Search results for "tilbakehold"

Results 1 - 20 of 23 Page 1 of 2
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: 10 | 20 | All

Ulike betalings- og oppgjørsmetoder i bustadoppføringsloven

[…]oppgjøret gjennomføres. Overtagelsesprotokollen vil samtidig kunne angi hvorvidt det er avtalt tilbakehold av vederlaget eller lignende.  Selv om entreprenørens rett til å kreve kjøpesummen betalt er underlagt strenge vilkår, vil partene kunne avtale at forbrukeren skal stille sikkerhet for kjøpesummen, typisk gjennom finansieringsbevis eller annen bekreftelse/garanti fra bank. Dette følger av buofl. § 46 annet ledd. Manglende sikkerhetsstillelse vil i slike tilfeller bli ansett som et betalingsmislighold som kan gi entreprenøren grunnlag for å stanse arbeidene eller i ytterste konsekvens heve avtalen.   Men, forskuddsbetaling kan avtales på nærmere bestemte vilkår Selv i forbrukerkjøp under bustadoppføringsloven har partene anledning til å […]
Read more » Ulike betalings- og oppgjørsmetoder i bustadoppføringsloven

Kjøpers reklamasjon ved overtakelse av nyoppførte boliger

[…]vil han/hun kunne kreve at deler av kjøpesummen tilbakeholdes, jf. bustadoppføringslova § 31. Tilbakehold kan for det første skje ved at partene gjensidig avtaler et en forholdsmessig del av kjøpesummen tilbakeholdes etter nærmere bestemte vilkår dem imellom, frem til det avdekkede forhold er avklart. Et annet alternativ er at kjøper ensidig instruerer megler i å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen og på denne måten beholder rådigheten over beløpet alene. Avdekkes svært alvorlige avvik vil kjøper i ytterste konsekvens kunne nekte å overta boligen. Hvilke avvik som skal til for å kunne nekte å overta må vurderes konkret i […]
Read more » Kjøpers reklamasjon ved overtakelse av nyoppførte boliger

Kjøpers tilbakehold og deponering av kjøpesummen – en oversikt

[…]I denne artikkelen kommenterer vi noen praktiske spørsmål i forbindelse med kjøpers tilbakehold. Hva er tilbakehold, og hvem kan tilbakeholde? Både kjøper og selger har rett til å tilbakeholde sin ytelse når den andre part ikke presterer sin ytelse. Kjøper kan holde tilbake (deler av) kjøpesummen til sikkerhet for sitt krav mot selger, typisk krav som følge av mangler eller et dagmulktkrav. Tilsvarende kan selger holde tilbake eiendommen hvis kjøper ikke betaler kjøpesummen i tide. Tema for denne artikkelen er kjøpers tilbakehold. Kjøpers rett til tilbakehold følger av avhendingslova §§ 4-6 (forsinkelse) og 4-15 (mangel) og bustadoppføringslova §§ 24 (forsinkelse) […]
Read more » Kjøpers tilbakehold og deponering av kjøpesummen – en oversikt

Forskjeller mellom selgers mangelsansvar etter bustadoppføringslova og avhendingslova

[…]etter de to lovene omfatter; retting (utbedring), prisavslag, heving, erstatning, og tilbakehold av kjøpesummen. Det er imidlertid forskjeller i grunnlagene for når den enkelte beføyelse kan kreves etter de to lovene. Retting kan som hovedregel ikke kreves av kjøper etter avhendingslova. Bare i tilfeller hvor det er solgt en ny bolig som ikke har vært brukt mer enn 1 år, kan kjøper på samme måte som salg etter bustadoppføringslova kreve retting, såfremt det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for selger. Dette skal i en viss grad også sees i sammenheng med hva retting har å si for kjøper […]
Read more » Forskjeller mellom selgers mangelsansvar etter bustadoppføringslova og avhendingslova

