Search results for "tilbakehold"

Results 1 - 10 of 23 Page 1 of 3
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Kjøpers tilbakehold og deponering av kjøpesummen – en oversikt

[…]I denne artikkelen kommenterer vi noen praktiske spørsmål i forbindelse med kjøpers tilbakehold. Hva er tilbakehold, og hvem kan tilbakeholde? Både kjøper og selger har rett til å tilbakeholde sin ytelse når den andre part ikke presterer sin ytelse. Kjøper kan holde tilbake (deler av) kjøpesummen til sikkerhet for sitt krav mot selger, typisk krav som følge av mangler eller et dagmulktkrav. Tilsvarende kan selger holde tilbake eiendommen hvis kjøper ikke betaler kjøpesummen i tide. Tema for denne artikkelen er kjøpers tilbakehold. Kjøpers rett til tilbakehold følger av avhendingslova §§ 4-6 (forsinkelse) og 4-15 (mangel) og bustadoppføringslova §§ 24 (forsinkelse) […]
Read more » Kjøpers tilbakehold og deponering av kjøpesummen – en oversikt

Tilbakehold av kjøpesum

[…]og løses om mulig. En annen problemstilling er utbetaling av det tilbakeholdte beløpet.  Er det tilbakeholdte beløp et ensidig tilbakehold eller enighet mellom partene, dvs. et avtalt tilbakehold? Dette har betydning for om kjøper kan kreve beløpet utbetalt uten samtykke fra selger. Ved et ensidig tilbakehold kan kjøper kreve dette utbetalt selv om det er på kjøpers risiko. Det blir vår oppgave å presisere at tilbakeholdet og utbetalingen skjer på kjøpers risiko og at et urettmessig tilbakehold vil medføre at han er i mislighold overfor selger. Samtidig blir det viktig å informere selger om at beløpet blir utbetalt og at […]

Tilbakehold og renter

[…]ikke grunnlag for tilbakehold kan kjøper – eventuelt partene sammen dersom det var et avtalt tilbakehold – avtale at det tilbakeholdte beløpet skal utbetales til selger med tillegg av opptjente renter, men en slik fordeling av renter er altså ikke noe eiendomsmegler på egenhånd skal foreta […]

Når kjøper snører igjen pengesekken – tilbakehold av kjøpesummen

[…]eller sluttoppgjør. For begge bestemmelsene gjelder at kjøperen bærer risikoen for at tilbakeholdet er berettiget. Tilbakeholdsretten springer ut av prinsippet om ytelse mot ytelse, et velkjent kontraktsrettslig prinsipp om at den ene parts plikt til å oppfylle etter kontrakten er gjensidig betinget av at motytelsen blir prestert. Ved å holde tilbake en del av kjøpesummen skaffer kjøper seg sikkerhet i egen ytelse, og samtidig et pressmiddel overfor selger til å oppfylle kontraktsmessig. Denne fordelen på kjøpers hånd reiser til dels vanskelige juridiske problemstillinger, ikke minst gjelder det spørsmålet om nye mangelskrav kan søkes dekket av et allerede tilbakeholdt beløp. Men […]
Read more » Når kjøper snører igjen pengesekken – tilbakehold av kjøpesummen

Tilbakeholdtilbakeholdsrett

[…]av mangelen. Risiko for kjøper Kjøpers risiko er at det ikke foreligger en mangel eller at det tilbakeholdte beløpet er for stort. Kjøper kommer i tilfelle i ansvar overfor selger og må dekke morarente for uberettiget tilbakeholdelse av kjøpesum. I verste fall kan selger gå fra hele avtalen. Det kan tenkes at selger vil nekte overlevering av boligen dersom kjøper sperrer en del av kjøpesummen. Dersom det er kjøperen som har rett, vil selgers manglende overlevering være uberettiget og selger vil komme i mislighold. Kjøper vil i slike tilfeller kunne holde selger ansvarlig for sitt økonomiske tap som følge av […]

