Search results for "vederlag"

Results 51 - 56 of 56 Page 6 of 6
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Oppkjøpsfinansiering – Avklaringer fra departementet

[…]ingenting om hvordan dette vederlaget skal sammensettes (skal det utelukkende bestå av et pengvederlag, eller skal vederlaget i tillegg bestå av sikkerheter, garantier eller andre ytelser fra mottakeren av bistanden?). Det er klart at det etter omstendighetene kan være slik at kredittrisikoen forbundet med selskapets sikkerhetsstillelse eller lån ved et oppkjøp er så stor at selskapet må betinge seg betryggende sikkerhet for å unngå en verdioverføring fra selskapet. Men hvis styret etter en forsvarlig vurdering av kredittrisikoen finner at et rent pengevederlag uten sikkerhet svarer til det vederlaget en uavhengig part ville krevd under tilsvarende omstendigheter, kan det etter vårt […]
Read more » Oppkjøpsfinansiering – Avklaringer fra departementet

Angrerett ved kjøp av eiendomsmeglingstjenester

[…]oppstart av tjenesten»), men så likevel innen 14 dager angrer, må forbruker betale et rimelig vederlag for den delen av den avtalte tjenesten som er levert. Er det for eksempel inngått en oppdragsavtale om salg av brukt bolig, og megler – etter avtale med forbruker – har satt i gang ved å innhente opplysninger om eiendommen fra kommunen m fl., må forbrukeren betale for det arbeidet megler har utført og dekke de utlegg som eventuelt er pådratt. Virkningen av å bruke angreretten blir her noenlunde den samme som der kunden sier opp oppdraget i oppdragstiden, forutsatt at dette er regulert […]
Read more » Angrerett ved kjøp av eiendomsmeglingstjenester

Ulike betalings- og oppgjørsmetoder i bustadoppføringsloven

[…]meglerskikk dersom en eiendomsmegler tilrettelegger for at partene forskuddsbetaler hele/deler av vederlaget i strid med buofl. § 47. Det samme gjelder eventuelle tilleggsarbeider som utføres av entreprenøren. Nevnte arbeider skal utgjøre deler av vederlaget og er derfor ikke unntatt de ovennevnte ufravikelige lovbestemmelsene. I enkelttilfeller kan det imidlertid være utfordrende for megleren å avgjøre om en kontraktsordning vil være i tråd med eller i strid med lovens vilkår. I slike tilfeller anbefaler vi å oppsøke juridisk […]
Read more » Ulike betalings- og oppgjørsmetoder i bustadoppføringsloven

Til Eiendomsmegleren, spørsmål og svar til utgaven i mai – 2016

[…]ledd at megler ikke kan avtale i oppdragsavtalen at andre enn oppdragsgiver skal betale meglerens vederlag eller utlegg. Megleren kan derfor ikke tilrettelegge for at han legger ut for det gebyret borettslaget krever for å forhåndsavklare forkjøpsrett eller gi informasjon i anledning salget, for deretter å kreve dette inn fra kjøper.[5] Spørsmålet blir om megleren isteden kan la selger legge ut for disse kostnadene, for deretter å innta i salgsoppgaven at gebyret skal belastes kjøper. En slik praksis er ikke i strid med ordlyden i emgll. § 7-2 fjerde ledd. Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester har i en avgjørelse den 14. mars […]
Read more » Til Eiendomsmegleren, spørsmål og svar til utgaven i mai – 2016

Nytt eller gammelt bygg? Hvilke regler er det som gjelder?

[…]dagmulkten. Dersom ikke annet er avtalt, skal dagmulkten være 1 promille av entreprenørens vederlag. Denne dagmulkten har forbrukeren automatisk krav på ved forsinkelse. Etter avhendingslova, kan forbrukeren ikke kreve dagmulkt, men i stedet kreve erstatning. Da må forbrukeren kunne påvise et økonomisk tap, samt årsakssammenheng mellom tapet og forsinkelsen.   For det andre, kan forbrukeren i større grad påvirke det endelige produktet etter bustadoppføringslova, da forbrukeren kan kreve at det utføres tilleggs- og endringsarbeider etter bustadoppføringslova § 9. Noen tilsvarende rett har ikke forbrukeren etter avhendingslova. Selv om ikke entreprenøren kan bli pålagt å utføre ethvert endrings- ellers tilleggsarbeid, og […]
Read more » Nytt eller gammelt bygg? Hvilke regler er det som gjelder?

En eiendomsmegler har mange plikter ved gjennomføringen av et oppdrag, og det hender at feil gjøres

[…]at megleren ikke har gjort en god nok jobb. Til tross for dette sier Høyesterett følgende om vederlagsnedsettelse i avsnitt 79: «Vederlaget kan bare settes ned dersom det foreligger en ikke ubetydelig pliktforsømmelse. Selv om det ikke er et vilkår at megleren har opptrådt uaktsomt, kan jeg ut fra den gjennomgangen jeg har foretatt av meglerens handlemåte, ikke se at det foreligger noen pliktforsømmelse av en slik karakter at den rammes av bestemmelsen. Kravet om nedsettelse av vederlaget kan dermed ikke føre frem.» Ut i fra ordlyden så ser det ut som om Høyesterett har lagt seg på en strengere […]
Read more » En eiendomsmegler har mange plikter ved gjennomføringen av et oppdrag, og det hender at feil gjøres