Search results for "videresalg"

Results 1 - 10 of 25 Page 1 of 3
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Eiendomsmeglers gjennomføring av videresalg av kontrakt til bolig under oppføring, fra forbruker til forbruker (transport av kontraktsposisjon)

Transport av kontraktsposisjon mellom forbrukere er noe NEF juridisk får mange forskjellige spørsmål om. Vi har tidligere fått en avklaring fra Finanstilsynet på når det kan avtales at kjøpesummen for kontraktsposisjonen (merverdien fra kjøper 2) skal innbetales til eiendomsmeglingsforetakets klientkonto – se mer om dette her. Av: Advokat Nina Fodstad Skumsrud, NEF juridisk avdeling Rett før jul sendt vi en ny henvendelse hvor vi ba Finanstilsynet om en uttalelse på noen forhold av praktisk betydning som ikke er direkte løst gjennom lov, forskrift eller rundskriv. De forhold som ble problematisert og som vi har fått tilsynets tilbakemelding på er: Prisopplysninger […]
Read more » Eiendomsmeglers gjennomføring av videresalg av kontrakt til bolig under oppføring, fra forbruker til forbruker (transport av kontraktsposisjon)

Avklaring fra Finanstilsynet om videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av merverdien

[…]av transportavtalen. Av advokat Nina Fodstad Skumsrud, juridisk avdeling NEF (bildet) Ved videresalg av kontrakt om rett til tomt med ny bolig under oppføring fra en forbruker til en annen (transport av kontraktsposisjon), er det vanlig at videreselgeren (kjøper 1) krever et vederlag for den kontraktsposisjonen han selger. Juridisk avdeling fikk for en tid tilbake spørsmål om når denne merverdien skal/kan kreves inn. Er det ved inngåelse av transportavtalen, eller kan den først kreves inn når kjøper (kjøper 2) har overtatt og fått rettsvern for boligen? Bakgrunnen for spørsmålet er ordlyden i avhendingslova § 1-1 (4) som legger opp til […]
Read more » Avklaring fra Finanstilsynet om videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av merverdien

Videresalg av bolig og endring av skjøte

[…]punkter hadde opptrådt i strid med god meglerskikk, Det gjaldt budrunden med det hemmelig budet, videresalget og overskjøtingen. Innklagede betred at megleren hadde opptrådt i strid med god meglerskikk. Nemndens syn: Klagen førte delvis frem. Når det gjelder endringen av skjøtet, så nemnden alvorlig på dette og uttalte: «Det er på det rene at angivelig en «saksbehandler» hos innklagede endret skjøtet uten å ta kontakt med klageren (selger) og fikk innhentet samtykke fra klageren før en eventuell endring ble gjennomført. Nemnda ser alvorlig på fremgangsmåten her, og det er klart i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Det […]

Videresalg av kontraktsposisjoner og skatt

Er gevinst ved salg av kontraktsposisjonen skattepliktig og har man eventuelt fradragsrett for tap? NEF stilte spørsmålet til Skattebetalerforeningen. (Saken ble publisert første gang i Eiendomsmegleren 04-2015, oppdatert 13.10.2017) Av: Advokat Bård Erlend Hansen i SBF Skatteadvokater og advokatfullmektig Joachim Johannessen i Skattebetalerforeningen. Hvis en forbruker har inngått en avtale med en entreprenør om å kjøpe en bolig under oppføring, kan det hende at vedkommende ønsker å komme seg ut av kontraktsforholdet før boligen er oppført og derfor velger å selge «kontraktsposisjonen» videre til en annen kjøper (forbruker). Spørsmålet som da dukker opp er hvordan dette skal håndteres skattemessig. Er […]

Videresalg av kontraktsposisjoner og skatt

Hvis en forbruker har inngått en avtale med en entreprenør om å kjøpe en bolig under oppføring, kan det hende at vedkommende ønsker å komme seg ut av kontraktsforholdet før boligen er oppført og derfor velger å selge «kontraktsposisjonen» videre til en annen kjøper (forbruker). Spørsmålet som da dukker opp er hvordan dette skal håndteres skattemessig. Er gevinst ved salg av kontraktsposisjonen skattepliktig og har man eventuelt fradragsrett for tap? Vi stilte spørsmålet til advokat Bård Erlend Hansen i SBF Skatteadvokater og advokatfullmektig Joachim Johannessen i Skattebetalerforeningen: Etter skatteloven § 5-1 (2) fremkommer det at «gevinst ved realisasjon av formuesobjekt» […]

Salg av kontraktsposisjon i eiendomsprosjekter: Hvilke regler gjelder?

