• Pressemelding
NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Kommentar til Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2015»

Finanstilsynet peker i rapporten «Finansielt utsyn 2015» på at risikoen for et kraftig tilbakeslag og finansiell ustabilitet vil øke hvis den sterke veksten i gjeld og boligpriser vedvarer. Dette som en følge av langvarige lave renter og lett tilgang på kreditt. 

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) vil knytte noen kommentarer til dette.

– NEF erkjenner at en vedvarende boligprisvekst fra dagens høye nivå, ikke vil være bærekraftig på sikt. Det vil forsterke misforholdet mellom husholdningenes gjeld og inntekt, og bygge fallhøyde som øker risikoen for en hard landing i boligmarkedet som kan få store samfunnsøkonomiske ringvirkninger.

– NEF mener at det må tas grep for å bremse kredittveksten, gjennom en midlertidig innstramming i bankenes utlånspraksis. I dag er kreditt billig og til dels for lett tilgjengelig. Kredittverdighet bør i større grad vurderes etter reell betjeningsevne, og i mindre grad mot boligformue og belåningsgrad. Det er ikke ansvarlig kredittpraksis når unge mennesker får høye boliglån på ryggen av foreldrenes boligformue, uten egen evne til å betjene avdrag på lån gitt med rekordlav rente.

– Så lenge renten er rekordlav og realinntekten er god, er det grunn til å tro at boligprisene presses videre opp fra dagens høye nivå. Tilstrekkelig boligbygging er vesentlig, men det vil ta tid å bygge tilstrekkelig boliger til å skape balanse mellom tilbud og etterspørsel. Konkurransen i boligmarkedet forsterkes av at det er gunstig å investere i sekundærbolig for utleieformål. Med de utviklingstrekkene vi ser, er det vårt håp at sentralbanken på kort sikt velger å holde «rentekruttet» tørt. Dersom styringsrenten går videre ned mot null frykter vi at den gjelds- og prisveksten vi har sett vil fortsette, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

For ytterligere kommentar kontakt:

Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454

Svein Strømnes, kommunikasjonssjef NEF: 93094191

Pressemeldingen fra Finanstilsynet om «Finansielt utsyn 2015» finner du her.

Del artikkel