Boligkjøperens instruksjonsrett over kjøpesummen

[…]forutsetning for å utøve tilbakeholdsrett Instruksjonsretten må ses i sammenheng med kjøperens tilbakeholdsrett. Tilbakeholdsretten går i korte trekk ut på at kjøperen kan holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen som sikkerhet for krav som måtte oppstå som følge av mangler eller forsinkelse fra selgers side. For en nærmere redegjørelse for boligkjøperens tilbakeholdsrett, se vår artikkel om temaet i Eiendomsmegleren 3. utgave 2018. I tilfeller der kjøperen har innbetalt kjøpesummen til megler, er det en forutsetning for å utøve tilbakeholdsrett at kjøperen har instruksjonsretten i behold. Kjøperen kan ikke instruere megler om å holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen […]
Read more » Boligkjøperens instruksjonsrett over kjøpesummen

Tilbakehold og renter

[…]ikke grunnlag for tilbakehold kan kjøper – eventuelt partene sammen dersom det var et avtalt tilbakehold – avtale at det tilbakeholdte beløpet skal utbetales til selger med tillegg av opptjente renter, men en slik fordeling av renter er altså ikke noe eiendomsmegler på egenhånd skal foreta […]

Boligkjøperens tilbakeholdsrett – virkninger for oppgjøret

[…]av urettmessig tilbakehold Kjøperen bærer risikoen for at vilkårene for å utøve tilbakehold er oppfylt, herunder at tilbakeholdt beløp faller innenfor kjøperens slingringsmonn. Konsekvensen av at kjøperen utøver et urettmessig tilbakehold, er at kjøperen har misligholdt sin betalingsforpliktelse. Dette innebærer at kjøperen plikter å betale forsinkelsesrente for det overskytende beløpet. Selgeren kan tidvis også gjøre andre misligholdskrav gjeldende mot kjøper, så som stansing, heving og erstatning. Øvrige virkninger for oppgjøret En boligkjøper som rettmessig utøver tilbakeholdsrett, har krav på å overta boligen og å få overlevert skjøte, eventuelt tinglyst skjøte iht. bustadoppføringslova § 46 første ledd andre setning, til tross […]
Read more » Boligkjøperens tilbakeholdsrett – virkninger for oppgjøret

Forsinkelse eller mangler ved boligen– eiendomsmeglers plikt til å varsle forbruker om hans rettigheter

[…]som er en standardisert form for erstatning. Tilbakehold Når det gjelder kjøpers rett til tilbakehold, har Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester (RfE) bl.a. i uttalt at «Etter Reklamasjonsnemdas oppfatning må megler gjøre kjøper oppmerksom på hans rettigheter etter buofl. der forholdende tilsier det». Nemnda har i flere saker konkludert med at eiendomsmegler har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å ikke gi tilstrekkelige opplysninger om kjøpernes rettigheter. Av nyere praksis nevnes RfE 2016/62 hvor nemnda uttaler: «Det ligger innenfor meglerens plikter etter god meglerskikk å orientere om kjøperens mulighet for å holde tilbake kjøpesummen når det på forhånd synes å ligge […]
Read more » Forsinkelse eller mangler ved boligen– eiendomsmeglers plikt til å varsle forbruker om hans rettigheter

Lovvedtak – krav om garanti ved salg av nyoppført bolig etter avhendingslova

[…]endringer og presiseringer buofl. § 12. Den vesentligste endringen er at man gjeninnfører tilbakehold som kjøpers sanksjon mot manglende eller forsinket garantistillelse. Dagens særbestemmelse (buofl. § 12, 9. ledd, 2. og 3. pktm.) om at kjøper i de tilfelle det er avtalt en utsatt garantistillelse kan heve avtalen dersom garanti ikke er stilt som avtalt vil bli opphevet. Hovedregelen er ennå at garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelse, men dersom entreprenøren ved avtaleinngåelse tar forbehold om åpning av byggelån, salg av et visst antall enheter eller igangsettingstillatelse kan garantiplikten utsettes til forbeholdet er falt bort. En nyhet i denne forbindelse […]
Read more » Lovvedtak – krav om garanti ved salg av nyoppført bolig etter avhendingslova

