Search results for "tilbakehold"

Results 11 - 20 of 23 Page 2 of 3
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: 10 | 20 | All

Drømmeboliger og potensielle mareritt – boliger med single purpose selskaper som selger

[…]mot selger. Det er derfor særlig viktig at megler informerer kjøper om regler om overtakelse og tilbakehold og setter kjøper i stand til å ivareta sine interesser på en tilstrekkelig måte.  Å kun legge ved en utskrift av bustadoppføringsloven er ikke tilstrekkelig. Råd om overtakelsen Kjøper bør få informasjon fra megler om at de bør gjennomgå eiendommen grundig i forbindelse med overtakelsen og frem til overskjøting skjer. En slik gjennomgang bør helst skje med fagkyndig bistand. Megler bør videre informere kjøper om reglene om tilbakehold og deponering, herunder at kjøper har rett til å instruere megler til å holde tilbake […]
Read more » Drømmeboliger og potensielle mareritt – boliger med single purpose selskaper som selger

Overtakelsesprotokoll

[…]er fornøyd. Det må også noteres i overtakelsesprotokollen. Da heter det at kjøperen bruker sin tilbakeholdsrett. Når man holder tilbake penger slik, blir pengene stående på meglers klientkonto. Denne retten bør brukes med forsiktighet, og før man bruker den bør man ha kontaktet eiendomsmegleren for å forsøke å løse saken i minnelighet. NB: Selger trenger ikke være enig i anmerkningene og tilbakeholde, men kan ikke nekte at det noteres i overtakelsesprotokollen. Mer om overtakelse kan du lese her: Hva skjer på overtakelsen av […]

Escrow-avtaler

[…]å utbedre de aktuelle forhold om selger selv ikke gjør det innen de avtalte fristene. Lengden av tilbakeholdsretten avhenger av hvilket konkret behov tilbakeholdelsen skal sikre. En selger vil i en forhandlingssituasjon vanligvis motsette seg at deler av kjøpesummen holdes tilbake, men dersom selgeren ser at de andre alternativene er mindre gunstige, som for eksempel at kjøper bryter forhandlingene eller at selger bes om å gi et prisavslag for risikoen kjøper løper ved beregningen av kjøpesummen, vil tilbakehold av beløp kunne være et nyttig kompromiss mellom partene. Særlig i tilfeller hvor partene er uenige om risikoen eller kostnaden for et […]

Kjøp av eiendom – kjøpers tilbakeholdsrett (av kjøpesummen)

[…]som holdes tilbake innbetales ofte til en sperret konto, men kan også gjøres som et fysisk tilbakehold. Tilbakehold etter meglerstandardens bestemmelser er altså noe partene på forhånd har avtalt at kjøper skal være berettiget til i forbindelse med kontraktsinngåelsen. Dermed risikerer ikke kjøper å havne i mislighold. Dette med avtalt tilbakehold forekommer ved aksjekjøp i tråd med standarden, men også ved direkte kjøp av eiendom (herunder også bolig). Også i aksjekjøpstilfeller kan det oppstå tilfeller som ikke omfattes av den avtalte tilbakeholdsretten. Da gjelder i utgangspunktet det som er beskrevet ovenfor om tilbakeholdsrett for kjøp av eiendom, dvs. at kjøperen […]
Read more » Kjøp av eiendom – kjøpers tilbakeholdsrett (av kjøpesummen)

Escrow- avtaler

[…]å utbedre de aktuelle forhold om selger selv ikke gjør det innen de avtalte fristene. Lengden av tilbakeholdsretten avhenger av hvilket konkret behov tilbakeholdelsen skal sikre. En selger vil i en forhandlingssituasjon vanligvis motsette seg at deler av kjøpesummen holdes tilbake, men dersom selgeren ser at de andre alternativene er mindre gunstige, som for eksempel at kjøper bryter forhandlingene eller at selger bes om å gi et prisavslag for risikoen kjøper løper ved beregningen av kjøpesummen, vil tilbakehold av beløp kunne være et nyttig kompromiss mellom partene. Særlig i tilfeller hvor partene er uenige om risikoen eller kostnaden for et […]

