Search results for "tilbakehold"

Results 21 - 23 of 23 Page 3 of 3
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: 10 | 20 | All

Overtagelse, oppgjør og innflytting

[…]som ikke er i samsvar med avtalen, så er overtagelsen altså din siste sjanse til å bruke din tilbakeholdsrett på deler av oppgjøret. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, må du spørre megleren grundig til råds. Du må ikke holde tilbake et beløp som er større enn verdien av mangelen. Gjør du det kommer du i mislighold overfor selger. Da risikerer du at du senere må betale forsinkelsesrenter på den delen av beløpet som er for stort. Det kan godt hende at selger nekter å overlevere boligen dersom du holder tilbake en del av kjøpesummen ved å instruere megler om det. Skulle […]

Eiendomsmeglerens mulige erstatningsansvar for at det ikke er gitt riktige opplysninger om salgsobjektet

[…]håndtering av bud, håndtering av kontrakt/kontraktsmøtet og håndtering av kjøpers tilbakehold av kjøpesum ved reklamasjoner. Dette er heller ikke noen uttømmende liste, men vår erfaring er at uriktig håndtering av opplysninger og opplysningsplikten i en del tilfeller fører til ansvar, og at dette i mange tilfeller enkelt kunne vært unngått. Det er dette vi nå skal se nærmere på, med fokus på opplysninger som gis i salgsarbeidet, altså før bud blir akseptert.   Lovbestemt opplysningsplikt og erstatningsansvar Eiendomsmeglerens opplysningsplikt er etter loven forholdsvis omfattende. Det følger av eml. § 6-7 første ledd, første setning, at eiendomsmegleren «skal sørge for at […]
Read more » Eiendomsmeglerens mulige erstatningsansvar for at det ikke er gitt riktige opplysninger om salgsobjektet

Når kjøper snører igjen pengesekken – tilbakehold av kjøpesummen

[…]eller sluttoppgjør. For begge bestemmelsene gjelder at kjøperen bærer risikoen for at tilbakeholdet er berettiget. Tilbakeholdsretten springer ut av prinsippet om ytelse mot ytelse, et velkjent kontraktsrettslig prinsipp om at den ene parts plikt til å oppfylle etter kontrakten er gjensidig betinget av at motytelsen blir prestert. Ved å holde tilbake en del av kjøpesummen skaffer kjøper seg sikkerhet i egen ytelse, og samtidig et pressmiddel overfor selger til å oppfylle kontraktsmessig. Denne fordelen på kjøpers hånd reiser til dels vanskelige juridiske problemstillinger, ikke minst gjelder det spørsmålet om nye mangelskrav kan søkes dekket av et allerede tilbakeholdt beløp. Men […]
Read more » Når kjøper snører igjen pengesekken – tilbakehold av kjøpesummen