7 spørsmål og svar om overtakelse av bolig

[…]Etter dette må selgeren og kjøperen bli enige om løsningen på selve problemet. Les mer: Tilbakeholdtilbakeholdsrett NB: Tilbakeholdsretten bør brukes med forsiktighet. Ta kontakt med eiendomsmegleren først, og forsøk å løse saken i minnelighet. 7. Hva er kjøperens ansvar når boligen er tatt over? Kjøperen har alt ansvar for boligen når hun eller han har fått nøklene. Det betyr blant annet at kjøperen må sørge for å ha tegnet forsikring på huset, så det ikke står utforsikret. Det lureste er å gjøre dette før overtakelsen, og si fra til selskapet hvilken dag overtakelsen er, så forsikringen starter da. Les […]

Drømmeboliger og potensielle mareritt – boliger med single purpose selskaper som selger

[…]mot selger. Det er derfor særlig viktig at megler informerer kjøper om regler om overtakelse og tilbakehold og setter kjøper i stand til å ivareta sine interesser på en tilstrekkelig måte.  Å kun legge ved en utskrift av bustadoppføringsloven er ikke tilstrekkelig. Råd om overtakelsen Kjøper bør få informasjon fra megler om at de bør gjennomgå eiendommen grundig i forbindelse med overtakelsen og frem til overskjøting skjer. En slik gjennomgang bør helst skje med fagkyndig bistand. Megler bør videre informere kjøper om reglene om tilbakehold og deponering, herunder at kjøper har rett til å instruere megler til å holde tilbake […]
Read more » Drømmeboliger og potensielle mareritt – boliger med single purpose selskaper som selger

Overtakelsesprotokoll

[…]er fornøyd. Det må også noteres i overtakelsesprotokollen. Da heter det at kjøperen bruker sin tilbakeholdsrett. Når man holder tilbake penger slik, blir pengene stående på meglers klientkonto. Denne retten bør brukes med forsiktighet, og før man bruker den bør man ha kontaktet eiendomsmegleren for å forsøke å løse saken i minnelighet. NB: Selger trenger ikke være enig i anmerkningene og tilbakeholde, men kan ikke nekte at det noteres i overtakelsesprotokollen. Mer om overtakelse kan du lese her: Hva skjer på overtakelsen av […]

Escrow-avtaler

[…]å utbedre de aktuelle forhold om selger selv ikke gjør det innen de avtalte fristene. Lengden av tilbakeholdsretten avhenger av hvilket konkret behov tilbakeholdelsen skal sikre. En selger vil i en forhandlingssituasjon vanligvis motsette seg at deler av kjøpesummen holdes tilbake, men dersom selgeren ser at de andre alternativene er mindre gunstige, som for eksempel at kjøper bryter forhandlingene eller at selger bes om å gi et prisavslag for risikoen kjøper løper ved beregningen av kjøpesummen, vil tilbakehold av beløp kunne være et nyttig kompromiss mellom partene. Særlig i tilfeller hvor partene er uenige om risikoen eller kostnaden for et […]

Kjøp av eiendom – kjøpers tilbakeholdsrett (av kjøpesummen)

[…]som holdes tilbake innbetales ofte til en sperret konto, men kan også gjøres som et fysisk tilbakehold. Tilbakehold etter meglerstandardens bestemmelser er altså noe partene på forhånd har avtalt at kjøper skal være berettiget til i forbindelse med kontraktsinngåelsen. Dermed risikerer ikke kjøper å havne i mislighold. Dette med avtalt tilbakehold forekommer ved aksjekjøp i tråd med standarden, men også ved direkte kjøp av eiendom (herunder også bolig). Også i aksjekjøpstilfeller kan det oppstå tilfeller som ikke omfattes av den avtalte tilbakeholdsretten. Da gjelder i utgangspunktet det som er beskrevet ovenfor om tilbakeholdsrett for kjøp av eiendom, dvs. at kjøperen […]
Read more » Kjøp av eiendom – kjøpers tilbakeholdsrett (av kjøpesummen)

