• Fagartikkel
Juridisk avdeling i NEF ved Katerin Lind-Klev, Margrethe Røse Solli og Nina Fodstad Skumsrud

Foreslår endringer i garantireglene for nye boliger

Et offentlig utvalg  foreslår blant annet endringer i garantireglene i bustadoppføringslova.

NEFs juridiske avdeling: Katerin Lind-Klev, Margrethe Røse Solli og Nina Fodstad Skumsrud. Katerin Lind-Klev er nå i permisjon, og Gunnar Ligaarden er hennes vikar.

NYTT FRA NEF JURIDISK: Det offentlige utvalget som ble nedsatt for å evaluere garantireglene i bustadoppføringslova § 12 har nå avgitt sin utredning i NOU 2016:10.

Norges Eiendomsmeglerforbund tok tak i dette straks utvalget ble nedsatt, og sendte i juli 2015 over et saksnotat til utvalget, slik at våre synspunkter kunne bli tatt med videre inn i utvalgsarbeidet. I saksnotatet påpekte vi blant annet at det vil være viktig å ta inn i loven en klar angivelse av tidspunktet for når slike garantier skal foreligge.

Videre påpekte vi at det bør oppstilles andre regler for når garantien skal foreligge i de salg der selgerne tar forbehold om for eksempel igangsettingstillatelse. Begge disse forholdene er nå inntatt i NOUen.

– Dette er et tema som berører våre medlemmer i stor grad. Av våre 2800 medlemmer er det mange som arbeider med prosjektmegling, og mange av de har erfart at garantireglene kan skape forskjellige utfordringer» forteller advokat i NEF, Nina Fodstad Skumsrud. 

Foreslo presiseringer i høringssvar

Justisdepartementet foreslo i oktober 2015 en endring i bustadoppføringslova § 12 om tidspunktet for når garantien skal foreligge, og at garantistillelse kunne utsettes noe i salg der selger har tatt forbehold.

I høringen som NEF besvarte foreslo vi enkelte presiseringer av den ordlyd departementet hadde foreslått. Blant annet bemerket vi at det var viktig at det ble presisert at garantien må bli stilt «straks» etter at det forbeholdet som gir rett til en utsettelse er løftet.

 – Det er viktig for forbrukerne at entreprenøren ikke får mulighet til å utsettes garantistillelsen lenger enn nødvendig, samtidig er det viktig av hensyn til entreprenørene å få ned kostnadene til slik garantistillelse» sier Fodstad Skumsrud.

I NOUen som nå er utgitt, har utvalget sett på hele garantiordningen og det er igjen foreslått endringer i § 12. Den ordlyd som utvalget har foreslått når det gjelder tidspunkt, og garantier der det er tatt forbehold, er i samsvar med de innspill vi ga til justisdepartementet i januar 2016.

Fra fem til to år?

Utvalget har også foreslått å redusere garantitidens lengde. Dagens regler sier at garantien skal vare i fem år etter overtakelse, mens forslaget nå går ut på at dette skal reduseres til to år.

– Vår umiddelbare vurdering er at det er uklart i hvilken grad dette vil svekke forbrukervernet. I departementets høringsrunde vil vi se nærmere på utvalgets begrunnelse for denne delen av forslaget før vi konkluderer, sier fagsjef og leder for juridisk avdeling Margrethe Røse Solli.

Utvalget foreslår at plikten til å stille garanti også skal gjelde ved kjøp av en nyoppført bolig etter avhendingslova.

– Det virker ikke urimelig at det stilles samme krav til garantistillelse ved slike salg. Dette vil gi de forbruker som kjøper nyoppførte boliger etter denne loven, det samme vernet som de som kjøper en bolig som er under oppføring, forsetter advokat Røse Solli.

Trenger du juridisk bistand? NEFs juridiske avdeling kan hjelpe! Se mer om tjenesten, priser og vilkår her!

Del artikkel: