NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Lovbestemt krav til etterutdanning

Eiendomsmeglingsloven pålegger etterutdanning for ansatte i eiendomsmegling­­­bransjen.

Hvem omfattes av etterutdanningskravet?

Etterutdanningskravet gjelder for personer som er engasjert i eiendomsmegling og som har eiendomsmeglerbrev, tillatelse som eiendomsmegler etter overgangsreglene eller tillatelse som jurist. I tillegg gjelder det for advokater og rettshjelpere som er engasjert i eiendomsmeglingsvirksomhet, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 4-10 (1). Det er ikke krav til obligatorisk etterutdanning for eiendomsmeglerfullmektiger og medhjelpere.

Hvor omfattende er kravet til etterutdanning?

Etterutdanningen må utgjøre minst 15 godkjente timer i løpet av de to foregående kalenderår, jf. forskriften § 4-10 (1).  Etterutdanning må kunne dokumenteres fra og med det tredje årsskiftet etter at den ansatte startet sitt arbeid i eiendomsmeglingsvirksomhet.

Krav til faglig innhold i etterutdanningen

Det er krav til at etterutdanningen må være relevant. Som relevant etterutdanning regnes kurs innenfor temaer i studieplanen til eiendomsmeglerstudiet, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 4-10 (2).  I praksis vil dette medføre at etterutdanningen må være innenfor:

  • Regelverket som berører eiendomsmeglingsyrket
  • Eiendomsmegling i praksis, herunder dokumentbehandling
  • Regnskap, økonomi og oppgjør, herunder behandling av klientmidler

For at etterutdanningen skal være godkjent er det en forutsetning at kurset har gitt vedkommende oppdatert fagkunnskap eller innføring på nye områder som er relevant for utøvelsen av yrket. Deltagelse på kurs med tilsvarende innhold flere ganger i en to-årsperiode oppfyller ikke kravet.

Rundskriv fra Finanstilsynet om etterutdanning

Rundskriv nr. 6/2012 fra Finanstilsynet omhandler krav til etterutdanning for eiendomsmeglere. Rundskrivet viser også eksempler på omfang og dokumentasjon av etterutdanningen.

Hvem kan arrangere etterutdanning for ansatte i eiendomsmeglingsbransjen?

Godkjente utdanningsinstitusjoner samt organisasjoner som representerer eiendomsmeglingsforetak, eiendomsmeglere, jurister og/eller advokater, kan arrangere etterutdanning, herunder Norges Eiendomsmeglerforbund, jf. forskriften § 4-10 (2). Finanstilsynet kan etter søknad godkjenne etterutdanning gjennom annen arrangør, jf. forskriften § 4-10 (3).

Krav til dokumentasjon av gjennomført etterutdanning

Den enkelte må selv kunne dokumentere å ha oppfylt kravet til etterutdanning, slik det står i eiendomsmeglingsforskriften § 4-11 (1). Dokumentasjonsfrist inntrer ved hvert årsskifte, 1. januar, for de to foregående kalenderår. Denne dokumentasjonen skal i henhold til eiendomsmeglingsforskriften § 4-10 (2) minst angi:

  • Navn på kursarrangør
  • Kurstemaer
  • Kort beskrivelse av kursets innhold
  • Kursdato og varighet

Den enkelte skal fortløpende gi kopi av kursdokumentasjonen til foretakets fagansvarlige, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 4-11 (3).

Eget etterutdanningsregister i NEF – «Min NEF» på www.nef.no

NEF har etablert et eget etterutdanningsregister for medlemmer og ansatte i bransjen. Registeret er utviklet slik at den enkelte skal kunne oppfylle kravet til dokumentasjon av gjennomført etterutdanning gjennom utskrift av sin side i registeret.

Fagansvarliges ansvar for å ha en løpende og ajourført oversikt over ansattes etterutdanning

Fagansvarlig skal påse at foretaket har en skriftlig oversikt over ansattes etterutdanning, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 2-8 (2). Oversikten skal holdes løpende oppdatert.

Den enkelte fagansvarlige skal påse at foretaket drives i samsvar med lover og forskrifter, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-9 (2). Dette omfatter også en plikt for fagansvarlig til å sikre at ansatte oppfyller kravet til etterutdanning.

Som NEF-medlem kan du finne dine kurstimer på «Min side» . Se mer her!

Er det mulig å få dispensasjon fra kravet til etterutdanning?

Det finnes ingen hjemmel for å gjøre unntak fra etterutdanningskravet, verken hva gjelder etterutdanningens innhold eller omfang.

NB: Er du ute av bransjen i 6 måneder eller mer i permisjon eller annen jobb, nullstilles etterutdanningskravet.

Sist oppdatert januar 2018

Del artikkel