• Fagartikkel
hytte-vinter

Kan man gjennomføre kontraktsmøte/overtagelse?

I disse koronatider kan det bli utfordrende å gjennomføre kontraktsmøte og overtagelse. Dette gjelder spesielt i hyttemarkedet hvor overtagelse gjerne skal skje i en annen kommune enn der man har sin bostedsadresse.

Den 15. mars ble en ny forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19, vedtatt, og i denne er det innført et forbud mot å oppholde seg på fritidseiendom i annen kommune enn i egen hjemkommune. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Eiendom Norge har  i sine retningslinjer lagt føringer for hvordan overtagelse/kontraktsmøte av vanlige boliger skal gjennomføres (se under). Disse retningslinjene gjelder i hovedsak også for kontraktsmøte/overtagelse av hytter.

Men – kan man reise på hytta for å gjennomføre en avtalt overtakelse? Forbudet i den nye forskriften gjelder det å oppholde seg på en fritidseiendom som ligger utenfor hjemkommunen, og forskriften har av kommuneleger blitt tolket dit hen at man kan løse praktiske gjøremål, og at kontraktsmøte/overtagelse ikke faller inn under forbudet. Vi anbefaler uansett at man tar kontakt med den aktuelle kommunen i forkant og avklarer situasjonen, da vi er kjent med at enkelte kommuner skal ha sagt de ikke vil tillate overtakelse.

Forskriftens § 5 som inneholder forbudet mot å ta opphold på fritidseiendom i annen kommune, har for øvrig ikke trådt i kraft.

Det som imidlertid er viktig er at andre smittevernhensyn følges nøye:

 • Påse at det minst er 1,5 meter i avstand mellom personene som deltar
 • Ikke bytte papir og penn. (ikke benytte samme ipad el.)
 • Er en av partene syke skal avtalen kanselleres.
 • Alt bør være klargjort på forhånd, slik at tiden man tilbringer sammen minimeres.
 • Antallet som er fysisk tilstede bør også begrense til det som er strengt juridisk nødvendig.

Retningslinjer for kontraktsmøte fra Eiendom Norge

 • Benytt fortrinnsvis elektronisk signering dersom partene aksepterer det.
 • Skjøte kan signeres digitalt eller på et senere tidspunkt, for eksempel ved at kundene kommer innom på ulike tidspunkt.
 • Vi anbefaler ikke felles kontraktsmøte. Avtal signeringstidspunkt digitalt eller med hver av partene. 
 • Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant.
 • Ved spesielle behov kan kontraktsmøte avholdes, da bør man begrense antall deltakere og sikre god avstand og hygiene.
 • Husk å kartlegge smittefare før kundemøtet

Retningslinjer for overtagelse

 • Alle kunder som har kjøpt eller solgt og som ennå ikke har overlevert, skal snarest mulig informeres om konsekvens av smittefare ved overtagelse
 • Hvis kjøper er i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen.
 • Hvis selger er, blir eller viser tegn på smitte før overtagelse må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere kjøper.
 • Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dvs uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være fraflyttet i 14 dager og nøye vasket før overtagelse.

Del artikkel: