, og vi vil følge nøye med på utviklingen i samarbeid med forsikringsselskapene og takstbransjen.

Kommunikasjon og engasjement

Et annet tema det sittende styret har vært opptatt av, er forbedring av kommunikasjonsarbeidet, særlig innad mellom forbundet og lokalforeningene.

Norges Eiendomsmeglerforbund er godt synlige i den boligpolitiske samfunnsdebatten. Her er vi eiendomsmeglernes stemme og en aktør en ikke går utenom i boligpolitiske spørsmål.

Når det gjelder den direkte kontakten med hvert enkelt medlem, jobber vi med å bli enda bedre. Det viktige boligpolitiske arbeidet som blir gjort, virker kanskje litt fjernt fra den praktiske arbeidshverdagen vår. Det er derfor viktig at forbundet fremstår som nær og nyttig også i det daglige arbeidet.  Og vi ønsker å styrke regional kommunikasjon gjennom lokalforeningene, slik at NEF ikke skal fremstå utad som en Oslo-forening. Det er opplagt at for å ha et levende forbund, må det være interessant å være medlem. Hva krever medlemmene av NEF, og hva kreves for å opprettholde god aktivitet lokalt i de 10 lokalforeningene våre?

Styret nedsatte i fjor et engasjementsutvalg som gjennom et grundig arbeid har fremmet en rekke forslag som er drøftet med lokalforeningene og i egne tillitsvalgtseminarer. Dette har ført til en revidering av NEFs interne kommunikasjonsplan. I samråd med lokalforeningene har man blitt enige om å utarbeide en kontinuitetsplan for drift av lokalforeningene, et årshjul som viser hvordan oppgaver og ansvar fordeles mellom styremedlemmene.  Videre er man enige om at lokalforeningene må ansvarliggjøres i sin rolle for at vi skal lykkes med å nå godt ut til medlemmene. Og det arbeides med utvikling av moderne og bruksvennlige nettsider for NEF. Dette er en prosess som vi tror vil styrke lokalforeningene gjennom tydeligere ansvar og bedre samspill med NEF sentralt.

Eiendomsmeglingen som næring

Gjennom 90 år har eiendomsmeglingsbransjen utviklet seg til å bli en industri, som ikke bare gir næring til eiendomsmegleren. Eiendomshandelen inneholder bruk av leveranser fra bygningssakkyndige, forsikringsselskap, fotografer, stylister, oppgjørsselskap, kommuner og forretningsførere, for å nevne noen.  Disse leverandørene har blitt en viktig del av den nyere eiendomsmeglingsbransjen Men, en betydelig tilførsel av leverandører til industrien vår har også ført til økte transaksjonskostnader. Og prisene på tjenester fra boligbyggelag, forretningsførere og kommuner øker jevnlig, til tross for at tjenestene i stor grad har blitt digitalisert. Samtidig har meglerprovisjonen målt i faste kroner vært tilnærmet uendret de siste 10 årene, som er resultat av konkurranse, digitalisering og effektivisering i bransjen.    

Vi har latt prisøkninger fra leverandører skje uten å reagere skarpt dersom prisøkningen ikke ser ut til å stå i stil med tjenesten som leveres. Det er en stor risiko for at den samlede prisen kundene våre skal betale blir unødig stor. Denne utviklingen kan gå på bekostning av betalingsviljen for kjernevirksomheten og den mest kompetansekrevende tjenesten i bolighandelen, nemlig eiendomsmeglingen.

Kjære landsmøte, vi har ikke råd til å tape terreng i kampen om inntektene i vår egen industri. Vi må ikke, hverken på vegne av oss selv eller forbrukerne, akseptere et prisnivå som ikke er rimelig i forhold til leveransen.

På vegne av medlemmene, har Norges Eiendomsmeglerforbund sammen med Eiendom Norge, Forbrukerrådet og Huseierne nylig skrevet til NBBL om Boligbyggelagenes gebyrer ved eierskifte og forhåndavklaring av forkjøpsrett. Vi reagerer på den praksis som er etablert ved fastsettelse av gebyrer ved omsetning av boliger i sameier og borettslag som forvaltes av boligbyggelag. Det følger blant annet av lovens forarbeider at eierskiftegebyr er ment å dekke produksjonskostnadene knyttet til ajourføring av eierregister, og det ble forutsatt at gebyret skulle stå i rimelig samsvar med de kostnadene borettslaget er påført som følge av eierskiftet. Praksis i dag er at er at de fleste boligbyggelag fastsetter gebyrene til det maksimale av hva loven tillater. Gebyrene økes i takt med oppjusteringer av rettsgebyrene, uavhengig av arbeidsbyrden som faller på forretningsføreren. NBBL anmodes i brevet vi sendte den 27. april, om å medvirke til at boligbyggelagenes gebyrpraksis bringes i samsvar med borettslagslovens og eierseksjonslovens vilkår. Dette er en sak vi selvsagt vil følge opp i tiden fremover.

Vi har en stor og god boligportal i Norge med Finn.no. Her får forbrukerne en samlet oversikt over boligmarkedet i hele landet. Men en monopolsituasjon som FINN har, gir også en prisrisiko, noe bransjen nylig har fått merke.

Norges Eiendomsmeglerforbund har som dere vet reagert sterkt på den nye prismodellen til FINN, som i praksis har mangedoblet prisen på boligannonsene sine i 2022. Vi har forsøkt direkte dialog med FINN, men det har ikke hjulpet. Sammen med Forbrukerrådet og Huseierne har vi anmodet Konkurransetilsynet om å vurdere om adferden til FINN er misbruk av dominerende stilling. Vi har fremhevet at Finns nye prismodell vil øke prisene for salg av boliger uten tilsvarende verdiøkning i tjenesten FINN tar seg betalt for. Vi mener også at modellen vil kunne svekke konkurransen mellom ulike meglerkonsept, og ikke minst gjøre barrieren for etablering av en konkurrent til FINN enda høyere enn den er i dag. Vi setter vår lit til at Konkurransetilsynet nå gjør en grundig undersøkelse av om FINNs handlemåte er i brudd med Konkurranseloven.

Økonomien i forbundet

Som dere sikkert husker er det ikke mange år siden at vi måtte starte en snuoperasjon i forbundet for å få økonomien vår på fote. Det har vært gjort en formidabel innsats med innsparinger i drift, nedbemanning og flytting av administrasjonen til mer kostnadseffektive lokaler. I tillegg har omstillingen til å levere kurs og nødvendige oppdateringer til medlemmene digitalt, gitt inntekter til lavere kostnad enn vanlig. Til sammen har de ulike tiltakene hatt god effekt på økonomien. Vi har oppnådd et resultat som er betydelig høyere enn budsjettert, noe som gir forbundet handlekraft.

Et godt økonomisk resultat styrker Norges Eiendomsmeglerforbunds posisjon som uavhengig aktør. Vi har blitt kraftig påminnet om hvor fort verden forandrer seg, og dermed vilkårene vi jobber under. Å ha en god økonomi er viktig for å kunne investere i gode løsninger for medlemmene våre og for å tåle høyere driftskostnader de nærmeste årene. Og ikke minst, kjære landsmøte, er det avgjørende for å være rustet til påvirke krefter som utfordrer bransjens rolle og inntjening.

Til slutt vil jeg takke alle dere som er her i dag som delegater og tillitsvalgte, at dere gir av deres tid og energi for hele vår bransjes beste. Jeg synes vi skal klappe for denne innsatsen, og jeg ønsker dere alle et godt landsmøte!

Del artikkel