• Fagartikkel
finanstilsynet

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet: Tiltak knytte til klientkontoar

Eiendomsmeglingsforetak og advokater som driver eiendomsmegling behandler store beløp, og det er et krav at mottatte klientmidler blir oppbevart og behandlet på en sikker måte.

I det nye rundskrivet beskriver Finanstilsynet hva tilsynet legger til grunn som minstekrav for en forsvarlig behandling av klientmiddel.

Du finner det rundskrivet her: Rundskriv 2/2023 – Rundskriv 2/2023 – Tiltak knytte til klientkontoar

Rundskrivet supplerer tidligere Rundskriv 7/2014 – Rundskriv 7/2014 – Kontrakt, oppgjør og klientmiddelbehandling i eiendomsmeglingsvirksomhet

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kravet til formell oppgjørskompetanse for personer som administrerer eller disponerer klientkonto i det nye rundskrivets pkt. 3 Tiltak, 5. kulepunkt, kan fravikes ved næringsmegling. Dette fremkommer av rundskriv 7/2014, under pkt. 1.

Det forutsettes imidlertid at næringsmeglingsforetak som fraviker kompetansekravene, har tilstrekkelige rutiner for å sikre en forsvarlig behandling av klientmidlene. I dette ligger det at foretaket, basert på foretakets risikovurdering, må etablere og følge opp interne kontrolltiltak som er hensiktsmessige og tilstrekkelige for å håndtere og redusere risikoer for tap av klientmidler.

Vi oppfordrer imidlertid alle til å sette seg inn i det nye rundskrivet.

Del artikkel: