• Fagartikkel
Reise

Når er reisetid arbeidstid?

Høyesterett avsa 4. juni i år dom i den såkalte «Reisetidssaken». Høyesterett konkluderte med at reiser til andre steder enn arbeidstakers faste arbeidssted (oppmøtested) skal regnes som arbeidstid når reisen er nødvendig for å kunne utføre arbeidet. Dommen har betydning for hvordan arbeidstiden skal beregnes for arbeidstakere som reiser i arbeidet.

Av: advokat/partner Merete Furesund og advokat/partner Ole Kristian Olsby, Advokatfirmaet Homble & Olsby (Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 6. 2018)

De norske arbeidstidsreglene bygger på EUs arbeidstidsdirektiv. Høyesterett ba derfor EFTA-domstolen i Luxembourg om råd. EFTA-domstolen slo fast at nødvendig tid som medgår til reise utenfor alminnelig arbeidstid til og/eller fra et annet sted enn arbeidstakers faste eller sedvanlige oppmøtested for å utføre sine arbeidsoppgaver eller plikter på dette andre sted som angitt av arbeidsgiver, utgjør «arbeidstid» etter arbeidstidsdirektivet artikkel 2 – og dermed også etter arbeidsmiljølovens § 10-1. Videre presiserte EFTA-domstolen at det ikke kreves noen vurdering av intensiteten av den mengde arbeid som utføres på reisen, og at det er uvesentlig hvor ofte slike reiser finner sted med mindre virkningen er at arbeidstakerens arbeidsted må anses flyttet til et nytt fast eller sedvanlig oppmøtested.

Enkelte advokater har etter dommen falt uttalt at den har begrenset rekkevidde under henvisning til de særlige omstendigheter som forelå i saken. Dette er det ikke grunnlag for. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at Høyesterett vurderte faktum slik at også de reisene der politimannen ikke utførte noen andre arbeidsoppgaver enn å reise, var arbeidstid. Videre er det ingen holdepunkter for at omstendighetene i saken var av betydning for rettes konklusjon. Høyesterett la EFTA-domstolens uttalelse til grunn og uttalte at det ikke forelå særlige grunner til å fravike EFTA-domstolens forståelse av arbeidstidsdirektivet i dette tilfellet, og ga politimannen fullt medhold i at all reisetid i forbindelse med oppdragene var arbeidstid.

Må anses som arbeidstid

Eiendomsmeglere foretar mange reiser til befaringer og visninger både i ukedagene og helgene. Det er nå avklart at tiden som medgår til disse reisene må anses som arbeidstid etter loven. For eiendomsmeglere som er omfattet av arbeidstidskapittelet, må reisetiden regnes inn i arbeidstiden. Arbeidsgiver må også sørge for at lovens bestemmelser om maks arbeidstid per dag/uke, og lovens hviletidsbestemmelser overholdes.

Hvilken godtgjørelse som skal betales for reisetiden, må avgjøres på bakgrunn av den enkeltes arbeidsavtale og eventuelle tariffavtaler som er gjort gjeldende i virksomheten.
Arbeidstakere som har en særlig uavhengig eller ledende stilling i tråd med reglene i arbeidsmiljøloven § 10-12 er ikke omfattet av reglene om arbeidstid i lovens kapittel 10. Dommen har med dermed ingen konsekvenser for disse arbeidstakergruppene.

Høyesteretts dom innebærer ingen endring for reiser foretatt innenfor den alminnelige arbeidstid, som normalt vil være arbeidstid. Dommen endrer heller ikke rettstilstanden når det gjelder reiser til og fra fast arbeidsted, som normalt ikke er arbeidstid.

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler overholdes. Det er derfor viktig at 1) reisetiden registreres, 2) det vurderes om arbeidet kan organiseres innenfor lovens normalregler og 3) det avklares om de ansatte er sikret det nødvendige vern og den kompensasjon som følger av lov og avtale.

Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser gir mange muligheter til å inngå avtaler om arbeidstidsordninger som kan tilpasses virksomheten. Hvorvidt lovgiver ser behov for å gjøre endringer i det rettslige rammeverket gjenstår å se.

Om firmaet:

Homble Olsby er et nisjefirma innen arbeidslivets juss og rangert som et av Norges beste fagmiljøer innen arbeidsrett og pensjon. Advokatene i Homble Olsby har bred erfaring med å bistå små og mellomstore bedrifter i alle spørsmål knyttet til arbeidsliv og pensjon. Homble Olsby legger vekt på å oppnå en personlig kontakt med sine klienter. På denne måten ønsker de å oppnå en åpen og konstruktiv dialog som sammen med juridisk spisskompetanse, gir grunnlag for kostnadseffektive råd som tar hensyn til både juridiske og forretningsmessige hensyn hos klienten.
Besøk deres hjemmeside homble-olsby for mer informasjon.

Se mer her.

Del artikkel: