Search results for "tilbakehold"

Results 1 - 10 of 23 Page 1 of 3
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: 10 | 20 | All

Ulike betalings- og oppgjørsmetoder i bustadoppføringsloven

[…]oppgjøret gjennomføres. Overtagelsesprotokollen vil samtidig kunne angi hvorvidt det er avtalt tilbakehold av vederlaget eller lignende.  Selv om entreprenørens rett til å kreve kjøpesummen betalt er underlagt strenge vilkår, vil partene kunne avtale at forbrukeren skal stille sikkerhet for kjøpesummen, typisk gjennom finansieringsbevis eller annen bekreftelse/garanti fra bank. Dette følger av buofl. § 46 annet ledd. Manglende sikkerhetsstillelse vil i slike tilfeller bli ansett som et betalingsmislighold som kan gi entreprenøren grunnlag for å stanse arbeidene eller i ytterste konsekvens heve avtalen.   Men, forskuddsbetaling kan avtales på nærmere bestemte vilkår Selv i forbrukerkjøp under bustadoppføringsloven har partene anledning til å […]
Read more » Ulike betalings- og oppgjørsmetoder i bustadoppføringsloven

Kjøpers reklamasjon ved overtakelse av nyoppførte boliger

[…]vil han/hun kunne kreve at deler av kjøpesummen tilbakeholdes, jf. bustadoppføringslova § 31. Tilbakehold kan for det første skje ved at partene gjensidig avtaler et en forholdsmessig del av kjøpesummen tilbakeholdes etter nærmere bestemte vilkår dem imellom, frem til det avdekkede forhold er avklart. Et annet alternativ er at kjøper ensidig instruerer megler i å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen og på denne måten beholder rådigheten over beløpet alene. Avdekkes svært alvorlige avvik vil kjøper i ytterste konsekvens kunne nekte å overta boligen. Hvilke avvik som skal til for å kunne nekte å overta må vurderes konkret i […]
Read more » Kjøpers reklamasjon ved overtakelse av nyoppførte boliger

Kjøpers tilbakehold og deponering av kjøpesummen – en oversikt

[…]I denne artikkelen kommenterer vi noen praktiske spørsmål i forbindelse med kjøpers tilbakehold. Hva er tilbakehold, og hvem kan tilbakeholde? Både kjøper og selger har rett til å tilbakeholde sin ytelse når den andre part ikke presterer sin ytelse. Kjøper kan holde tilbake (deler av) kjøpesummen til sikkerhet for sitt krav mot selger, typisk krav som følge av mangler eller et dagmulktkrav. Tilsvarende kan selger holde tilbake eiendommen hvis kjøper ikke betaler kjøpesummen i tide. Tema for denne artikkelen er kjøpers tilbakehold. Kjøpers rett til tilbakehold følger av avhendingslova §§ 4-6 (forsinkelse) og 4-15 (mangel) og bustadoppføringslova §§ 24 (forsinkelse) […]
Read more » Kjøpers tilbakehold og deponering av kjøpesummen – en oversikt

Forskjeller mellom selgers mangelsansvar etter bustadoppføringslova og avhendingslova

[…]etter de to lovene omfatter; retting (utbedring), prisavslag, heving, erstatning, og tilbakehold av kjøpesummen. Det er imidlertid forskjeller i grunnlagene for når den enkelte beføyelse kan kreves etter de to lovene. Retting kan som hovedregel ikke kreves av kjøper etter avhendingslova. Bare i tilfeller hvor det er solgt en ny bolig som ikke har vært brukt mer enn 1 år, kan kjøper på samme måte som salg etter bustadoppføringslova kreve retting, såfremt det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for selger. Dette skal i en viss grad også sees i sammenheng med hva retting har å si for kjøper […]
Read more » Forskjeller mellom selgers mangelsansvar etter bustadoppføringslova og avhendingslova

Boligkjøperens instruksjonsrett over kjøpesummen

[…]forutsetning for å utøve tilbakeholdsrett Instruksjonsretten må ses i sammenheng med kjøperens tilbakeholdsrett. Tilbakeholdsretten går i korte trekk ut på at kjøperen kan holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen som sikkerhet for krav som måtte oppstå som følge av mangler eller forsinkelse fra selgers side. For en nærmere redegjørelse for boligkjøperens tilbakeholdsrett, se vår artikkel om temaet i Eiendomsmegleren 3. utgave 2018. I tilfeller der kjøperen har innbetalt kjøpesummen til megler, er det en forutsetning for å utøve tilbakeholdsrett at kjøperen har instruksjonsretten i behold. Kjøperen kan ikke instruere megler om å holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen […]
Read more » Boligkjøperens instruksjonsrett over kjøpesummen

