Search results for "tilbakehold"

Results 21 - 23 of 23 Page 3 of 3
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Eiendomsmeglerens mulige erstatningsansvar for at det ikke er gitt riktige opplysninger om salgsobjektet

[…]håndtering av bud, håndtering av kontrakt/kontraktsmøtet og håndtering av kjøpers tilbakehold av kjøpesum ved reklamasjoner. Dette er heller ikke noen uttømmende liste, men vår erfaring er at uriktig håndtering av opplysninger og opplysningsplikten i en del tilfeller fører til ansvar, og at dette i mange tilfeller enkelt kunne vært unngått. Det er dette vi nå skal se nærmere på, med fokus på opplysninger som gis i salgsarbeidet, altså før bud blir akseptert.   Lovbestemt opplysningsplikt og erstatningsansvar Eiendomsmeglerens opplysningsplikt er etter loven forholdsvis omfattende. Det følger av eml. § 6-7 første ledd, første setning, at eiendomsmegleren «skal sørge for at […]
Read more » Eiendomsmeglerens mulige erstatningsansvar for at det ikke er gitt riktige opplysninger om salgsobjektet

Lovvedtak – krav om garanti ved salg av nyoppført bolig etter avhendingslova

[…]endringer og presiseringer buofl. § 12. Den vesentligste endringen er at man gjeninnfører tilbakehold som kjøpers sanksjon mot manglende eller forsinket garantistillelse. Dagens særbestemmelse (buofl. § 12, 9. ledd, 2. og 3. pktm.) om at kjøper i de tilfelle det er avtalt en utsatt garantistillelse kan heve avtalen dersom garanti ikke er stilt som avtalt vil bli opphevet. Hovedregelen er ennå at garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelse, men dersom entreprenøren ved avtaleinngåelse tar forbehold om åpning av byggelån, salg av et visst antall enheter eller igangsettingstillatelse kan garantiplikten utsettes til forbeholdet er falt bort. En nyhet i denne forbindelse […]
Read more » Lovvedtak – krav om garanti ved salg av nyoppført bolig etter avhendingslova

Ulike betalings- og oppgjørsmetoder i bustadoppføringsloven

[…]oppgjøret gjennomføres. Overtagelsesprotokollen vil samtidig kunne angi hvorvidt det er avtalt tilbakehold av vederlaget eller lignende.  Selv om entreprenørens rett til å kreve kjøpesummen betalt er underlagt strenge vilkår, vil partene kunne avtale at forbrukeren skal stille sikkerhet for kjøpesummen, typisk gjennom finansieringsbevis eller annen bekreftelse/garanti fra bank. Dette følger av buofl. § 46 annet ledd. Manglende sikkerhetsstillelse vil i slike tilfeller bli ansett som et betalingsmislighold som kan gi entreprenøren grunnlag for å stanse arbeidene eller i ytterste konsekvens heve avtalen.   Men, forskuddsbetaling kan avtales på nærmere bestemte vilkår Selv i forbrukerkjøp under bustadoppføringsloven har partene anledning til å […]
Read more » Ulike betalings- og oppgjørsmetoder i bustadoppføringsloven