Carl O. Geving

Gode allianser gir bedre resultater

Søndag 14. Januar 2018 presenterte Frp, Høyre og Venstre sin politisk plattform for en borgerlig trepartiregjering. Dette dokumentet er utgangspunktet for den utvidede regjeringens prioriteringer i stortingsperioden som løper fram til høsten 2021.

Av: Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund

Blant regjeringens prioriteringer er det særlig to som er viktige for eiendomsmeglerne. Regjeringen vil:

  • Styrke forbrukernes interesser og de profesjonelle aktørenes ansvar ved bolighandel.
  • Gjennomgå eiendomsmeglingsloven med sikte på forenklinger og trygghet for forbrukerne.

Seriøse eiendomsmeglerne har i det alt vesentlige sammenfallende interesser med forbrukerne. God forbrukerpolitikk er derfor som oftest god bransjepolitikk.

Derfor har Norges Eiendomsmeglerforbund siden sommeren 2017 søkt samarbeid med andre interesseorganisasjoner som har en viktig stemme inn mot de politiske partiene. Gjennom historien har interesseorganisasjonene for forbrukere, takstmenn og eiendomsmeglere vært mer uenige enn enige. Ofte har det resultert i destruktive konflikter for åpent kamera. Dette har hemmet politiske prosesser og vært negativt for bransjenes omdømme.

Regjeringspartier søker konsensus. Saker preget av mange dissenser blir oftest nedprioritert. Ethvert politisk flertall utgår fra en allianse som representerer ulike interessegrupper. Vil man oppnå noe må man altså finne sammen med andre som sammen kan gi saken tyngde nok til at regjeringen vil gi den prioritet. Og like viktig: Man kommer sjelden i mål med å argumentere for egeninteresse, men klarer man å sette endringsforslag inn i en sammenheng som tjener samfunnets interesser kan man få gjennomslag.

I 9 år har NOU 2009: 6 om bruk av tilstandsrapporter og trygg bolighandel ligget i skuffen, rett og slett fordi forslagene var preget av alt for mange dissenser. Derfor er det en glede at Huseiernes landsforbund, Forbrukerrådet, Norges Takseringsforbund, NITO Takst og Norges Eiendomsmeglerforbund endelig har klart å samle seg om en felles uttalelse til Justisdepartementet, hvor gamle uenigheter er ryddet av veien.

Vi er enige om at det skal stilles klare krav om utdanning, profesjonsansvar og forsikringsordninger for bygningssakkyndige, og vi er enige om at de skal stille klare minstekrav til innholdet i tilstandsrapporter. Vi er enige om det ikke skal stilles krav om obligatorisk tilstandsrapport, men at loven skal gi selger et incentiv for å dokumentere boligens tilstand gjennom en myndighetsgodkjent tilstandsrapport. Vi er enige om at den gamle diskusjonen om rekkefølgebestemmelser legges død, det vil følge som en konsekvens av lovreguleringen at både eiendomsmeglere og bygningssakkyndige plikte rå opptre uavhengig i kundens beste interesse. Vi er enige om at avhendingsloven må forbedres for å klargjøre kjøpere og selgeres rettigheter og plikter, og vi er enige om at handelen bør roes ned for å sikre at kjøperen bruker tid på å sette seg inn i dokumentasjonen av boligen før bindende avtale inngås.

Huseiernes landsforbund, Forbrukerrådet, Norges Takseringsforbund, NITO Takst og Norges Eiendomsmeglerforbund utgjør en sterk allianse fordi vi sammen representerer både selgere, kjøpere, bygningssakkyndige og eiendomsmeglere i bolighandelen. Denne alliansen har i felles dialog med regjeringspartier og stortingspartier spilt inn forslag til arbeidet med regjeringsplattformen. Derfor er det hyggelig å se at trepartiregjeringen nå løfter trygg bolighandel og profesjonenes rolle i dette fram som prioriterte mål i den nye regjeringsplattformen.

Sammen skal vi bidra til forbedringer for både selgere og kjøpere, og for alle de dyktige eiendomsmeglerne og takstmennene som skal sikre at bolighandelen oppleves som trygg og effektiv. Som ledd i arbeidet med å styrke forbrukernes interesse, vil NEF jobbe for å forsteke kompetansekravene og eiendomsmeglerens faglige integritet i eiendomsmeglingsvirksomheten. Og sist, men ikke minst, vil vi jobbe for jobbe for forenklinger i lovverket som rydder tid til å drive med eiendomsmegling. Øverst på listen står avskaffelse av kravet om timeføring der eiendomsmegleren jobber på provisjonsbasis, dette er et meningsløst krav som bare stjeler tid fra eiendomsmeglernes viktige oppgaver.

Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren 1 2018.

Del artikkel