• Fagartikkel
Bilde1

Unngå strid om oppgjørskontoen

Av og til ønsker sameiere av bolig eller fritidseiendom oppløsning av sameiet fordi én av dem skal overta. Dette vil typisk gjelde for arvesaker eller samlivsbrudd mellom ektefeller eller samboere. I denne artikkelen skal vi forklare nærmere hvorfor bruk av mekling er et godt alternativ i saker der konfliktnivået i oppdragene er så høyt at det overskrider det en eiendomsmegler er komfortabel eller kompetent til å bistå med.

Av: Angela Askjer, faglige leder i Mekle – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2022.

Praktisk eksempel – arv

I et tilfelle av arv mellom to søsken, ønsket den ene å overta boligen og den andre var villig til dette. Søskenet som skulle overta boligen hadde allerede bodd i boligen siden forelderen døde.

Partene klarte ikke å bli enige om pris på bolig, og den som ikke skulle overta boligen engasjerte en eiendomsmegler for å få overdragelsen igjennom og sin del av arven. Søskenet som skulle overta hadde ikke tillit til noen av forslagene det andre søskenet foreslo. Eiendomsmegleren stod maktesløs uten å kunne bistå med sitt inn i saken. Søskenet som ønsket sin del av arvet, erklærte tvist, men ønsket å forsøke mekling for en mer skånsom prosess mot søskenet sitt og øvrig familie rundt. Partene møtte til mekling. Søskenet som skulle overta boligen fikk kommet med sine bekymringer rundt ansvaret ved å overta boligen. Partene fikk sett på vedlikehold, ryddet i boligen sammen og avklart uenigheter med naboen. Dialog rundt dette, var det det som skulle til for å komme til enighet om pris. Etter endt mekling, kunne eiendomsmegleren bistå med oppgjøret som opprinnelig avtalt.

Praktisk eksempel – samlivsbrudd

I et ektefelleoppgjør var partene enige om å selge felles bolig. Partene hadde mange uenighetspunkter, og startet mekling samtidig med at boligen lå ute til salgs. Boligen ble solgt raskt, men den ene parten nektet eiendomsmegleren å gjennomføre oppgjøret for boligen før partene var enige om alle andre forhold i ektefelleoppgjøret. I tillegg til å komme til enighet om annen utleiebolig, campingvogn og biler, var partene særlig uenig om lån mottatt av foreldre. Dersom saken ikke hadde løst seg ved mekling, ville en tvist om øvrige uenighetspunkter kunne vart i flere år i rettssystemet. Da mekling førte frem, kunne eiendomsmegler gjennomføre oppgjøret og partene var kommet til en helhetlig løsning.

Avslutning

Eksemplene viser at mekling kan være svært nyttig i flere typer oppdrag som eiendomsmeglere får. Ved å la partene mekle frem en løsning seg i mellom, vil man kunne unngå strid om oppgjørskontoen gjennom trusler om søksmål, eller om å utbetale midler eller la dem bli stående på oppgjørskonto. Ikke sjelden er parter i slike konflikter representert ved advokat. Mekling kan også hindre annet støy som setter eiendomsmegleren i en ubehagelig skvis mellom to uenige sameiere. Mekling fører til en forutsigbar prosess for både partene og eiendomsmegleren på saken. For eiendomsmegleren kan det være nyttig å vite at man kan henvise partene til MEKLE på siden mekle.no, og ikke bare til advokat, dersom partene trenger å få saken løst.

Faktaboks:

Hos MEKLE utgjør om lag 20 % av alle saker ektefelleskifter, samboeroppgjør og arvesaker. 30 % av sakene våre klassifiseres som kjøpssaker og 19% av sakene dreier seg om fast eiendom.

Del artikkel: