Search results for "tilbakehold"

Results 11 - 20 of 23 Page 2 of 3
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Meglers rolle der det oppstår konflikt mellom selger og kjøper under overtakelsen eller i etterkant

[…]betalingsmislighold og det påløper forsinkelsesrente. Dernest bør det avklare om det er ensidig tilbakehold eller om det er gjensidig tilbakehold knyttet til for eksempel en avtale. Her er det ulike ordninger i meglerforetakenes overtakelsesprotokoller. Et ensidig tilbakehold fra kjøper innebærer at kjøper fortsatt har instruksjonsretten over beløpet. Megler må også informere kjøper at forholdet det tvistes om nedfelles i overtakelsesprotokollen. Hvis kjøper ikke gjør anmerkninger eller tar forbehold, og i tillegg utbetaler hele kjøpesummen (uforbeholden overtakelse) kan kjøper bli ansett for å ha tapt sin reklamasjonsrett. Se Rt-1966-1327 hvor det ikke tatt var tatt forbehold og kjøper betalte kjøpesummen fullt […]
Read more » Meglers rolle der det oppstår konflikt mellom selger og kjøper under overtakelsen eller i etterkant

Boligkjøperens instruksjonsrett over kjøpesummen

[…]forutsetning for å utøve tilbakeholdsrett Instruksjonsretten må ses i sammenheng med kjøperens tilbakeholdsrett. Tilbakeholdsretten går i korte trekk ut på at kjøperen kan holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen som sikkerhet for krav som måtte oppstå som følge av mangler eller forsinkelse fra selgers side. For en nærmere redegjørelse for boligkjøperens tilbakeholdsrett, se vår artikkel om temaet i Eiendomsmegleren 3. utgave 2018. I tilfeller der kjøperen har innbetalt kjøpesummen til megler, er det en forutsetning for å utøve tilbakeholdsrett at kjøperen har instruksjonsretten i behold. Kjøperen kan ikke instruere megler om å holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen […]
Read more » Boligkjøperens instruksjonsrett over kjøpesummen

Forsinkelse eller mangler ved boligen– eiendomsmeglers plikt til å varsle forbruker om hans rettigheter

[…]som er en standardisert form for erstatning. Tilbakehold Når det gjelder kjøpers rett til tilbakehold, har Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester (RfE) bl.a. i uttalt at «Etter Reklamasjonsnemdas oppfatning må megler gjøre kjøper oppmerksom på hans rettigheter etter buofl. der forholdende tilsier det». Nemnda har i flere saker konkludert med at eiendomsmegler har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å ikke gi tilstrekkelige opplysninger om kjøpernes rettigheter. Av nyere praksis nevnes RfE 2016/62 hvor nemnda uttaler: «Det ligger innenfor meglerens plikter etter god meglerskikk å orientere om kjøperens mulighet for å holde tilbake kjøpesummen når det på forhånd synes å ligge […]
Read more » Forsinkelse eller mangler ved boligen– eiendomsmeglers plikt til å varsle forbruker om hans rettigheter

Drømmeboliger og potensielle mareritt – boliger med single purpose selskaper som selger

[…]mot selger. Det er derfor særlig viktig at megler informerer kjøper om regler om overtakelse og tilbakehold og setter kjøper i stand til å ivareta sine interesser på en tilstrekkelig måte.  Å kun legge ved en utskrift av bustadoppføringsloven er ikke tilstrekkelig. Råd om overtakelsen Kjøper bør få informasjon fra megler om at de bør gjennomgå eiendommen grundig i forbindelse med overtakelsen og frem til overskjøting skjer. En slik gjennomgang bør helst skje med fagkyndig bistand. Megler bør videre informere kjøper om reglene om tilbakehold og deponering, herunder at kjøper har rett til å instruere megler til å holde tilbake […]
Read more » Drømmeboliger og potensielle mareritt – boliger med single purpose selskaper som selger

