Search results for "kontraktsposisjon"

Results 11 - 15 of 15 Page 2 of 2
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: 10 | All

Avklaring fra Finanstilsynet om videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av merverdien

[…]av kontraktsposisjon), er det vanlig at videreselgeren (kjøper 1) krever et vederlag for den kontraktsposisjonen han selger. Juridisk avdeling fikk for en tid tilbake spørsmål om når denne merverdien skal/kan kreves inn. Er det ved inngåelse av transportavtalen, eller kan den først kreves inn når kjøper (kjøper 2) har overtatt og fått rettsvern for boligen? Bakgrunnen for spørsmålet er ordlyden i avhendingslova § 1-1 (4) som legger opp til at merverdien i slike salg faktisk ikke kan kreves innbetalt fra kjøper 2 før etter at kjøper 2 har overtatt boligen og fått rettsvern for denne. Etter vår oppfatning taler de […]
Read more » Avklaring fra Finanstilsynet om videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av merverdien

Når kjøper i prosjekt vil selge videre

[…]I et stigende marked vil det som regel være slik at K2 betaler for å overta kontraktsposisjonen til K1. Prisen for kontraktsposisjonen (merverdien) forfaller til be­ taling ved signering av transportavtalen, men megler kan ikke utbetale denne merverdien til K1 (som nå er selger) før K2 har overtatt boligen og fått rettsvern for ervervet, jf. avhendingslova § 1­1 fjerde ledd. Denne begrensingen i utbetalingen av merverdien gjelder der K2 er forbruker. Dersom K1 før han transporterer kontrakten har betalt et forskudd til Entreprenøren bør også dette reguleres i kontrakten mellom K1 og K2, slik at K2 i tillegg til merverdien […]

Videresalg av kontraktsposisjoner og skatt

[…]en gevinst ved samme transaksjon ville vært skattepliktig. Når en gevinst ved salg av kontraktsposisjonen er skattepliktig så vil det følgelig være fradragsrett hvis man kommer i en tapssituasjon, jfr. skatteloven § 9-4. Tapet er fradragsberettiget i alminnelig inntekt med en skatteeffekt på 27 %. Er det noen forskjell om selger er forbruker eller profesjonell? Etter bustadoppføringslova kan ikke en privatperson gjøre bruk av muligheten til å selge en kontraktsposisjon når det opprinnelige formålet med kjøpet har vært investering (spekulasjon) og ikke eget boligbehov. Vedkommende må selge boligen som er under oppføring etter reglene i bustadoppføringsloven. Hva gjelder skattemessig? Om […]

Salg av kontraktsposisjoner

[…]av oppdrag og vederlag. Det skal fremgå av journalen at oppdraget gjelder formidling av kontraktsposisjon, og det er vederlaget som gjelder kontraktsposisjonen som skal føres.   Rettsvern og oppgjør I den nye forskriftsbestemmelsens 7. og 8. ledd reguleres rettsvern og oppgjør. Meglers plikter referer seg til transportavtalen, ikke det underliggende avtaleforholdet, ref. forskriftsbestemmelsens 4. ledd bokstav f) om oppgjøret i henhold til det opprinnelige avtaleforholdet. I utgangspunktet er meglers oppgave begrenset til å ta imot merverdien, kjøpesummen etter transportavtalen, etablere rettsvern og deretter besørge oppgjør av kjøpesummen/ merverdien. Rettsvern etableres ved notifikasjon til kreditor, som er selgeren i det underliggende […]

Transport av kontraktsposisjoner – noen problemstillinger

[…]oppgjør. Partene angis i det følgende slik: Entreprenøren – utbygger Selger – selger av kontraktsposisjonen Kjøper – kjøper av kontraktsposisjonen   Kort om avhendingsloven § 1-4 fjerde ledd Spørsmålene knyttet til salg av kontraktsposisjoner kan dukke opp i flere sammenhenger. Det kan være re-/dekningssalg på vegne av entreprenøren (og der megler allerede har prosjektet for øvrig for salg), eller det kan være et enkeltoppdrag for en privatperson som ikke ønsker å bo i den prosjekterte boligen vedkommende har kjøpt. Hvem oppdragsgiver er, vil være av betydning for hvorledes oppgjøret skal gjennomføres. Det er viktig å huske at salg av kontraktsposisjoner […]
Read more » Transport av kontraktsposisjoner – noen problemstillinger