Escrow- avtaler

[…]å utbedre de aktuelle forhold om selger selv ikke gjør det innen de avtalte fristene. Lengden av tilbakeholdsretten avhenger av hvilket konkret behov tilbakeholdelsen skal sikre. En selger vil i en forhandlingssituasjon vanligvis motsette seg at deler av kjøpesummen holdes tilbake, men dersom selgeren ser at de andre alternativene er mindre gunstige, som for eksempel at kjøper bryter forhandlingene eller at selger bes om å gi et prisavslag for risikoen kjøper løper ved beregningen av kjøpesummen, vil tilbakehold av beløp kunne være et nyttig kompromiss mellom partene. Særlig i tilfeller hvor partene er uenige om risikoen eller kostnaden for et […]

Tilbakehold av kjøpesum

[…]og løses om mulig. En annen problemstilling er utbetaling av det tilbakeholdte beløpet.  Er det tilbakeholdte beløp et ensidig tilbakehold eller enighet mellom partene, dvs. et avtalt tilbakehold? Dette har betydning for om kjøper kan kreve beløpet utbetalt uten samtykke fra selger. Ved et ensidig tilbakehold kan kjøper kreve dette utbetalt selv om det er på kjøpers risiko. Det blir vår oppgave å presisere at tilbakeholdet og utbetalingen skjer på kjøpers risiko og at et urettmessig tilbakehold vil medføre at han er i mislighold overfor selger. Samtidig blir det viktig å informere selger om at beløpet blir utbetalt og at […]

Meglers rolle der det oppstår konflikt mellom selger og kjøper under overtakelsen eller i etterkant

[…]betalingsmislighold og det påløper forsinkelsesrente. Dernest bør det avklare om det er ensidig tilbakehold eller om det er gjensidig tilbakehold knyttet til for eksempel en avtale. Her er det ulike ordninger i meglerforetakenes overtakelsesprotokoller. Et ensidig tilbakehold fra kjøper innebærer at kjøper fortsatt har instruksjonsretten over beløpet. Megler må også informere kjøper at forholdet det tvistes om nedfelles i overtakelsesprotokollen. Hvis kjøper ikke gjør anmerkninger eller tar forbehold, og i tillegg utbetaler hele kjøpesummen (uforbeholden overtakelse) kan kjøper bli ansett for å ha tapt sin reklamasjonsrett. Se Rt-1966-1327 hvor det ikke tatt var tatt forbehold og kjøper betalte kjøpesummen fullt […]
Read more » Meglers rolle der det oppstår konflikt mellom selger og kjøper under overtakelsen eller i etterkant

Instruksjonsrett

[…]er det for sent å be megler holde tilbake beløp dersom du oppdager mangel ved boligen. Se også: […]

Tilbakeholdtilbakeholdsrett

[…]av mangelen. Risiko for kjøper Kjøpers risiko er at det ikke foreligger en mangel eller at det tilbakeholdte beløpet er for stort. Kjøper kommer i tilfelle i ansvar overfor selger og må dekke morarente for uberettiget tilbakeholdelse av kjøpesum. I verste fall kan selger gå fra hele avtalen. Det kan tenkes at selger vil nekte overlevering av boligen dersom kjøper sperrer en del av kjøpesummen. Dersom det er kjøperen som har rett, vil selgers manglende overlevering være uberettiget og selger vil komme i mislighold. Kjøper vil i slike tilfeller kunne holde selger ansvarlig for sitt økonomiske tap som følge av […]

Eiendomsmegleren er sikkerhetsnettet i bolighandelen

[…]med hverken eiendomsfaglig eller finansiell kompetanse. Risikoen for misforståelser eller bevisst tilbakehold av informasjon øker når selgere opptrer på egenhånd. Skriftlig budrunde og budjournal Et eksempel er budrunden, der eiendomsmeglere gjennom regelverket er pålagt å ha skriftlige budrunder for å kunne dokumentere budrunden. Kjøper og selger  og skal få kopi av budjournalen etter at budrunden er avsluttet. Andre budgiver har rett til en anonymisert versjon av budjournalen. Private selgere har ikke slike krav. Hverken krav om skriftlige budrunder eller om at det føres budjournal. Dette var overraskende (og litt fortvilende) for en boligkjøper som ringte Forbrukerrådgiveren for bolighandelen for et […]
Read more » Eiendomsmegleren er sikkerhetsnettet i bolighandelen