• Fagartikkel
Bilde em 1 2015 5

Slutt på lokal godkjenning

Avvikling av reglene om lokal godkjenning vil gjøre det enklere å påta seg rollen som ansvarlig for bygge- og anleggsarbeider.

Av: advokat Eirik Gåskjønli i Bing Hodneland advokatselskap DA

 

Lokal godkjenning

Kravet til «lokal godkjenning» har lenge vært en sentral regel i plan- og bygningsretten. For å få ansvarsrett i byggesaker har bedrifter vært nødt til å søke om lokal godkjenning fra kommunen, med mindre de allerede har hatt sentral godkjenning.

Formålet med ordningen har vært å sikre at bedriften har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å utføre oppgaver etter plan- og bygningsloven.

Etter EU-retten kan det imidlertid ikke kreves at bedrifter må ha lokal godkjenning, med mindre slik godkjenning er nødvendig av nærmere bestemte grunner. Norske myndigheter har langt på vei erkjent at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til å begrunne kravet til lokal godkjenning.

I en fersk dom fra EFTA-domstolen er Norge felt for brudd på forpliktelser etter EØS avtalen. Bakgrunnen var at reglene om lokal godkjenning i plan og bygningsretten ikke var opphevet tilstrekkelig hurtig. Dommen markerer slutten for reglene om lokal godkjenning, og understreker betydningen av EU-retten på plan- og bygningsrettens område.

Allerede før EFTA-domstolens avgjørelse var det derfor bestemt at ordningen med lokal godkjenning skulle avvikles. Årsaken til at Norge likevel ble innklaget var at avviklingen flere ganger hadde blitt utsatt. Det er nå bestemt at kravet til lokal godkjenning oppheves fra 1. januar 2016.

 

Mindre kontroll

Avviklingen av reglene om lokal godkjenning vil gjøre det enklere å påta seg rollen som ansvarlig for bygge- og anleggsarbeider. Dette vil kanskje særlig være en fordel for utenlandske aktører. På den annen side vil det nå ikke lengre bli ført noen obligatorisk kontroll av at bedriften innehar de nødvendige kvalifikasjoner.

Ordningen med lokal godkjenning etter søknad erstattes av et krav om at bedriften som skal ha ansvarsrett selv sender en erklæring til kommunen hvor bedriften påtar seg ansvar for det arbeidet som skal utføres. Arbeidene kan starte umiddelbart etter at erklæringen er sendt.

 

Kompenserende tiltak

Det er bestemt at kontroll av at bedriften rent faktisk har kvalifikasjoner som samsvarer med erklæringen skal være et prioritert område for tilsyn fra kommunene i perioden 2016-2018. Det er også planlagt å styrke statusen til den frivillige ordningen med sentral godkjennings som et kvalitetsstempel. Formålet er det skal kunne gi et konkurransefortrinn for bedrifter som innehar sentral godkjenning.

Det er usikkert i hvilken grad de tiltak som innføres er egnet til å kompensere for at kommunen ikke lengre skal forhåndsgodkjente kompetansen til bedriftene.

Kommunalt tilsyn vil både være avhengig av at nødvendige ressurser finnes og de stilles til rådighet. I mange tilfeller er pris avgjørende for hvem som blir tildelt oppdrag. Det er lang fra opplagt at den frivillige ordningen med sentral godkjenning vil bli et konkurransefortrinn av betydning.

I prosessen frem mot avviklingen av den lokale godkjenningen har det vært foreslått, og utredet, flere andre kompenserende tiltak. Det er imidlertid lite som tyder på at noen av disse tiltakene vil være klare til innføring innen reglene om lokal godkjenning opphører.

 

Betydningen for byggherrer

Når den offentlige forhåndsgodkjenningen av kompetanse opphører, kan det være grunn for de som kjøper bygge- og anleggstjenester til å utvise mer varsomhet.

Private parter vil i utgangspunktet stå fritt til å stille krav til at leverandører kan dokumentere sine kvalifikasjoner. Det vil derfor kunne stilles krav om at kvalifikasjoner dokumenteres i forbindelse med inngåelse av kontrakt. For offentlige oppdragsgivere vil krav om dokumentasjon av kvalifikasjoner måtte utformes på en slik måte at de ikke kommer i konflikt med regelverket om offentlige anskaffelser.

 

EU-rettens inntog

Dommen fra EFTA-domstolen kan også bli sett på som et signal på at EU-retten i økende grad vil sette grenser for nasjonale ordninger og regelverk som er egnet til å lokale aktører en fordel i konkurransen.

I tillegg til godkjenningsordninger, som dommen direkte gjelder, kan det godt tenkes at EU-retten vil kunne få betydning for nasjonale beskrivelsessystemer, standardavtaler – og kanskje også tekniske krav til byggverk og produkter.

 

Ingen overgangsregler

Det vil ikke være noen overgangsordninger. Både nye ansvarsretter og endring av ansvarsretter i pågående byggesaker vil derfor bli påvirket av at kravet til lokal godkjenning avvikles.

 

Først trykket i Eiendomsmegleren 7 2015

Del artikkel: