Search results for "reelle rettighetshavere"

Results 1 - 10 of 57 Page 1 of 6
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Antihvitvasking – avklaringer fra Finanstilsynet

[…]må avgis erklæring for hver enkelt identifisert/navngitt person, og ikke en bloc for «alle reelle rettighetshavere». Dette innebærer ikke at det må være en erklæring pr. person, men en erklæring som sier «Ingen av foretakets reelle rettighetshavere er politisk eksponerte personer» vil ikke være tilstrekkelig – status for hver enkelt navngitte reelle rettighetshaver må fremkomme konkret og klart. Dette kan for eksempel gjøres at det gis en opplisting av hvert enkelt navn hvor det skal krysses av ja eller nei for hver enkelt, eller ved at det lages ett skjema for navngitte reelle rettighetshavere som ikke er PEP og ett […]
Read more » Antihvitvasking – avklaringer fra Finanstilsynet

Viktig å avklare eierbrøken for ektefeller og samboere

[…]viktig å skrive en samboeravtale der hvor det tinglyste eierforholdet ikke samsvarer med det reelle. For ikke å skape tvil, bør den reelle eierbrøken tinglyses og fremgå av en samboeravtale. Eiendomsmeglerens rolle ved uenighet om eierbrøk Ved salg av bolig kan det oppstå problemer dersom en samboer som ikke har fått tinglyst sin eierbrøk ikke ønsker å selge boligen, eller krever sin del av nettoprovenyet etter salg.  Utgangspunktet i disse tilfellene er at eiendomsmegleren skal forholde seg til den som har grunnbokshjemmelen. Samboeren som ikke er enig i dette må kreve midlertidig forføyning for å få sperret det omtvistede beløp […]
Read more » Viktig å avklare eierbrøken for ektefeller og samboere

Servitutter kan gi høy risiko for konflikt – hva bør eiendomsmeglere vite?

[…]som det kan være nyttig for eiendomsmeglere å ha kjennskap til. Positive og negative reelle servitutter Reelle servitutter kan være av både positiv og negativ art. Positive reelle servitutter regulerer rettigheter, f.eks. en veirett over naboens eiendom inn til egen eiendom. Slike servitutter har til formål å sørge for at den som til enhver tid er eier av eiendommen har adkomstrett over naboens eiendom, og har som funksjon å bøte på en manglende  adkomst til eiendommen over egen grunn. Den positive veiservitutten «reparerer» dermed mangelen på egen adkomstvei. Negative reelle servitutter oppstiller normalt begrensninger i eller forbud mot utnyttelsesmulighetene til […]
Read more » Servitutter kan gi høy risiko for konflikt – hva bør eiendomsmeglere vite?

Hvorfor er det viktig at tinglyst hjemmel og reelt eierforhold stemmer overens?

[…]man i samme avtale skriver at man er kjent med at det tinglyste hjemmelsforholdet avviker fra det reelle eierforholdet, men at det er det reelle som skal legges til grunn. Videre anbefales at det utstedes en urådighetserklæring til fordel for den som ikke har rettsvern for sin fulle eierandel, som da tinglyses i grunnboken. Dette vil imidlertid ikke hindre utleggsadgang for eksterne kreditorer. Oppsummering Vår anbefaling er at dere som eiendomsmeglere er aktive inn mot kjøper for å få klarhet i finanseringen og derigjennom sørge for at både kjøpekontrakt og skjøte gir uttrykk for korrekt eierbrøk. Dette ved å stille […]
Read more » Hvorfor er det viktig at tinglyst hjemmel og reelt eierforhold stemmer overens?

EU’s sanksjoner – Norsk eiendom som potensiell trygg havn?

[…]av utenlandske selskaper der sporene ender i skatteparadiser, med dertil hørende skjuling av reelle rettighetshavere var høy i aksen Sørenga-Tjuvholmen.[2] Det er trygt å eie eiendom i Norge. Vi kan tilby politisk stabilitet, stabilt og solid eiendomsmarked og skattetrykket på eiendom er heller ikke særlig høyt. Kort om sanksjonsregelverket I norsk rett ble EU’s sanksjoner innført med virkning fra 18.3.22 gjennom endringer i «Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet»[3] som er vedtatt i medhold av Sanksjonsloven[4]. Mange meglerforetak har nok allerede gjort en øvelse mht. hva de nye sanksjonene […]
Read more » EU’s sanksjoner – Norsk eiendom som potensiell trygg havn?

Ny tolkning av hvitvaskingsregelverket fra Finanstilsynet

[…]forstand kun være ansett som «reelle rettighetshavere» og bekreftelse av identiteten til reelle rettighetshavere kan skje på grunnlag av «egnede tiltak» jf. hhvl. § 7 (1) nr. 3. Dersom det er fem arvinger etter en avdød, men kun tre påtar seg gjeldsansvaret vil megler følgelig ha tre kunder å forholde seg til, og megler må innhente gyldig legitimasjon fra disse tre. For de to siste vil for eksempel skifteattesten i seg selv være et egnet tiltak til å bekrefte deres identitet. Det er svært vanlig at de gjeldsovertagende arvingene gir en av medarvingene eller en utenforstående (f. eks. en advokat) […]
Read more » Ny tolkning av hvitvaskingsregelverket fra Finanstilsynet

Villaservitutter og «villamessig bebyggelse»

[…]vurdering hvor strøkets karakter, servituttens formål, den senere faktiske utvikling og naboenes reelle interesse vil måtte vurderes konkret for å avgjøre den enkelte tvist.   Bortfall av serviutter Et annet spørsmål som også har vært til behandling i domstolene en rekke ganger er spørsmålet om en strøksservitutt kan anses bortfalt som følge av utviklingen i det aktuelle området. Dette spørsmålet ble besvart bekreftende i den såkalte Gjensidigedommen fra 1995, og det er også senere i dom fra 2002, 2004 og 2008 bekreftet at servitutter av denne typen i prinsippet vil kunne bli ansett bortfalt som følge av utviklingen i det […]
Read more » Villaservitutter og «villamessig bebyggelse»

Enkelte sentrale skatteregler vedrørende fast eiendom

[…]basert på en sjablonmessig fastsatt markedsverdi på 3,6 millioner kroner. Dersom boligens reelle markedsverdi er 2,8 millioner kroner, for eksempel fordi den ligger i et mindre attraktivt område innenfor den geografiske sonen eller fordi den trenger vesentlig oppgradering, vil den fastsatte formuesverdien på 900 000 kroner overstige 30 prosent av reell markedsverdi. Boligeieren dokumenterer reell verdi og ber skattekontoret sette ned verdien. Kvadratmetersatsen vil da settes ned til 7 000 kroner, som gir en formuesverdi på 840 000 kroner. Rabatten er på 500 kroner per kvadratmeter, dvs. omtrent 7 prosent. For de fire påfølgende år vil kvadratmetersatsen i sjablongen nedsettes […]
Read more » Enkelte sentrale skatteregler vedrørende fast eiendom