• Pressemelding
Carl_O_Geving01

Bør gjøre unntak for de med god betjeningsevne

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 14. november 2022

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har i sitt høringssvar til Finansdepartementets om utlånsforskriften kommet med sine vurderinger av hvilke effekter forskriften har på boligmarkedet.

  • Norges Eiendomsmeglerforbund mener i hovedsak at dagens utlånsfortskrift bør videreføres, men at det bør åpnes for unntak fra egenkapitalkravet for førstegangskjøpere med god betjeningsevne når de binder seg til lange faste renter, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.
  • Uten utlånsforskriften ville gjelds- og prisveksten vært sterkere, og sårbarheten i husholdningene større. Det vil imidlertid være svært uheldig med innstramminger i utlånsreglene når Norge er på vei inn i en økonomisk nedgangskonjunktur. Dersom tilgangen på lån begrenses markant kan det utløse et alvorlig fall i boliginvesteringene, med betydelig økning i arbeidsledighet og fall i boligverdier som konsekvens, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

NEFs konklusjoner i høringssvaret er:

  • Utlånsforskriften bør videreføres med dagens geografiske differensiering mellom Oslo og landet for øvrig.
  • NEF støtter ikke Finanstilsynets forslag om innstramminger i kravene til maksimal gjeldsgrad og bankenes fleksibilitetskvote.
  • Utlånsforskriften bør åpne for at bankene kan tilby lån med lavere egenkapitalgrad enn forskriftens hovedregel til lånesøkere med god betjeningsevne og beskyttelse mot renteøkning, f.eks. i form av lengre fastrentekontrakter. Samtidig bør ulike typer fastrentelån og reguleringen av slike lån utredes, med sikte på å redusere problemer med innlåsingseffekter. NEF viser for øvrig til Norges Banks forslag om å utrede ulike risikoreduserende løsninger.
  • NEF støtter Norges Banks forslag om å vurdere endringer i rentestresstesten basert på erfaringer med et høyere rentenivå frem mot 2024, og samtidig vurdere forenklinger av rentestresstesten.
  • NEF støtter Finanstilsynets forslag om å utvide forskriftsreguleringen til å omfatte lån med pant i annet enn bolig, eksempelvis lån med salgspant i bil og fritidsbåt.

For ytterlige kommentarer kontakt:

  • Carl O. Geving, adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund, tlf. 91582454, carl@nef.no
  • Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør i NEF, tlf. 93094191, svein@nef.no

Del artikkel