Tilbakehold og renter

[…]ikke grunnlag for tilbakehold kan kjøper – eventuelt partene sammen dersom det var et avtalt tilbakehold – avtale at det tilbakeholdte beløpet skal utbetales til selger med tillegg av opptjente renter, men en slik fordeling av renter er altså ikke noe eiendomsmegler på egenhånd skal foreta […]

Boligkjøperens tilbakeholdsrett – virkninger for oppgjøret

[…]av urettmessig tilbakehold Kjøperen bærer risikoen for at vilkårene for å utøve tilbakehold er oppfylt, herunder at tilbakeholdt beløp faller innenfor kjøperens slingringsmonn. Konsekvensen av at kjøperen utøver et urettmessig tilbakehold, er at kjøperen har misligholdt sin betalingsforpliktelse. Dette innebærer at kjøperen plikter å betale forsinkelsesrente for det overskytende beløpet. Selgeren kan tidvis også gjøre andre misligholdskrav gjeldende mot kjøper, så som stansing, heving og erstatning. Øvrige virkninger for oppgjøret En boligkjøper som rettmessig utøver tilbakeholdsrett, har krav på å overta boligen og å få overlevert skjøte, eventuelt tinglyst skjøte iht. bustadoppføringslova § 46 første ledd andre setning, til tross […]
Read more » Boligkjøperens tilbakeholdsrett – virkninger for oppgjøret

Forsinkelse eller mangler ved boligen– eiendomsmeglers plikt til å varsle forbruker om hans rettigheter

[…]som er en standardisert form for erstatning. Tilbakehold Når det gjelder kjøpers rett til tilbakehold, har Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester (RfE) bl.a. i uttalt at «Etter Reklamasjonsnemdas oppfatning må megler gjøre kjøper oppmerksom på hans rettigheter etter buofl. der forholdende tilsier det». Nemnda har i flere saker konkludert med at eiendomsmegler har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å ikke gi tilstrekkelige opplysninger om kjøpernes rettigheter. Av nyere praksis nevnes RfE 2016/62 hvor nemnda uttaler: «Det ligger innenfor meglerens plikter etter god meglerskikk å orientere om kjøperens mulighet for å holde tilbake kjøpesummen når det på forhånd synes å ligge […]
Read more » Forsinkelse eller mangler ved boligen– eiendomsmeglers plikt til å varsle forbruker om hans rettigheter

Lovvedtak – krav om garanti ved salg av nyoppført bolig etter avhendingslova

[…]endringer og presiseringer buofl. § 12. Den vesentligste endringen er at man gjeninnfører tilbakehold som kjøpers sanksjon mot manglende eller forsinket garantistillelse. Dagens særbestemmelse (buofl. § 12, 9. ledd, 2. og 3. pktm.) om at kjøper i de tilfelle det er avtalt en utsatt garantistillelse kan heve avtalen dersom garanti ikke er stilt som avtalt vil bli opphevet. Hovedregelen er ennå at garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelse, men dersom entreprenøren ved avtaleinngåelse tar forbehold om åpning av byggelån, salg av et visst antall enheter eller igangsettingstillatelse kan garantiplikten utsettes til forbeholdet er falt bort. En nyhet i denne forbindelse […]
Read more » Lovvedtak – krav om garanti ved salg av nyoppført bolig etter avhendingslova

7 spørsmål og svar om overtakelse av bolig

[…]Etter dette må selgeren og kjøperen bli enige om løsningen på selve problemet. Les mer: Tilbakeholdtilbakeholdsrett NB: Tilbakeholdsretten bør brukes med forsiktighet. Ta kontakt med eiendomsmegleren først, og forsøk å løse saken i minnelighet. 7. Hva er kjøperens ansvar når boligen er tatt over? Kjøperen har alt ansvar for boligen når hun eller han har fått nøklene. Det betyr blant annet at kjøperen må sørge for å ha tegnet forsikring på huset, så det ikke står utforsikret. Det lureste er å gjøre dette før overtakelsen, og si fra til selskapet hvilken dag overtakelsen er, så forsikringen starter da. Les […]