2016_Marianne Thu Salvesen

7 ting du kan bygge uten søknad

Du kan bygge ganske mye på egen tomt uten å sende søknad til kommunen. Men det er lurt å sjekke reglene for ditt område først. Det finnes begrensninger!

Våren bringer frem hobbysnekkeren, og mange ønsker å bygge litt på tomten for å få en større terrasse, ny platting, en redskapsbod eller et drivhus. Her er en gjennomgang av hva du kan bygge uten å søke.

Maks 50 kvadratmeter

Regelverket for hva du kan bygge ble endret i 2015. Målet var å gjøre søknadsprosessene enklere (ikke nødvendigvis gjøre at flere kunne bygge selv). Hovedregelen fra 2015 er at du kan bygge små bygg opp til 50 kvadratmeter uten søknad. Før var grensen på 15 kvadratmeter.

Hovedregelen er videre at disse tilbyggene ikke skal ha våtrom, og de skal heller ikke brukes til beboelse. Da skal det søkes. Se listen under!

Pass på reguleringsplanen

Men pass på! Før du går i gang med byggingen må du sjekke regelverket for ditt område. Særlig reguleringsplanen. Regelverket om hva du kan bygge uten søknad forutsetter at det ikke er noen begrensinger i reguleringsplanen om hva du kan bygge.

Og her kommer et viktig begrep: «utnyttelsesgrad«! For utnyttelsesgraden beskriver hvor mye av tomten som kan bebygges. Og inn i utnyttelsesgraden går blant annet huset, garasje, carport og terrasser som er bygget opp. I Oslo er for eksempel utnyttelsesgraden 24 % for de fleste boligområdene. Det betyr at 24 % av tomtens areal kan bebygges. Er tomten på 1 mål – 1000 kvadratmeter – kan altså 240 kvadratmeter bebygges. Og for de aller fleste i Oslo er det ikke mye igjen.

Reguleringsplanen kan også inneholde bestemmelser om høyder, takvinkler på garasjen, avstand fra naboen mm. Derfor må du sjekke reguleringsplanen eller ta en telefon til kommunen før du går igang!

Les også: Slik kan du gjøre om loft og kjeller til boligareal

Husk også at i noen kommuner må du søke om nærmest alt. Det gjelder for eksempel mange kommuner langs sjøen. Det er heller ikke fritt frem i strandsonen, så er tomten innenfor 100 meter fra vann, må du ta kontakt med kommunen for å sjekke regelverket.

Bruk veilederen

For å guide deg gjennom de ulike unntakene og begrensningene i byggeregelverket, har Direktoratet for Byggkvalitet laget en egen veileder for deg som ønsker å bygge selv.

Du får en rekke spørsmål avhengig av hva du ønsker å bygge – garasje, hagebod, tilbygg mm.

Les mer: Du finner veilederen her 

Utfordringen er at de siste spørsmålene i veilederen ofte er de som stopper et prosjekt. De omhandler utnyttelsesgrad og «andre forhold». Dette siste er ofte reguleringsplan og kommunenes arealplan. Derfor er det nok alltid lurest å ta en telefon til kommunen før du starter å bygge!

Her er syv ting du kan bygge uten søknad

Listen forutsetter at du har rom innenfor utnyttelsesgraden og at det ikke er begrensninger i reguleringsplan, kommuneplan eller annet regelverk.

Terrasse: Du kan bygge terrasse selv, men trenger noen ganger å søke. Størrelse og høyde over bakken avgjør hvor stort papirarbeid du får.

1. Terrasse, platting

Terrasse kan du bygge selv. De kan ikke være nærmere nabotomten enn 4 meter (da må du søke), og du må søke hvis den er høyere enn 0,5 meter over eksisterende terreng. Er den over 50 kvadratmeter må du ha hjelp av proffe til søknaden. (Sjekk reglene for kommunen, for dette kan variere.) Plattinger som bygger maks 0,5 meter over terrenget kan også bygges uten søknad og er ikke omfattet av krav om avstand til nabotomten.

Pass på at terrasse/plattinger som er undre 0,5 meter over terrenget ikke regnes med når utnyttelsegraden beregnes.

Les annonsørinnhold: Slik bygger du terrasse uten å søke

2. Garasje

Du kan bygge garasje på maks 50 kvadratmeter. Det må stå mer enn en meter fra nabogrensen. Mønehøyde på maks fire meter, og gesimshøyde på maks tre meter. Men pass altså på at du har plass innenfor utnyttelsesgraden på tomten. Pass på at du må melde fra til kommunen når bygget er ferdig. Dette er blant annet så de får det med på tegningene.

3. Uthus, redskapsbod, mancave, skrivestue eller drivhus

Samme regler som for garasjer over. Bygget kan ikke brukes til overnatting, og kan altså ikke ha kjøkken, stue, våtrom eller soverom.

4. Tilbygg

Du kan faktisk bygge på huset ditt selv uten søknad. (Så lenge utnyttelsesgraden ikke overstiges, eller reguleringsplanen ikke sier noe annet). Tilbygget kan være på maks 15 kvadratmeter og skal ikke inneholde soverom eller våtrom. Det kan heller ikke brukes til verksted, kontor mm.

I veilederen peker direktoratet på at dette unntaket fra søknadsplikt er praktisk for sykkelbod, tak over inngangsparti mm. Minimum avstand fra nabotomt er 4 meter. (Her kom vi i første utgave av teksten i skade for å skrive at maksimum avstand fra nabotomt skal være 5 meter. Det er ikke riktig. red.)

5. Levegger

Levegger kan fritt bygges hvis de er maks 1,8 meter i høyde. Er leveggen under 5 meter kan ligge inntil naboen. Du kan bygge levegg på maks 10 meter (og under 1,8 meter i høyde) hvis den ligger minst 1 meter fra nabogrensen. Levegger kan ikke settes opp i «kombinasjon» – det vil si at du ikke kan sette opp en på 10 meter som går inntil en annen på 10 meter. Det er da totallengden som teller.

6. Støttemurer

Støttemurer må ligge minst 1 meter fra nabogrensen. Den kan være inntil 1 meter høy når den ligger 1 meter eller mer fra nabogrensen.
Ligger støttemuren minst 4 meter fra nabogrensen, kan den være inntil 1,5 meter høy. Støttemurer må ikke hindre sikt mot veien.

7. Planering

Du kan gjøre «mindre» planering på tomten din. Regelverket sier noe om hvor stor høydeforskjell det kan være i forhold til opprinnelig terreng. Du kan planere inntil 3 meter høyde i spredtbygd strøk, inntil 1,5 meter i tettbygd strøk, og inntil 0,5 meter på tomter for rekkehus, kjedet enebolig eller annen tett bebyggelse.

Planeringen må stoppe 1 meter fra nabogrensen, og følge sikkerhetsreglene i byggteknisk forskrift. Merk at det er «mindre» planering som er omfattet her, og her er det konkrete vurderinger av hvordan dette påvirker omgivelsene som gjelder. Direktoratet påpeker for eksempel at man må være mer forsiktig i strandsonen.

Les også: Dette kan du bygge uten å søke – pass deg for fellene!

[mc4wp_form id=»6105″]

Del artikkel