• Fagartikkel
NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Ivaretakelse av ESG er avhengig av proptech

Av: Henrik Botten Taubøll og Anna Falck-Ytter er begge senioradvokater i advokatfirmaet Wiersholm. De er medlemmer av firmaets faggruppe for næringseiendom. Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 6 2021

Både ESG og Proptech har i det siste vært skikkelige «buzz-ord». ESG-begrepet står for Environmental, Social & Governance, og brukes for å vurdere hvordan selskapene gjør det på disse faktorene, det vil si, det er en indikator for hvor bærekraftige selskapene er. PropTech er en forkortelse for Property Technology. PropTech består ikke bare av ren teknologi med energibesparende funksjonalitet som kanskje mange tror, men også innovasjon og nye konsepter, herunder teknologi og konsepter som effektiviserer bruk, bygging, utleie, omsetning osv. av eiendom. PropTech er relevant både for bolig- og næringseiendom, og for eksisterende bygg og nybygg.

1.1 Nye krav til målbar ESG

Økt rettsliggjøring av bærekraft og ESG, herunder taksonomien og åpenhetsloven, har først og fremst direkte betydning for finansmarkedsaktører og store foretak, men vil ha indirekte konsekvenser også for andre selskaper, herunder eiendomsselskaper, PropTech-selskaper osv. Nye krav til målbar ESGvil derfor få betydning for mange eiendomsaktører.

Ser vi for eksempel på taksonomien innebærer den konkrete rapporteringsforpliktelser med hensyn til bærekraft. Finansmarkedsaktører vil ha behov for informasjon fra selskaper de har investert i for å kunne oppfylle egen rapporteringsplikt. Dette kan blir en utfordring for de aktørene som selv ikke har en tilsvarende rapporteringsplikt etter taksonomien. I så måte vil taksonomien ha indirekte konsekvenser også for de som ikke direkte omfattes av den. Dette kommer i tillegg til de andre indirekte konsekvensene som bedre kapitaltilgang, lånebetingelser osv. dersom man «scorer» høyt på ESG-faktorene.

1.2 ESG & PropTech

Bygninger utgjør den mest energiintensive sektoren i EU, og står for nærmere 40 % av energiforbruket. Eiendomsbransjen bærer derfor et stort ansvar for at EUs klimamål nås, og har mye å hente når det gjelder teknologi. Hvis man skal si noe positivt om koronapandemien så har den snarere vært en akselerator enn en brems for utviklingen på ESG-området. Ser vi på eiendomsbransjen har pandemien også dyttet bransjen i en mer digital retning. En bransje som tidligere ikke har hatt en særlig rask teknologisk utvikling.

Også PropTech-selskapene utfordres på ESG. Dette er både en utfordring og en mulighet for PropTech-selskaper. Generelt sett antas det at PropTech-selskaper som har fokus på bærekraft har en høyere verdiøkning enn de som ikke har det. Vi ser i dag også at de fleste PropTech-selskapene arbeider med egne bærekraftstrategier – en helt ny utvikling fra tidligere år.

Investorer, leietakere osv. blir også mer og mer interessert i bærekraftige bygg og bærekraftige løsninger. Når dette er fokus for disse bør det også være et sterkt intensiv for eiendomsbesittere å fokusere på dette. Derfor er ESG og PropTech relevant for hele eiendomsbransjen, og etter vårt syn vil bærekraft og teknologi være et fokusområde fremover. Vårt syn er videre at eiendomssektoren er helt avhengig av PropTech for å kunne måle ESG og dermed oppfylle ESG-kravene.

Del artikkel: