Search results for "salgsoppgave bustadoppføringslova"

Results 1 - 10 of 87 Page 1 of 9
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Forskjeller mellom selgers mangelsansvar etter bustadoppføringslova og avhendingslova

[…]leiligheter solgt under oppføringen omfattes av bustadoppføringslova. Mangelsbegrepet i bustadoppføringslova Etter bustadoppføringslova foreligger det mangel dersom resultatet ikke er i samsvar med de kravene som følger av avtalen mellom partene, jf. buofl. § 25 (1). Salgsprospektet vil være sentralt. Det stilles et generelt krav til at arbeidet skal utføres på faglig godt vis, og ellers ivareta forbrukerens interesser og hensynet til miljøet. Materialene som benyttes skal ha vanlig god kvalitet med mindre annet er avtalt, jf. buofl. § 7. Brudd på disse kravene innebærer en mangel. Videre foreligger mangel dersom resultatet ikke er i samsvar med offentligrettslige krav, eksempelvis krav […]
Read more » Forskjeller mellom selgers mangelsansvar etter bustadoppføringslova og avhendingslova

Fersk dom i Høyesterett om eiendomsmeglers informasjonsansvar for villedende salgsoppgave

[…]salg av en seksjonert boligeiendom i 2007 og 2008, til samme kjøper utarbeidet meglerforetaket salgsoppgaver. Før salget var selger og megler blitt informert av kommunen om at bruk av seksjonene, som blant annet inneholdt tre utleiehybler, krevde brukstillatelse etter plan – og bygningsloven. Dette ble det ikke opplyst om i salgsoppgaven. Eiendomsmegleren innstilte sin virksomhet i 2009. I 2012 ble kjøperen kjent med at det ikke var gitt brukstillatelse for utleieenhetene og den ene av seksjonene. For å få brukstillatelse måtte kjøperen foreta utbedring av boligen. Kjøperen krevde prisavslag av selgeren for utbedringskostnadene og erstatning for tapte leieinntekter fra eierskrifteforsikringsselskapet […]
Read more » Fersk dom i Høyesterett om eiendomsmeglers informasjonsansvar for villedende salgsoppgave

Overtakelse av bolig etter bustadoppføringslova

[…]av betydning som vanskeliggjør bruken av boligen, kan forbrukeren nekte å overta bygget, jf. bustadoppføringslova § 15 tredje ledd. Enhver ulempe gir altså ikke forbrukeren rett til å nekte å overta boligen. Bustadoppføringslova § 30 annet ledd fastsetter en egen reklamasjonsfrist der overtakelsen skjer ved overtakelsesforretning: Mangler som er eller burde ha blitt oppdaget ved overtakelsen, må gjøres gjeldende «så snart råd er». I praksis betyr dette forbrukeren må fremsette sine reklamasjoner ved overtakelsesforretningen, eventuelt senest få dager etter overtakelsen. Derfor er det viktig at forbrukeren undersøker boligen nøye, og sørger for å påberope feil ved arbeidet som gjøres gjeldende […]
Read more » Overtakelse av bolig etter bustadoppføringslova

NEF blir hørt i endringsforslag til bustadoppføringslova

Fredag kom regjeringens forslag til endring i garantibestemmelsene i bustadoppføringslova. Flere av NEFs innspill har blitt tatt inn i forslaget. På fredag la regjeringen frem et forslag til endringer i bustadoppføringslova § 12. Forslaget presiserer tidspunktet for entreprenørens plikt til å stille garanti for oppfyllelse av avtale om oppføring av ny bolig, og er en del av oppfølgingen av regjeringens strategi for boligmarkedet. Forslaget har vært ute på høring og NEF var en av høringsinstansene som hadde konkrete merknader til forslaget. Etter gjeldende lov er det ikke uttrykkelig fastsatt når garantiplikten inntrer, noe som har skapt utrygghet for aktørene i […]
Read more » NEF blir hørt i endringsforslag til bustadoppføringslova

Forbrukervennlig forslag om endringer i Bustadoppføringslova

[…]boliger. I statsråd 1. desember fremmet Justis- og beredskapsdepartementet forslag om endring i Bustadoppføringslova (Prop. 27 L (2017-2018)). Departementet har, i tråd med NEFs høringssvar, valgt å ikke redusere verken i garantitidens lengde eller garantiens størrelse. Tidspunkt for garantistillelse I lovforslaget foreslås det enkelte endringer når det gjelder tidspunktet for garantistillelse ved eventuelle forbehold fra forbrukerens side og forbrukerens sanksjoner for det tilfellet at entreprenøren oversitter fristen for å stille garanti. Videre foreslås det en ny bestemmelse i avhendingslova om plikt for næringsdrivende til i visse tilfeller å stille garanti i tråd med bustadoppføringslova § 12 ved salg av nyoppført […]
Read more » Forbrukervennlig forslag om endringer i Bustadoppføringslova

Presisering av regelverket for oppføring av ny bolig – tidspunkt for garantistillelse etter bustadoppføringslova § 12

Garantireglene i bustadoppføringslova § 12 er nå presisert. Tidspunktet for når entreprenøren skal stille garanti er nå klargjort. Les om de nye reglene her. Av: Advokat Nina Fodstad Skumsrud, juridisk avdeling i NEF Etter bustadoppføringslova § 12 skal en entreprenør som inngår avtale med en forbruker om oppføring av ny bolig, som hovedregel stille garanti for oppfyllelse av avtalen. Fra 1. januar 2017 er denne bestemmelsen endret slik at tidspunktet for når entreprenøren plikter å stille garantien. Hovedregelen er at garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelsen, men dersom entreprenøren har tatt visse bestemte forbehold i kontrakten, inntrer plikten til å […]
Read more » Presisering av regelverket for oppføring av ny bolig – tidspunkt for garantistillelse etter bustadoppføringslova § 12

Salgsoppgave skal være klar på markedsføringstidspunktet

[…]om at salgsoppgaven skal være tilgjengelig når markedsføringen av boligen begynner. – Salgsoppgaven inneholder vesentlig informasjon om boligen, og det er svært viktig at denne gjøres tilgjengelig for interessentene på en slik måte og på et slikt tidspunkt at de får tid til å gå grundig gjennom denne før handel eventuelt inngås. Vi oppfordrer derfor alle våre 2800 personlige medlemmer også om å etterkomme dette tiltaket for å trygge bolighandelen for forbrukerne, sier advokat i NEF Nina Fodstad Skumsrud. Innen 1. mars Eiendom Norge har oppfordret medlemsforetakene sine til å implementerer den nye normen om at salgsoppgaven skal være tilgjengelig […]
Read more » Salgsoppgave skal være klar på markedsføringstidspunktet

Prospekt – salgsoppgave

Prospektet – eller salgsoppgaven – er meglerens skriftlige beskrivelse av boligen som skal selges. Dette skal du få på visning: Prospektet består vanligvis av tre deler: Den selgende delen med pene bilder og beskrivelse av boligen. Lovpålagte opplysninger som skal innhentes av megleren, oversikt over kommunale avgifter og andre faste kostnader ved eiendommen, samt offentlige opplysninger om reguleringsplaner etc. Frivillige opplysninger som boligsalgsrapport eller takst. Salgsprospektet er grunnlaget for din kjøpsbeslutning sammen med visningen (befaringen). Salgsprospektet gir mange svært viktige opplysninger. Det er mulig å laste prospektet ned fra meglerens hjemmeside eller å få det tilsendt på papir. Prospektet skal være […]