[…]med tillegg av en merverdi.  Kjøper 1 kan være en kommersiell aktør som driver oppkjøp og videresalg i næringsvirksomhet, men videresalg av bolig under oppføring er også høyst aktuelt for mange ordinære forbrukere. Det går som regel lang tid fra kontraktsinngåelse til ferdigstillelse, og forutsetningene for kjøpet kan ha endret seg som følge av bytte av arbeidsplass, samlivsbrudd eller endrede behov. Vi kan dermed sondre mellom to hovedtyper for videresalg av kontraktsposisjoner: Salg fra en næringsdrivende til en forbruker Salg fra en forbruker til en annen forbruker Som vi vil redegjære nærmere for, reguleres disse hovedtypene for videresalg av forskjellige […]
Read more » Salg av kontraktsposisjon i eiendomsprosjekter: Hvilke regler gjelder?

Når kjøper av bolig i et prosjekt vil selge videre

[…]og formål Videre er det uttalt at dersom formålet med den første avtalen klart er gevinst ved videresalg, kan det argumenteres for at det å kjøpe helt ned til to boliger under oppføring innenfor et tidsrom på noen måneder, bør regnes som ledd i næringsvirksomhet. Dette selv om videresalget kommer senere. Finanstilsynet har også berørt denne grensedragningen i sitt rundskriv nr. 6/2015 – Formidling av kontraktsposisjonar, hvor de blant annet skriver: Megler må ha rutiner som sikrer at slike videresalg ikke faller utenfor bustadoppføringslova i større utstrekning enn det reguleringen og hensikten med reguleringen tilsier Omsetningen bør som utgangspunkt bli […]
Read more » Når kjøper av bolig i et prosjekt vil selge videre

Er videreselgeren å anse som næringsdrivende eller ikke?

[…]likevel ikke nødvendigvis er særlig høy. Hvis formålet med avtalen klart er gevinst ved videresalg, kan oppkjøp av ned til to boliger innenfor et tidsrom på noen måneder, regnes som næringsvirksomhet, selv om videresalget først kommer senere. [1] Buoffl. § 1 første ledd bokstav b) andre punktum [2] Buoffl. § 12 [3] Buoffl. § 47 [4] Avhl. § 1-1 fjerde ledd [5] Buoffl. § 2 andre ledd [6] RFT 2015/6 Formidling av kontraktsposisjonar [7] Avhl. § 2-11 [8] JDLOV-2018-3639-2 [9] Særlig Kåre […]
Read more » Er videreselgeren å anse som næringsdrivende eller ikke?

Salg av kontraktsposisjoner

[…]anvendelse fordi videreselgeren ikke er «entreprenør» i bustadoppføringslovens forstand, kan videresalget gjennomføres som transport av kontraktsposisjon ettersom det ved den samtidige endringen av avhendingsloven § 1-1 (4) er bestemt at slikt videresalg fra forbruker ikke skal regnes som avhending av fast eiendom. Det er grunn til å understreke at forutsetningen for at avhendingsloven ikke skal komme til anvendelse i forbrukerselgertilfellene er at det er kontraktsposisjonen, til forskjell fra selve boligen, som er gjenstand for avhendingen. Dersom man etter en tolkning av kontrakten skulle komme til at det er boligen under oppføring som er avtalens gjenstand, er konsekvensen at man er […]

Salg av landbrukseiendom – konsesjon og konsesjonsrisiko

[…]9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. Det betyr at kjøperen har risikoen for videresalg og må ta tapet hvis eiendommen blir solgt til en lavere pris.» Landbruksmegling og god meglerskikk Å selge en landbrukseiendom er noe helt annet enn å selge en toroms leilighet i en bygård. Hva skal megler gjøre/hva må megler passe på? Vi stilte spørsmålet til fagsjef Margrethe Røse Solli, Aktiv Eiendomsmegling: Hva kreves av eiendomsmegler ved salg av landbrukseiendom? For å megle landbrukseiendom kreves det spesialkunnskap om regelverket rundt en landbrukseiendom, om de ulike delene en landbrukseiendom kan bestå av […]
Read more » Salg av landbrukseiendom – konsesjon og konsesjonsrisiko