Search results for "kontraktsposisjon"

Results 11 - 15 of 15 Page 2 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Transport av kontraktsposisjoner – noen problemstillinger

[…]oppgjør. Partene angis i det følgende slik: Entreprenøren – utbygger Selger – selger av kontraktsposisjonen Kjøper – kjøper av kontraktsposisjonen   Kort om avhendingsloven § 1-4 fjerde ledd Spørsmålene knyttet til salg av kontraktsposisjoner kan dukke opp i flere sammenhenger. Det kan være re-/dekningssalg på vegne av entreprenøren (og der megler allerede har prosjektet for øvrig for salg), eller det kan være et enkeltoppdrag for en privatperson som ikke ønsker å bo i den prosjekterte boligen vedkommende har kjøpt. Hvem oppdragsgiver er, vil være av betydning for hvorledes oppgjøret skal gjennomføres. Det er viktig å huske at salg av kontraktsposisjoner […]
Read more » Transport av kontraktsposisjoner – noen problemstillinger

Tilvalg ved prosjektsalg

[…]skal håndteres i en egen kontrakt med entreprenøren at han settes i en vesentlig dårligere kontraktsposisjon enn om han kunne forholdt seg til utbygger også for disse arbeidene. Årsaken til at denne kontraktsstrukturen likevel velges av utbygger er blant annet de praktiske fordelene ved at administrasjonen av endringsarbeidene legges til den entreprenøren som skal utføre dem, og at utbygger ved en slik løsning unngår å belaste likviditeten med endringsarbeidene. Dette er like fullt en avtalekonstruksjon som nok vil anses å være i strid med bustadoppføringslova ved en rettslig prøving, og som det derfor trolig vil være i strid med god […]

Avklaring fra Finanstilsynet om videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av merverdien

[…]av kontraktsposisjon), er det vanlig at videreselgeren (kjøper 1) krever et vederlag for den kontraktsposisjonen han selger. Juridisk avdeling fikk for en tid tilbake spørsmål om når denne merverdien skal/kan kreves inn. Er det ved inngåelse av transportavtalen, eller kan den først kreves inn når kjøper (kjøper 2) har overtatt og fått rettsvern for boligen? Bakgrunnen for spørsmålet er ordlyden i avhendingslova § 1-1 (4) som legger opp til at merverdien i slike salg faktisk ikke kan kreves innbetalt fra kjøper 2 før etter at kjøper 2 har overtatt boligen og fått rettsvern for denne. Etter vår oppfatning taler de […]
Read more » Avklaring fra Finanstilsynet om videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av merverdien

Midlertidig bruksrett i borettslag – hva er nå dette og hva må megleren tenke på?

[…]som har inngått avtale om borett og kjøp av borettslagsandel vil ønske å videreselge denne kontraktsposisjonen, og det har de rett til, jf. brl. § 2-13 annet ledd tredje punktum. Er kjøper også forbruker vil vedkommende tre inn i garantien som utbygger har stilt etter bustadoppføringslova, jf. henvisningen til bustadoppføringslova § 12 syvende ledd i bustadoppføringslova § 47 tredje ledd i.f. Kjøpesummen kan være høyere enn den opprinnelige kjøpesummen som ble avtalt mellom selger og utbygger. Selger kan imidlertid ikke kreve utbetalt beløpet som overstiger den opprinnelige kontraktssummen før kjøper har overtatt boligen, fått rettsvern for ervervet og utbygger har […]
Read more » Midlertidig bruksrett i borettslag – hva er nå dette og hva må megleren tenke på?

Tilvalg ved prosjektsalg

[…]skal håndteres i en egen kontrakt med entreprenøren at han settes i en vesentlig dårligere kontraktsposisjon enn om han kunne forholdt seg til utbygger også for disse arbeidene. Årsaken til at denne kontraktsstrukturen likevel velges av utbygger er blant annet de praktiske fordelene ved at administrasjonen av endringsarbeidene legges til den entreprenøren som skal utføre dem, og at utbygger ved en slik løsning unngår å belaste likviditeten med endringsarbeidene. Dette er like fullt en avtalekonstruksjon som nok vil anses å være i strid med bustadoppføringslova ved en rettslig prøving, og som det derfor trolig vil være i strid med god […]