2018-06-26 anmodning om tolkningsuttalelse - avhl. § 2-11