7 spørsmål og svar om overtakelse av bolig

[…]Etter dette må selgeren og kjøperen bli enige om løsningen på selve problemet. Les mer: Tilbakeholdtilbakeholdsrett NB: Tilbakeholdsretten bør brukes med forsiktighet. Ta kontakt med eiendomsmegleren først, og forsøk å løse saken i minnelighet. 7. Hva er kjøperens ansvar når boligen er tatt over? Kjøperen har alt ansvar for boligen når hun eller han har fått nøklene. Det betyr blant annet at kjøperen må sørge for å ha tegnet forsikring på huset, så det ikke står utforsikret. Det lureste er å gjøre dette før overtakelsen, og si fra til selskapet hvilken dag overtakelsen er, så forsikringen starter da. Les […]

Kjøp av eiendom – kjøpers tilbakeholdsrett (av kjøpesummen)

[…]som holdes tilbake innbetales ofte til en sperret konto, men kan også gjøres som et fysisk tilbakehold. Tilbakehold etter meglerstandardens bestemmelser er altså noe partene på forhånd har avtalt at kjøper skal være berettiget til i forbindelse med kontraktsinngåelsen. Dermed risikerer ikke kjøper å havne i mislighold. Dette med avtalt tilbakehold forekommer ved aksjekjøp i tråd med standarden, men også ved direkte kjøp av eiendom (herunder også bolig). Også i aksjekjøpstilfeller kan det oppstå tilfeller som ikke omfattes av den avtalte tilbakeholdsretten. Da gjelder i utgangspunktet det som er beskrevet ovenfor om tilbakeholdsrett for kjøp av eiendom, dvs. at kjøperen […]
Read more » Kjøp av eiendom – kjøpers tilbakeholdsrett (av kjøpesummen)

Escrow- avtaler

[…]å utbedre de aktuelle forhold om selger selv ikke gjør det innen de avtalte fristene. Lengden av tilbakeholdsretten avhenger av hvilket konkret behov tilbakeholdelsen skal sikre. En selger vil i en forhandlingssituasjon vanligvis motsette seg at deler av kjøpesummen holdes tilbake, men dersom selgeren ser at de andre alternativene er mindre gunstige, som for eksempel at kjøper bryter forhandlingene eller at selger bes om å gi et prisavslag for risikoen kjøper løper ved beregningen av kjøpesummen, vil tilbakehold av beløp kunne være et nyttig kompromiss mellom partene. Særlig i tilfeller hvor partene er uenige om risikoen eller kostnaden for et […]

Escrow-avtaler

[…]å utbedre de aktuelle forhold om selger selv ikke gjør det innen de avtalte fristene. Lengden av tilbakeholdsretten avhenger av hvilket konkret behov tilbakeholdelsen skal sikre. En selger vil i en forhandlingssituasjon vanligvis motsette seg at deler av kjøpesummen holdes tilbake, men dersom selgeren ser at de andre alternativene er mindre gunstige, som for eksempel at kjøper bryter forhandlingene eller at selger bes om å gi et prisavslag for risikoen kjøper løper ved beregningen av kjøpesummen, vil tilbakehold av beløp kunne være et nyttig kompromiss mellom partene. Særlig i tilfeller hvor partene er uenige om risikoen eller kostnaden for et […]

Boligkjøperens tilbakeholdsrett – virkninger for oppgjøret

[…]av urettmessig tilbakehold Kjøperen bærer risikoen for at vilkårene for å utøve tilbakehold er oppfylt, herunder at tilbakeholdt beløp faller innenfor kjøperens slingringsmonn. Konsekvensen av at kjøperen utøver et urettmessig tilbakehold, er at kjøperen har misligholdt sin betalingsforpliktelse. Dette innebærer at kjøperen plikter å betale forsinkelsesrente for det overskytende beløpet. Selgeren kan tidvis også gjøre andre misligholdskrav gjeldende mot kjøper, så som stansing, heving og erstatning. Øvrige virkninger for oppgjøret En boligkjøper som rettmessig utøver tilbakeholdsrett, har krav på å overta boligen og å få overlevert skjøte, eventuelt tinglyst skjøte iht. bustadoppføringslova § 46 første ledd andre setning, til tross […]
Read more » Boligkjøperens tilbakeholdsrett – virkninger for oppgjøret