Instruksjonsrett

[…]er det for sent å be megler holde tilbake beløp dersom du oppdager mangel ved boligen. Se også: […]

Kjøpers reklamasjon ved overtakelse av nyoppførte boliger

[…]vil han/hun kunne kreve at deler av kjøpesummen tilbakeholdes, jf. bustadoppføringslova § 31. Tilbakehold kan for det første skje ved at partene gjensidig avtaler et en forholdsmessig del av kjøpesummen tilbakeholdes etter nærmere bestemte vilkår dem imellom, frem til det avdekkede forhold er avklart. Et annet alternativ er at kjøper ensidig instruerer megler i å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen og på denne måten beholder rådigheten over beløpet alene. Avdekkes svært alvorlige avvik vil kjøper i ytterste konsekvens kunne nekte å overta boligen. Hvilke avvik som skal til for å kunne nekte å overta må vurderes konkret i […]
Read more » Kjøpers reklamasjon ved overtakelse av nyoppførte boliger

Eiendomsmegleren er sikkerhetsnettet i bolighandelen

[…]med hverken eiendomsfaglig eller finansiell kompetanse. Risikoen for misforståelser eller bevisst tilbakehold av informasjon øker når selgere opptrer på egenhånd. Skriftlig budrunde og budjournal Et eksempel er budrunden, der eiendomsmeglere gjennom regelverket er pålagt å ha skriftlige budrunder for å kunne dokumentere budrunden. Kjøper og selger  og skal få kopi av budjournalen etter at budrunden er avsluttet. Andre budgiver har rett til en anonymisert versjon av budjournalen. Private selgere har ikke slike krav. Hverken krav om skriftlige budrunder eller om at det føres budjournal. Dette var overraskende (og litt fortvilende) for en boligkjøper som ringte Forbrukerrådgiveren for bolighandelen for et […]
Read more » Eiendomsmegleren er sikkerhetsnettet i bolighandelen

Overtakelsesprotokoll

[…]er fornøyd. Det må også noteres i overtakelsesprotokollen. Da heter det at kjøperen bruker sin tilbakeholdsrett. Når man holder tilbake penger slik, blir pengene stående på meglers klientkonto. Denne retten bør brukes med forsiktighet, og før man bruker den bør man ha kontaktet eiendomsmegleren for å forsøke å løse saken i minnelighet. NB: Selger trenger ikke være enig i anmerkningene og tilbakeholde, men kan ikke nekte at det noteres i overtakelsesprotokollen. Mer om overtakelse kan du lese her: Hva skjer på overtakelsen av […]

Overtagelse, oppgjør og innflytting

[…]som ikke er i samsvar med avtalen, så er overtagelsen altså din siste sjanse til å bruke din tilbakeholdsrett på deler av oppgjøret. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, må du spørre megleren grundig til råds. Du må ikke holde tilbake et beløp som er større enn verdien av mangelen. Gjør du det kommer du i mislighold overfor selger. Da risikerer du at du senere må betale forsinkelsesrenter på den delen av beløpet som er for stort. Det kan godt hende at selger nekter å overlevere boligen dersom du holder tilbake en del av kjøpesummen ved å instruere megler om det. Skulle […]

Forskjeller mellom selgers mangelsansvar etter bustadoppføringslova og avhendingslova

[…]etter de to lovene omfatter; retting (utbedring), prisavslag, heving, erstatning, og tilbakehold av kjøpesummen. Det er imidlertid forskjeller i grunnlagene for når den enkelte beføyelse kan kreves etter de to lovene. Retting kan som hovedregel ikke kreves av kjøper etter avhendingslova. Bare i tilfeller hvor det er solgt en ny bolig som ikke har vært brukt mer enn 1 år, kan kjøper på samme måte som salg etter bustadoppføringslova kreve retting, såfremt det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for selger. Dette skal i en viss grad også sees i sammenheng med hva retting har å si for kjøper […]
Read more » Forskjeller mellom selgers mangelsansvar etter bustadoppføringslova og avhendingslova