Tilbakehold av kjøpesum

[…]og løses om mulig. En annen problemstilling er utbetaling av det tilbakeholdte beløpet.  Er det tilbakeholdte beløp et ensidig tilbakehold eller enighet mellom partene, dvs. et avtalt tilbakehold? Dette har betydning for om kjøper kan kreve beløpet utbetalt uten samtykke fra selger. Ved et ensidig tilbakehold kan kjøper kreve dette utbetalt selv om det er på kjøpers risiko. Det blir vår oppgave å presisere at tilbakeholdet og utbetalingen skjer på kjøpers risiko og at et urettmessig tilbakehold vil medføre at han er i mislighold overfor selger. Samtidig blir det viktig å informere selger om at beløpet blir utbetalt og at […]

Meglers rolle der det oppstår konflikt mellom selger og kjøper under overtakelsen eller i etterkant

[…]betalingsmislighold og det påløper forsinkelsesrente. Dernest bør det avklare om det er ensidig tilbakehold eller om det er gjensidig tilbakehold knyttet til for eksempel en avtale. Her er det ulike ordninger i meglerforetakenes overtakelsesprotokoller. Et ensidig tilbakehold fra kjøper innebærer at kjøper fortsatt har instruksjonsretten over beløpet. Megler må også informere kjøper at forholdet det tvistes om nedfelles i overtakelsesprotokollen. Hvis kjøper ikke gjør anmerkninger eller tar forbehold, og i tillegg utbetaler hele kjøpesummen (uforbeholden overtakelse) kan kjøper bli ansett for å ha tapt sin reklamasjonsrett. Se Rt-1966-1327 hvor det ikke tatt var tatt forbehold og kjøper betalte kjøpesummen fullt […]
Read more » Meglers rolle der det oppstår konflikt mellom selger og kjøper under overtakelsen eller i etterkant

Instruksjonsrett

[…]er det for sent å be megler holde tilbake beløp dersom du oppdager mangel ved boligen. Se også: […]

Tilbakeholdtilbakeholdsrett

[…]av mangelen. Risiko for kjøper Kjøpers risiko er at det ikke foreligger en mangel eller at det tilbakeholdte beløpet er for stort. Kjøper kommer i tilfelle i ansvar overfor selger og må dekke morarente for uberettiget tilbakeholdelse av kjøpesum. I verste fall kan selger gå fra hele avtalen. Det kan tenkes at selger vil nekte overlevering av boligen dersom kjøper sperrer en del av kjøpesummen. Dersom det er kjøperen som har rett, vil selgers manglende overlevering være uberettiget og selger vil komme i mislighold. Kjøper vil i slike tilfeller kunne holde selger ansvarlig for sitt økonomiske tap som følge av […]

Eiendomsmegleren er sikkerhetsnettet i bolighandelen

[…]med hverken eiendomsfaglig eller finansiell kompetanse. Risikoen for misforståelser eller bevisst tilbakehold av informasjon øker når selgere opptrer på egenhånd. Skriftlig budrunde og budjournal Et eksempel er budrunden, der eiendomsmeglere gjennom regelverket er pålagt å ha skriftlige budrunder for å kunne dokumentere budrunden. Kjøper og selger  og skal få kopi av budjournalen etter at budrunden er avsluttet. Andre budgiver har rett til en anonymisert versjon av budjournalen. Private selgere har ikke slike krav. Hverken krav om skriftlige budrunder eller om at det føres budjournal. Dette var overraskende (og litt fortvilende) for en boligkjøper som ringte Forbrukerrådgiveren for bolighandelen for et […]
Read more » Eiendomsmegleren er sikkerhetsnettet i bolighandelen