NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Om Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) ble stiftet 12. desember 1932 og har ti lokalforeninger. Alle medlemmer i NEF er automatisk også medlem i en lokalforening.

NEF er profesjonsforbundet for eiendomsmeglere og meglere med tillatelse til å være ansvarlig megler/fagansvarlig i Norge. NEF har i dag ca. 2800 medlemmer.

I tillegg er ca. 300 eiendomsmeglerstudenter tilknyttet NEF.

NEF består av Norges Eiendomsmeglerforbund og Norges Eiendomsmeglerforbunds Servicekontor. Forbundet og Servicekontoret er ledet av et styre og daglig leder. Øverste myndighet er landsmøtet. NEFs sekretariat har i dag elleve ansatte, hvorav fem er jurister og en er eiendomsmegler. I tillegg kommer Reklamasjonsnemnda med en eiendomsmegler/jurist samt en assistent som er stud.jur.

NEFs formål er å ivareta medlemmenes etiske og faglige interesser samt økonomiske rammebetingelser. NEF skal søke å fremme samhold og gode kollegiale forhold mellom medlemmene.

Servicekontorets formål er å gi medlemmene informasjon av interesse for å fremme medlemmenes faglige kvalifikasjoner, foreta undersøkelser og utredning av spørsmål av felles interesse for medlemmene, samt løse andre oppgaver av faglig og forretningsmessig art, herunder felles reklametiltak.

NEF skal være medlemmenes ansikt utad og sikre profesjonens interesser vis à vis myndighetene. Forbundet har en løpende dialog med politikere og offentlige myndigheter, som departementer, forbrukermyndigheter, Statens kartverk og Finanstilsynet som er eiendomsmeglingsbransjens tilsynsorgan. NEF er høringsinstans i spørsmål som berører bransjen. Boligpolitiske saker og saker av prinsipiell interesse for meglerbransjen blir fremmet av NEF overfor de politiske organer. NEF blir også konsultert av myndighetene i spørsmål på de boligpolitiske og eiendomsrettslige områdene.

Blant NEFs viktigste oppgaver hører:

 • interessepolitisk arbeid
 • kommunikasjon og omdømmebygging
 • besvare juridiske og meglerfaglige spørsmål fra medlemmene
 • utvikle og avholde kurs for medlemmene og andre
 • utarbeide artikler av faglig relevans for medlemmene
 • utarbeide høringssvar
 • utvikle litteratur til bruk ved eiendomsmeglerstudiet
 • utvikle og ajourholde brosjyrer, informasjon, kontrakter og andre dokumenter

Norges Eiendomsmeglerforbund er sekretariat for

 • Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester
 • Forum for Næringsmeglere
 • Oslo og Akershus Eiendomsmeglerforening
 • NEFs Etiske Nemnd

NEF bistår også lokalforeningene, både faglig og ved kontingentinnkreving.

Del artikkel