• Fagartikkel
Bilde em 4 2015 2

Generalfullmakter

I forbindelse med erverv av eiendom uten at ervervet blir tinglyst i forbindelse med overdragelsen, benyttes ofte generalfullmakt for å sikre kjøper den rettslige disposisjonsretten over eiendommen.

Av: partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og senioradvokat Trude Gran, Advokatfirmaet Wikborg Rein

Når kjøper ikke får hjemmel til eiendommen, er han avhengig av at generalfullmakten gir de nødvendige rettigheter knyttet til disponeringen av eiendommen for å unngå å måtte ha selgers medvirkning til slike disposisjoner.

Kjøper vil typisk ha behov for å tinglyse heftelser på eiendommen, overskjøte eiendommen til fremtidige kjøpere og å signere dokumenter forbundet med utvikling av eiendommen (byggesøknader, seksjoneringsbegjæringer mv.). Generalfullmakten bør således gi kjøper rett til å foreta enhver rettslig beføyelse over eiendommen.

Fullmakten bør videre gjøres ugjenkallelig og tidsubegrenset, og det bør være adgang til å overdra/transportere fullmakten til tredjepart. For at fullmakten skal kunne benyttes ved signering av skjøter og pantobligasjoner, må den være vitnebekreftet, jf. tinglysingsloven § 17.

For slike tilfeller må fullmakten også inneholde opplysninger om fullmaktsgivers sivilstand. Dersom fullmaktsgiver er gift og eiendommen brukes som felles bolig, må ektefellen samtykke på fullmakten, jf. tinglysingsloven § 13 femte ledd.

Dersom kjøper ønsker å disponere over eiendommen til fordel for seg selv, kalles dette selvkontrahering. Eksempelvis kan det tenkes at kjøper ønsker å tinglyse sitt erverv.

Tinglysingen aksepterer ikke selvkontrahering med mindre fullmakten uttrykkelig gir rett til dette, og de viser i så måte til tinglysingsloven § 12. Fullmakten må dermed eksplisitt angi at den omfatter en rett for fullmaktshaver til å disponere over eiendommen til fordel for seg selv, herunder overskjøte eiendommen til seg selv. En generell generalfullmakt som uten nærmere angivelse gir kjøper rett til «enhver rettshandel over eiendommen», godtas ikke av tinglysingen og tinglysing vil bli nektet.

Husk også – ved bruk av fullmakten ved tinglysing – at dersom originalfullmakten ikke sendes inn ved tinglysingen, må det sendes en bekreftet kopi av fullmakten som også påføres dato og følgende tekst:

«Fullmakten gjelder på tidspunktet for signering av dokumentet.»

 

Først trykket i Eiendomsmegleren 6 2015

Del artikkel: