• Fagartikkel
Kontor, næringsbygg

Koronaviruset: Finansdepartementet med svar til eiendomsbransjen

Av: Senioradvokat Maj Hines og fast advokat Jacob Mjelde, Wiersholm Advokatfirma.

I brev av 8. april 2020 avklarer Finansdepartementet flere spørsmål knyttet til koronakrisen sendt inn av ledende aktører innen næringseiendom. Dette gjelder blant annet spørsmål om merverdiavgift ved betalingsutsettelser, rabatt, leiefritak og justert markedsleie ved utleie av fast eiendom.

Finansdepartementet ber skattemyndighetene være varsomme med å overprøve kommersielle vurderinger som følge av koronasituasjonen. I tillegg fremgår følgende:

  • Betalingsutsettelse

Departementet uttaler at utleiers utfordringer med hensyn til manglende betaling fra leietaker best ivaretas gjennom utsettelse av gjeldende betalingsfrister for skatt og merverdiavgift, og ikke ved en utvidelse av gjeldende regelverk for tilbakebetaling av merverdiavgift gjennom ordningen med tap på krav. Det vises til at det er gitt utsatt betalingsfrist for merverdiavgift for første termin 2020 (januar-februar) til 10. juni 2020. Opprinnelig frist var 14. april. Departementet vil imidlertid vurdere behovet for eventuelle ytterligere utsettelser av innbetaling.

  • Leienedsettelse eller leiefritak

Utleiere som nå velger helt eller delvis å frafalle krav på husleie kan ha som motiv både å bidra i dugnaden for å redusere de negative følgene av korona-viruset og kommersielle formål. Departementet uttaler at i den nåværende situasjonen bør utleiers vurdering av de kommersielle forholdene som hovedregel legges til grunn slik at andre eventuelle delmotiv ikke bør medføre at det i merverdiavgiftsmessig forstand anses å foreligge en gave- eller reklameutdeling. For utleier innebærer dette at skattemyndighetene som hovedregel vil godta en midlertidig «reforhandling» av markedsprisen gjennom en rabatt som følge av korona-situasjonen, og at beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften da kan endres til midlertidig ny husleie.

  • Periodisering

Departementet påpeker at virusutbruddet har medført at det i mange bransjer kan råde betydelig usikkerhet rundt hva som er markedspris, og at denne situasjonen tilsier en betydelig varsomhet med overprøving av partenes egne kommersielle vurderinger om at rabatter/betalingsfritak fullt ut skal henføres til den perioden det er gitt rabatt/betalingsfritak for. Periodiseringsreglene skal derfor ikke stå i veien for at beregningsgrunnlaget for merverdiavgift skal være det som utgjør det (midlertidig) avtalte vederlaget mellom partene.

  • Leiefritak vil ikke påvirke utleiers fradragsrett

Perioder med leiefritak kan normalt innebære en risiko for at det aktuelle leieforholdet en periode faller ut av utleiers avgiftspliktige utleievirksomhet med påfølgende tap av fradragsrett. Departementet uttaler at en midlertidig periode med betalingsfritak for leietaker som følge av korona-situasjonen ikke skal rokke ved at eiendommen anses kontinuerlig utleid og dermed er omfattet av utleiers frivillige registrering også i slike perioder.

Les mer om Wiersholm advokatfirma her.

Del artikkel: