NEF-Styret-Portrett-Randi

Psykisk helse og livslang eiendomsmegling

NEF Ung ønsker å sette søkelyset på psykisk helse innenfor bransjen vår og har nylig inngått et samarbeid med Mental Helse Ungdom for å være med på å synliggjøre det viktige arbeidet de gjør.

Av: Randi Hollingen, styreleder NEF – artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 5 2023

Det kan være tøft å komme ny inn i bransjen som fersk eiendomsmeglerfullmektig rett fra skolen. Vi har et krevende yrke, som er svært prestasjonsorientert. For noen kan det være en så stor psykisk påkjenning at meglerkarrieren avsluttes før den har fått begynne å blomstre. Norges Eiendomsmeglerforbund jobber for en bærekraftig bransje og livslang eiendomsmeglerkarriere, og at NEF Ung nå løfter frem mental helse er et viktig bidrag i dette arbeidet.

NEF er opptatt av at alle som har utdannet seg for å leve av eiendomssalg, skal lykkes med en lang og god karriere som eiendomsmeglere. Hvordan man blir tatt imot og ivaretatt av arbeidsgiver i ny jobb er avgjørende for trivsel, trygghet og suksess. Fullmektigtiden er en opplærings- og utviklingsfase som forutsetter en annen oppfølging og tilrettelegging enn for ansvarlige eiendomsmeglere.

Dessverre har det gjentatte ganger vist seg at eiendomsmeglerfullmektiger ikke får den introduksjonen til eiendomsmegleryrket som de er berettiget til. I årene 2016 til 2017 gjorde NEF og NEF Ung flere undersøkelser av fullmektigers arbeidsvilkår, og satte søkelys på fullmektigenes tøffe hverdag innad i bransjen. På et tidspunkt ble også saken gjenstand for medienes oppmerksomhet. NRK intervjuet fullmektiger som fortalte om lange arbeidsdager, hard konkurranse om oppdragene, også mellom kollegaer, ren provisjonsavlønning og en jobb nummer to eller hjelp fra foreldre for å klare seg i hverdagen.

Arbeidsvilkår som beskrevet ovenfor er en trussel mot den trygge bolighandelen og bransjens omdømme. Anstendige vilkår er en selvfølge i seriøse og fremtidsrettede virksomheter. Ikke bare har dette en side til god meglerskikk og risikostyring, men er også med på å påvirke hvordan forbrukerne opplever seriøsiteten og dermed tilliten til bransjen vår.

Finanstilsynet kom i 2017 med et rundskriv (7/2017) for å klargjøre hva slags ansvar og plikter som hviler på eiendomsmeglingsforetaket og den ansvarlige eiendomsmegleren i oppfølgingen av eiendomsmeglerfullmektiger.

Som en følge av økt oppmerksomhet om temaet, ble dette løftet fram i et dialogmøte mellom styrene i NEF og Eiendom Norge i forbindelse med høstkonferansen i november 2018. Etter møtet distribuerte Eiendom Norge retningslinjer for lønns- og arbeidsforhold for eiendomsmeglerfullmektiger ansatt i medlemsforetakene. I retningslinjene fikk medlemsforetakene anbefalinger knyttet til opplæring for fullmektiger og oppfølging fra ansvarlig megler. Medlemsforetakene ble også anbefalt å tilby en garanti- eller fastlønn det første året i fullmektigperioden på kr. 300.000, og det ble anbefalt å bruke kun fastlønn de første 3-6 månedene.

I et nytt dialogmøte mellom styrene i NEF og Eiendom Norge i forbindelse med høstkonferansen i november 2019 ble erfaringene med retningslinjer for lønns- og arbeidsforhold evaluert. I forkant ble det gjort spørreundersøkelser blant NEF Ung sine medlemmer og fullmektiger ansatt i Eiendom Norges medlemsforetak.

Spørreundersøkelsene ga nokså nedslående resultater. Undersøkelsene viste at en relativt stor andel ble avlønnet dårligere enn retningslinjene anbefalte. Mange oppga å jobbe mer enn 50 timer i uken uten å kunne leve av jobben som eiendomsmeglerfullmektig. Undesøkelsene ble gjort relativt kort tid etter at retningslinjene ble sendt ut. I dialogmøtet ble det konkludert med at det må gjøres en innsats for å bringe praksis i samsvar med retningslinjene.

Det er å håpe på at vi som bransje har tatt steg i riktig retning i årene som har gått etter disse undersøkelsene, at retningslinjene som ble laget i 2018 har blitt fulgt opp av foretakene. Samtidig har vi fått signaler om at praksis gled ut under pandemien og at bransjen spriker på dette området. NEF vil derfor ta initiativ til en ny grundig undersøkelse blant eiendomsmeglerfullmektiger. Resultatene vi bli fulgt opp i dialog med bransjen.

Skal vi nå målet om å kunne jobbe som eiendomsmegler hele yrkeslivet, er det avgjørende med en god begynnelse, slik at vi ikke mister noen allerede i startgropen.

Del artikkel